ὄχλοι
Englishman's Concordance
ὄχλοι (ochloi) — 28 Occurrences

Matthew 4:25 N-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ
NAS: Large crowds followed Him from Galilee
KJV: great multitudes of people from
INT: followed him crowds great from

Matthew 7:28 N-NMP
GRK: ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ
NAS: words, the crowds were amazed
KJV: sayings, the people were astonished
INT: were astonished the crowds at the

Matthew 8:1 N-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
NAS: large crowds followed
KJV: great multitudes followed
INT: followed him crowds great

Matthew 9:8 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ
NAS: But when the crowds saw
KJV: But when the multitudes saw
INT: moreover the crowds marveled and

Matthew 9:33 N-NMP
GRK: ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε
NAS: spoke; and the crowds were amazed,
KJV: and the multitudes marvelled,
INT: marveled the crowds saying Never

Matthew 12:15 Noun-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ
INT: followed him multitudes many and

Matthew 12:23 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον
NAS: All the crowds were amazed,
KJV: And all the people were amazed, and
INT: all the crowds and said

Matthew 13:2 N-NMP
GRK: πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε
NAS: And large crowds gathered to Him, so
KJV: great multitudes were gathered together
INT: to him crowds great so that

Matthew 14:13 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: by Himself; and when the people heard
KJV: and when the people had heard
INT: having heard [of it] the crowds followed him

Matthew 15:30 N-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες
NAS: And large crowds came to Him, bringing
KJV: And great multitudes came unto him,
INT: came to him crowds great having

Matthew 19:2 N-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ
NAS: and large crowds followed
KJV: And great multitudes followed him;
INT: followed him crowds great and

Matthew 21:9 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες
NAS: The crowds going ahead
KJV: And the multitudes that went before,
INT: moreover crowds those that went before

Matthew 21:11 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός
NAS: And the crowds were saying, This
KJV: And the multitude said, This
INT: moreover [the] crowds said This

Matthew 22:33 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ
NAS: When the crowds heard
KJV: And when the multitude heard
INT: having heard the crowds were astonished at

Mark 10:1 N-NMP
GRK: συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν
NAS: the Jordan; crowds gathered
KJV: of Jordan: and the people resort unto
INT: come together again crowds to him

Luke 3:10 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες Τί
NAS: And the crowds were questioning
KJV: And the people asked him,
INT: him the crowds saying What

Luke 4:42 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν
NAS: place; and the crowds were searching
KJV: place: and the people sought him,
INT: and the crowds sought him

Luke 5:15 N-NMP
GRK: καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν
NAS: and large crowds were gathering
KJV: great multitudes came together
INT: and were coming crowds great to hear

Luke 8:42 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν
NAS: But as He went, the crowds were pressing against
KJV: he went the people thronged him.
INT: he the crowds pressed around him

Luke 8:45 N-NMP
GRK: Ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε
NAS: Master, the people are crowding
KJV: Master, the multitude throng
INT: Master the people surround you

Luke 9:11 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν
NAS: But the crowds were aware
KJV: And the people, when they knew
INT: those moreover crowds having known [it] followed

Luke 9:18 N-NMP
GRK: με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι
NAS: Who do the people say
KJV: Whom say the people that I am?
INT: me the crowds do pronounce to be

Luke 11:14 N-NMP
GRK: ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
NAS: spoke; and the crowds were amazed.
KJV: spake; and the people wondered.
INT: marveled the crowds

Luke 14:25 N-NMP
GRK: δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ
NAS: large crowds were going along
KJV: great multitudes with him:
INT: moreover him crowds great and

Luke 23:48 N-NMP
GRK: οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν
NAS: And all the crowds who came together
KJV: all the people that came together
INT: the having come together crowds to the

Acts 8:6 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις
NAS: The crowds with one accord
KJV: And the people with one accord
INT: moreover the crowds to the things spoken

Acts 14:11 N-NMP
GRK: οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ
NAS: When the crowds saw what
KJV: And when the people saw what
INT: and [the] crowds having seen what

Revelation 17:15 N-NMP
GRK: λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ
NAS: are peoples and multitudes and nations
KJV: peoples, and multitudes, and nations,
INT: peoples and multitudes are and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page