ὀφειλέται
Englishman's Concordance
ὀφειλέται (opheiletai) — 3 Occurrences

Luke 13:4 N-NMP
GRK: ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ
NAS: and killed them were [worse] culprits than
KJV: they were sinners above all
INT: that these debtors were beyond

Romans 8:12 N-NMP
GRK: οὖν ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν οὐ
NAS: brethren, we are under obligation, not to the flesh,
KJV: we are debtors, not
INT: then brothers debtors we are not

Romans 15:27 N-NMP
GRK: γάρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν
NAS: they were pleased [to do so], and they are indebted to them. For if
KJV: and their debtors they are. For
INT: indeed and debtors they are of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page