τούτους
Englishman's Concordance
τούτους (toutous) — 28 Occurrences

Matthew 7:24 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ
INT: words these and does

Matthew 7:26 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ
INT: words these and not

Matthew 7:28 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ
INT: the words these were astonished the

Matthew 10:5 DPro-AMP
GRK: Τούτους τοὺς δώδεκα
INT: These twelve

Matthew 19:1 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν ἀπὸ
INT: the words these he withdrew from

Matthew 26:1 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους εἶπεν τοῖς
INT: the words these he said to the

Mark 8:4 DPro-AMP
GRK: ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις
INT: from where these will be able anyone

Luke 9:28 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι
INT: the sayings these about days

Luke 9:44 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ὁ γὰρ
INT: the words these indeed

Luke 19:15 DPro-AMP
GRK: τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει
INT: the servants these to whom he gave

Luke 19:27 DPro-AMP
GRK: ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ
INT: enemies of me these the [ones] not

Luke 20:16 DPro-AMP
GRK: τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει
INT: the vine-growers these and will give

John 10:19 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους
INT: the words these

John 18:8 DPro-AMP
GRK: ζητεῖτε ἄφετε τούτους ὑπάγειν
INT: you seek Allow these to go away

Acts 2:22 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους Ἰησοῦν τὸν
INT: the words these Jesus of

Acts 5:5 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν
INT: the words these having fallen down breathed his last

Acts 5:24 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους ὅ τε
INT: the words these both

Acts 10:47 DPro-AMP
GRK: μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ
INT: not should be baptized these who the

Acts 16:36 DPro-AMP
GRK: τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν
INT: the words these to

Acts 19:37 DPro-AMP
GRK: τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους
INT: the men these neither temple plunderers

Acts 21:24 DPro-AMP
GRK: τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι
INT: these having taken be purified

Romans 8:30 DPro-AMP
GRK: δὲ προώρισεν τούτους καὶ ἐκάλεσεν
INT: moreover he predestined these also he called

Romans 8:30 DPro-AMP
GRK: οὓς ἐκάλεσεν τούτους καὶ ἐδικαίωσεν
INT: whom he called these also he justified

Romans 8:30 DPro-AMP
GRK: δὲ ἐδικαίωσεν τούτους καὶ ἐδόξασεν
INT: moreover he justified these also he glorified

1 Corinthians 6:4 DPro-AMP
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε
INT: the church those set you up

1 Corinthians 16:3 DPro-AMP
GRK: δι' ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν
INT: by letters these I will send to carry

2 Timothy 3:5 DPro-AMP
GRK: ἠρνημένοι καὶ τούτους ἀποτρέπου
INT: denying and these turn away from

Hebrews 2:15 DPro-AMP
GRK: καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ
INT: and might set free those whoever by fear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page