5346. φημί (phémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5346. φημί (phémi) — 66 Occurrences

Matthew 4:7 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, On the other hand,
KJV: Jesus said unto him, It is written
INT: Said to him

Matthew 8:8 V-II-3S
GRK: ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε οὐκ
NAS: But the centurion said, Lord, I am
KJV: answered and said, Lord, I am
INT: the centurion said Lord not

Matthew 13:28 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἐχθρὸς
NAS: And he said to them, 'An enemy
KJV: He said unto them, An enemy
INT: moreover he said to them an enemy

Matthew 13:29 V-PI-3S
GRK: ὁ δέ φησιν Οὔ μή
NAS: But he said, 'No;
KJV: But he said, Nay; lest
INT: moreover he said No not

Matthew 14:8 V-PI-3S
GRK: Δός μοι φησίν ὧδε ἐπὶ
NAS: by her mother, she said, Give
KJV: her mother, said, Give me
INT: Give me she says here upon

Matthew 17:26 V-II-3S
GRK: τῶν ἀλλοτρίων ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: When Peter said, From strangers,
KJV: strangers. Jesus saith unto him, Then
INT: the strangers said to him

Matthew 19:21 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, If you wish
KJV: Jesus said unto him, If
INT: Said to him

Matthew 21:27 V-II-3S
GRK: Οὐκ οἴδαμεν ἔφη αὐτοῖς καὶ
NAS: He also said to them, Neither
KJV: And he said unto them, Neither
INT: not We know Said to them also

Matthew 22:37 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις
NAS: And He said to him, 'YOU SHALL LOVE
INT: moreover he said to him You will love [the]

Matthew 25:21 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: His master said to him, 'Well done,
KJV: His lord said unto him, Well done,
INT: said to him the

Matthew 25:23 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: His master said to him, 'Well done,
KJV: His lord said unto him, Well done,
INT: Said to him the

Matthew 26:34 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, Truly I say
KJV: Jesus said unto him, Verily
INT: Said to him

Matthew 26:61 V-II-3S
GRK: εἶπαν Οὗτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι
NAS: This man stated, I am able
KJV: This [fellow] said, I am able
INT: said This [man] said I am able to destroy

Matthew 27:11 V-II-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις
NAS: And Jesus said to him, [It is as] you say.
KJV: And Jesus said unto him, Thou
INT: moreover Jesus said You say

Matthew 27:23 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη Τί γὰρ
NAS: And he said, Why, what
KJV: And the governor said, Why, what
INT: moreover he said What indeed

Matthew 27:65 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτοῖς ὁ
NAS: Pilate said to them, You have
KJV: Pilate said unto them, Ye have
INT: said to them

Mark 9:12 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἠλίας
NAS: And He said to them, Elijah
INT: and he said to them Elijah

Mark 9:38 V-II-3S
GRK: Ἔφη αὐτῷ ὁ
NAS: John said to Him, Teacher, we saw
INT: answered him

Mark 10:20 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: And he said to Him, Teacher,
INT: moreover he said to him Teacher

Mark 10:29 V-II-3S
GRK: ἔφη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus said, Truly I say
INT: said Jesus

Mark 12:24 V-II-3S
GRK: ἔφη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Is this
INT: said to them

Mark 14:29 V-II-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ Εἰ
NAS: But Peter said to Him, [Even] though
KJV: But Peter said unto him, Although
INT: and Peter said to him if

Luke 7:40 V-PI-3S
GRK: Διδάσκαλε εἰπέ φησίν
NAS: to say to you. And he replied, Say
KJV: And he saith, Master,
INT: Teacher say [it] he says

Luke 7:44 V-II-3S
GRK: τῷ Σίμωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην
NAS: the woman, He said to Simon,
KJV: the woman, and said unto Simon,
INT: to Simon he said see you this

Luke 15:17 V-II-3S
GRK: δὲ ἐλθὼν ἔφη Πόσοι μίσθιοι
NAS: to his senses, he said, 'How many
INT: but having come he said How many hired servants

Luke 22:58 V-II-3S
GRK: ἰδὼν αὐτὸν ἔφη Καὶ σὺ
NAS: saw him and said, You are [one] of them too!
KJV: saw him, and said, Thou art
INT: having seen him said And you

