ὄχλους
Englishman's Concordance
ὄχλους (ochlous) — 17 Occurrences

Matthew 5:1 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς
NAS: When Jesus saw the crowds, He went
KJV: seeing the multitudes, he went up
INT: moreover the crowds he went up on

Matthew 9:36 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ
NAS: Seeing the people, He felt compassion
KJV: when he saw the multitudes, he was moved with compassion
INT: moreover the crowds he was moved with compassion for

Matthew 13:36 N-AMP
GRK: ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς
NAS: He left the crowds and went
KJV: sent the multitude away,
INT: having dismissed the crowds he went into

Matthew 14:15 N-AMP
GRK: ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες
NAS: send the crowds away,
KJV: past; send the multitude away, that
INT: dismiss the crowds that having gone

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ
NAS: Ordering the people to sit down
KJV: he commanded the multitude to sit down
INT: having commanded the crowds to sit down on

Matthew 14:22 N-AMP
GRK: ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
NAS: while He sent the crowds away.
KJV: while he sent the multitudes away.
INT: he would have dismissed the crowds

Matthew 14:23 N-AMP
GRK: ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς
NAS: After He had sent the crowds away,
KJV: when he had sent the multitudes away,
INT: having dismissed the crowds he went up on

Matthew 15:39 N-AMP
GRK: ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς
NAS: And sending away the crowds, Jesus got
KJV: he sent away the multitude, and took
INT: having dismissed the crowds he entered into

Matthew 21:46 N-AMP
GRK: ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους ἐπεὶ εἰς
NAS: Him, they feared the people, because
KJV: they feared the multitude, because
INT: they feared the crowds because as

Matthew 27:20 N-AMP
GRK: ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται
NAS: persuaded the crowds to ask
KJV: persuaded the multitude that
INT: persuaded the crowds that they should ask for

Luke 5:3 N-AMP
GRK: ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους
NAS: and [began] teaching the people from the boat.
KJV: and taught the people out of
INT: he taught the crowds

Luke 7:24 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου
NAS: to speak to the crowds about
KJV: unto the people concerning
INT: to the crowds concerning John

Luke 23:4 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω
NAS: to the chief priests and the crowds, I find
KJV: and [to] the people, I find
INT: and the crowds Nothing find I

Acts 13:45 N-AMP
GRK: Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου
NAS: saw the crowds, they were filled
KJV: saw the multitudes, they were filled
INT: Jews the crowds were filled with envy

Acts 14:18 N-AMP
GRK: κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ
NAS: they restrained the crowds from offering sacrifice
KJV: restrained they the people, that they had
INT: they stopped the crowds not

Acts 14:19 N-AMP
GRK: πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες
NAS: and having won over the crowds, they stoned
KJV: persuaded the people, and,
INT: having persuaded the crowds and having stoned

Acts 17:13 N-AMP
GRK: ταράσσοντες τοὺς ὄχλους
NAS: agitating and stirring up the crowds.
KJV: and stirred up the people.
INT: stirring up the crowds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page