παρρησίᾳ
Englishman's Concordance
παρρησίᾳ (parrēsia) — 16 Occurrences

Mark 8:32 N-DFS
GRK: καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον
NAS: the matter plainly. And Peter
KJV: he spake that saying openly. And Peter
INT: And plainly the word

John 7:4 N-DFS
GRK: αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι εἰ
NAS: seeks to be [known] publicly. If
INT: himself in public to be If

John 7:13 N-DFS
GRK: οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ
NAS: was speaking openly of Him for fear
KJV: no man spake openly of him
INT: No one however publicly spoke concerning

John 7:26 N-DFS
GRK: καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ
NAS: He is speaking publicly, and they are saying
KJV: lo, he speaketh boldly, and they say
INT: and Behold publicly he speaks and

John 10:24 N-DFS
GRK: εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ
NAS: You are the Christ, tell us plainly.
KJV: tell us plainly.
INT: tell us plainly

John 11:14 N-DFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
NAS: said to them plainly, Lazarus
KJV: unto them plainly, Lazarus
INT: Jesus plainly Lazarus died

John 11:54 N-DFS
GRK: Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν
NAS: continued to walk publicly among
KJV: walked no more openly among the Jews;
INT: Jesus no longer publicly walked among

John 16:25 N-DFS
GRK: ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ
NAS: but will tell you plainly of the Father.
KJV: you plainly of
INT: to you but plainly concerning the

John 16:29 N-DFS
GRK: νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ
NAS: You are speaking plainly and are not using
KJV: speakest thou plainly, and
INT: now in freedom you speak and

John 18:20 N-DFS
GRK: Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ
NAS: him, I have spoken openly to the world;
KJV: I spake openly to the world; I
INT: Jesus I openly spoke to the

2 Corinthians 3:12 N-DFS
GRK: ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
NAS: we use great boldness in [our] speech,
KJV: we use great plainness of speech:
INT: hope much boldness we use

2 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς
NAS: Great is my confidence in you; great
KJV: [is] my boldness of speech toward
INT: Great [is] to me boldness toward you

Ephesians 6:19 N-DFS
GRK: μου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ
NAS: to make known with boldness the mystery
INT: of me with boldness to make known the

Philippians 1:20 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε
NAS: but [that] with all boldness, Christ
KJV: [that] with all boldness, as always,
INT: in all boldness as always

Colossians 2:15 N-DFS
GRK: ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς
NAS: He made a public display
INT: he made a show [of them] in freedom having led in triumph them

1 John 5:14 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν
NAS: This is the confidence which we have
KJV: this is the confidence that we have
INT: is the boldness which we have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page