Luke 22:58 V-II-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε οὐκ
NAS: But Peter said, Man,
INT: but Peter said Man not

Luke 22:70 V-II-3S
GRK: πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς λέγετε
NAS: then? And He said to them, Yes, I am.
KJV: Then said they all, Art
INT: to them he said You say

Luke 23:3 V-II-3S
GRK: ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις
NAS: And He answered him and said, [It is as] you say.
KJV: he answered him and said, Thou sayest
INT: having answered him he said You say

Luke 23:40 V-II-3S
GRK: ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ φοβῇ
NAS: and rebuking him said, Do you not even
INT: rebuked him saying Not even do fear

John 1:23 V-II-3S
GRK: ἔφη Ἐγὼ φωνὴ
NAS: He said, I am A VOICE OF ONE CRYING
KJV: He said, I [am] the voice
INT: He said I [am] a voice

John 9:38 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω κύριε
NAS: And he said, Lord, I believe.
KJV: And he said, Lord, I believe.
INT: and he said I believe Lord

John 18:29 V-PI-3S
GRK: αὐτοὺς καί φησιν Τίνα κατηγορίαν
NAS: went out to them and said, What
INT: them and said What accusation

Acts 2:38 V-PIA-3S
GRK: αὐτούς Μετανοήσατε φησίν καὶ βαπτισθήτω
INT: them Repent said and be baptized

Acts 7:2 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ
NAS: And he said, Hear me, brethren
KJV: And he said, Men, brethren,
INT: and he said Men brothers

Acts 8:36 V-PI-3S
GRK: ὕδωρ καί φησιν ὁ εὐνοῦχος
NAS: and the eunuch said, Look!
KJV: the eunuch said, See,
INT: water and says the eunuch

Acts 10:28 V-II-3S
GRK: ἔφη τε πρὸς
NAS: And he said to them, You yourselves
KJV: And he said unto them,
INT: he said moreover to

Acts 10:30 V-II-3S
GRK: ὁ Κορνήλιος ἔφη Ἀπὸ τετάρτης
NAS: Cornelius said, Four days
KJV: And Cornelius said, Four days
INT: Cornelius said Ago four

Acts 10:31 V-PI-3S
GRK: καί φησίν Κορνήλιε εἰσηκούσθη
NAS: and he said, 'Cornelius, your prayer
KJV: And said, Cornelius, thy
INT: and said Cornelius was heard

Acts 16:30 V-II-3S
GRK: αὐτοὺς ἔξω ἔφη Κύριοι τί
NAS: and after he brought them out, he said, Sirs,
KJV: them out, and said, Sirs, what
INT: them out he said Sirs what

Acts 16:37 V-II-3S
GRK: δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς
NAS: But Paul said to them, They have beaten
KJV: But Paul said unto them,
INT: but Paul said to them

Acts 17:22 V-II-3S
GRK: Ἀρείου Πάγου ἔφη Ἄνδρες Ἀθηναῖοι
NAS: of the Areopagus and said, Men
KJV: of Mars' hill, and said, [Ye] men
INT: Ares Hill said Men Athenians

Acts 19:35 V-PI-3S
GRK: ὁ γραμματεύς φησιν Ἄνδρες Ἐφέσιοι
NAS: the town clerk said, Men
KJV: the people, he said, [Ye] men
INT: the town clerk says Men Ephesians

Acts 21:37 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις
NAS: something to you? And he said, Do you know
KJV: Who said, Canst thou speak Greek?
INT: Who moreover said Greek do you know

Acts 22:2 V-PI-3S
GRK: ἡσυχίαν καί φησιν
NAS: even more quiet; and he said,
KJV: silence: and he saith,)
INT: quiet and he says

Acts 22:27 V-II-3S
GRK: ὁ δὲ ἔφη Ναί
NAS: me, are you a Roman? And he said, Yes.
KJV: a Roman? He said, Yea.
INT: moreover he said Yes

Acts 22:28 V-II-3S
GRK: δὲ Παῦλος ἔφη Ἐγὼ δὲ
NAS: And Paul said, But I was actually
KJV: And Paul said, But I
INT: but Paul said I however

