τούτου
Englishman's Concordance
τούτου (toutou) — 69 Occurrences

Matthew 13:15 DPro-GMS
GRK: τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τοῖς
INT: people of this and with the

Matthew 19:5 DPro-GNS
GRK: εἶπεν Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
INT: said On account of this will leave a man

Matthew 26:29 DPro-GNS
GRK: ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος
INT: now of this the fruit

Matthew 27:24 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἵματος τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε
INT: the blood of this you see to it yourselves

Mark 10:7 DPro-GNS
GRK: ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
INT: On account of this will leave a man

Mark 10:10 DPro-GNS
GRK: μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν
INT: disciples concerning the same thing asked him

Luke 2:17 DPro-GNS
GRK: τοῦ παιδίου τούτου
INT: the child this

Luke 9:45 DPro-GNS
GRK: τοῦ ῥήματος τούτου
INT: the saying this

Luke 13:16 DPro-GMS
GRK: τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ
INT: the bond this on the day

Luke 16:8 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ
INT: the age of this more wise than

Luke 20:34 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ
INT: of the age this marry and

Luke 22:51 DPro-GNS
GRK: Ἐᾶτε ἕως τούτου καὶ ἁψάμενος
INT: allow you as far as thus And having touched

Luke 24:4 DPro-GNS
GRK: αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ
INT: they about this that behold

John 4:13 DPro-GNS
GRK: τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν
INT: the water this will thirst again

John 6:51 DPro-GMS
GRK: φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου
INT: shall have eaten of this bread

John 6:61 DPro-GMS
GRK: γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ
INT: grumble concerning this the disciples

John 6:66 DPro-GMS
GRK: Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ
INT: from that [time] many out of

John 8:23 DPro-GMS
GRK: ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου
INT: You of this the world

John 8:23 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου
INT: the world this

John 9:31 DPro-GMS
GRK: αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει
INT: of him does him he hears

John 10:41 DPro-GMS
GRK: Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν
INT: John concerning this [man] true was

John 11:9 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου βλέπει
INT: the world of this he sees

John 12:31 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου νῦν ὁ
INT: the world of this now the

John 12:31 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω
INT: of the world this will be cast out

John 13:1 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν
INT: the world this to the

John 16:11 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου κέκριται
INT: the world of this has been judged

John 16:19 DPro-GMS
GRK: αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ'
INT: to them Concerning this do you inquire among

John 18:17 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τούτου λέγει ἐκεῖνος
INT: of the man this Says he

John 18:29 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τούτου
INT: the man this

John 18:36 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου εἰ ἐκ
INT: the world this if of

John 18:36 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ
INT: the world this were

John 19:12 DPro-GNS
GRK: ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος
INT: From this Pilate

Acts 5:28 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τούτου
INT: the man of this

Acts 6:13 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ
INT: holy this and the

Acts 9:13 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ
INT: the man this how many evils

Acts 13:17 DPro-GMS
GRK: τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο
INT: of the people of this Israel chose

Acts 13:23 DPro-GMS
GRK: τούτου ὁ θεὸς
INT: Of this [man] God

Acts 13:38 DPro-GMS
GRK: ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις
INT: that through this one to you forgiveness

Acts 15:2 DPro-GNS
GRK: τοῦ ζητήματος τούτου
INT: the question this

Acts 15:6 DPro-GMS
GRK: τοῦ λόγου τούτου
INT: the matter this

Acts 17:32 DPro-GNS
GRK: σου περὶ τούτου καὶ πάλιν
INT: you concerning this also again

Acts 21:28 DPro-GMS
GRK: τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ
INT: the place this all everywhere

Acts 22:22 DPro-GMS
GRK: αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου
INT: him until this word

Acts 25:25 DPro-GMS
GRK: αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν
INT: himself and this one having appealed to the

Acts 28:9 DPro-GNS
GRK: τούτου δὲ γενομένου
INT: This therefore having taken place

Acts 28:27 DPro-GMS
GRK: τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τοῖς
INT: of the people this and with the

Romans 7:24 DPro-GMS
GRK: τοῦ θανάτου τούτου
INT: of death this

1 Corinthians 1:20 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου οὐχὶ ἐμώρανεν
INT: the age of this not did make foolish

1 Corinthians 2:6 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν
INT: the age of this nor of the

1 Corinthians 2:6 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων
INT: the age of this who are coming to nought

1 Corinthians 2:8 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν εἰ
INT: the age of this has understood if

1 Corinthians 3:19 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ
INT: the world of this foolishness with

1 Corinthians 5:10 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς
INT: the world of this or with the

1 Corinthians 7:31 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου
INT: the world of this

2 Corinthians 4:4 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ
INT: of the age this blinded the

2 Corinthians 12:8 DPro-GMS
GRK: ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν
INT: For this three times the

Ephesians 2:2 DPro-GMS
GRK: τοῦ κόσμου τούτου κατὰ τὸν
INT: the world of this according to the

Ephesians 3:1 DPro-GNS
GRK: Τούτου χάριν ἐγὼ
INT: this for reason I

Ephesians 3:14 DPro-GNS
GRK: Τούτου χάριν κάμπτω
INT: this for reason I bow

Ephesians 5:31 DPro-GNS
GRK: ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
INT: Because of this will leave a man

Ephesians 6:12 DPro-GMS
GRK: τοῦ σκότους τούτου πρὸς τὰ
INT: of the darkness this against the

Colossians 1:27 DPro-GNS
GRK: τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς
INT: of the mystery this among the

Titus 1:5 DPro-GNS
GRK: Τούτου χάριν ἀπέλιπόν
INT: of this on account I left

James 1:26 DPro-GMS
GRK: καρδίαν αὐτοῦ τούτου μάταιος ἡ
INT: [the] heart of himself of this one worthless [is] the

1 John 4:6 DPro-GNS
GRK: ἡμῶν ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ
INT: us By this we know the

Revelation 22:7 DPro-GNS
GRK: τοῦ βιβλίου τούτου
INT: of the book this

Revelation 22:9 DPro-GNS
GRK: τοῦ βιβλίου τούτου τῷ θεῷ
INT: of the book this God

Revelation 22:10 DPro-GNS
GRK: τοῦ βιβλίου τούτου ὁ καιρὸς
INT: of the book this the time

Revelation 22:18 DPro-GNS
GRK: τοῦ βιβλίου τούτου ἐάν τις
INT: of the book this If anyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page