3781. ὀφειλέτης (opheiletés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3781. ὀφειλέτης (opheiletés) — 7 Occurrences

Matthew 6:12 N-DMP
GRK: ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
NAS: as we also have forgiven our debtors.
KJV: forgive our debtors.
INT: forgive the debtors of us

Matthew 18:24 N-NMS
GRK: εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
NAS: [them], one who owed him ten thousand
KJV: unto him, which owed him
INT: one to him a debtor of ten thousand talents

Luke 13:4 N-NMP
GRK: ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ
NAS: and killed them were [worse] culprits than
KJV: they were sinners above all
INT: that these debtors were beyond

Romans 1:14 N-NMS
GRK: καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
NAS: I am under obligation both to Greeks
KJV: I am debtor both to the Greeks,
INT: and foolish a debtor I am

Romans 8:12 N-NMP
GRK: οὖν ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν οὐ
NAS: brethren, we are under obligation, not to the flesh,
KJV: we are debtors, not
INT: then brothers debtors we are not

Romans 15:27 N-NMP
GRK: γάρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν
NAS: they were pleased [to do so], and they are indebted to them. For if
KJV: and their debtors they are. For
INT: indeed and debtors they are of them

Galatians 5:3 N-NMS
GRK: περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον
NAS: who receives circumcision, that he is under obligation to keep
KJV: that he is a debtor to do the whole
INT: being circumcised that a debtor he is all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page