Acts 23:5 V-II-3S
GRK: ἔφη τε ὁ
NAS: And Paul said, I was not aware,
KJV: Then said Paul, I wist
INT: said moreover

Acts 23:17 V-II-3S
GRK: τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη Τὸν νεανίαν
NAS: of the centurions to him and said, Lead
KJV: of the centurions unto [him], and said, Bring
INT: of the centurions said the young man

Acts 23:18 V-PI-3S
GRK: χιλίαρχον καί φησιν Ὁ δέσμιος
NAS: him to the commander and said, Paul
KJV: and said, Paul
INT: chief captain and says The prisoner

Acts 23:35 V-II-3S
GRK: Διακούσομαί σου ἔφη ὅταν καὶ
NAS: he said, I will give you a hearing
KJV: I will hear thee, said he, when thine
INT: I will hear fully you he said when also

Acts 25:5 V-PI-3S
GRK: ἐν ὑμῖν φησίν δυνατοὶ συνκαταβάντες
NAS: Therefore, he said, let the influential men
KJV: Let them therefore, said he, which among
INT: among you says he in power having gone down too

Acts 25:22 V-PI-3S
GRK: ἀκοῦσαι Αὔριον φησίν ἀκούσῃ αὐτοῦ
NAS: Tomorrow, he said, you shall hear
KJV: Then Agrippa said unto Festus,
INT: to hear tomorrow he says you will hear him

Acts 25:24 V-PI-3S
GRK: καί φησιν ὁ Φῆστος
NAS: Festus said, King Agrippa,
KJV: And Festus said, King Agrippa,
INT: And says Festus

Acts 26:1 V-II-3S
GRK: τὸν Παῦλον ἔφη Ἐπιτρέπεταί σοι
NAS: Agrippa said to Paul,
KJV: Then Agrippa said unto Paul,
INT: Paul said It is allowed you

Acts 26:24 V-PI-3S
GRK: τῇ φωνῇ φησίν Μαίνῃ Παῦλε
NAS: Festus said in a loud
KJV: Festus said with a loud
INT: voice said You are insane Paul

Acts 26:25 V-PI-3S
GRK: Οὐ μαίνομαι φησίν κράτιστε Φῆστε
NAS: But Paul said, I am not out of my mind,
KJV: But he said, I am not
INT: not I am insane says most noble Festus

Acts 26:32 V-II-3S
GRK: τῷ Φήστῳ ἔφη Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο
NAS: And Agrippa said to Festus, This
KJV: Then said Agrippa unto Festus,
INT: to Festus said Have been let go might

Romans 3:8 V-PI-3P
GRK: καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς
NAS: and as some claim that we say),
KJV: as some affirm that we say,)
INT: and as affirm some [that] we

1 Corinthians 6:16 V-PI-3S
GRK: Ἔσονται γάρ φησίν οἱ δύο
NAS: body [with her]? For He says, THE TWO
KJV: for two, saith he, shall be one
INT: will be indeed he says the two

1 Corinthians 7:29 V-PI-1S
GRK: Τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί ὁ
NAS: But this I say, brethren, the time
KJV: But this I say, brethren, the time
INT: this moreover I say brothers the

1 Corinthians 10:15 V-PI-1S
GRK: ὑμεῖς ὅ φημι
NAS: you judge what I say.
KJV: ye what I say.
INT: you what I say

1 Corinthians 10:19 V-PI-1S
GRK: τί οὖν φημί ὅτι εἰδωλόθυτόν
NAS: What do I mean then?
KJV: What say I then? that
INT: What then say I that what is sacrificed to an idol

1 Corinthians 15:50 V-PI-1S
GRK: Τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί ὅτι
NAS: Now I say this, brethren,
KJV: Now this I say, brethren, that
INT: this moreover I say brothers that

2 Corinthians 10:10 V-PI-3S
GRK: ἐπιστολαὶ μέν φησίν βαρεῖαι καὶ
NAS: For they say, His letters are weighty
KJV: [his] letters, say they, [are] weighty
INT: letters indeed they say [are] weighty and

Hebrews 8:5 V-PI-3S
GRK: Ὅρα γάρ φησίν ποιήσεις πάντα
NAS: for, SEE, He says, THAT YOU MAKE
KJV: See, saith he, [that] thou make
INT: see indeed says he you make all things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page