προσευχῇ
Englishman's Concordance
προσευχῇ (proseuchē) — 13 Occurrences

Matthew 17:21 Noun-DFS
GRK: μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ
KJV: but by prayer and fasting.
INT: but by prayer and fasting

Matthew 21:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
NAS: you ask in prayer, believing,
KJV: in prayer, believing,
INT: in prayer believing you will receive

Mark 9:29 N-DFS
GRK: μὴ ἐν προσευχῇ
NAS: come out by anything but prayer.
KJV: but by prayer and fasting.
INT: not by prayer

Luke 6:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ
NAS: and He spent the whole night in prayer to God.
KJV: continued all night in prayer to God.
INT: in prayer to God

Acts 1:14 N-DFS
GRK: ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν
NAS: were continually devoting themselves to prayer, along
KJV: with one accord in prayer and
INT: with one accord in prayer with [the] women

Acts 6:4 N-DFS
GRK: δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
NAS: But we will devote ourselves to prayer and to the ministry
KJV: will give ourselves continually to prayer, and
INT: moreover to prayer and the

Acts 10:31 N-NFS
GRK: σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ
NAS: Cornelius, your prayer has been heard
KJV: Cornelius, thy prayer is heard, and
INT: your prayer and the

Acts 12:5 N-NFS
GRK: τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ ἦν
NAS: in the prison, but prayer for him was being made
KJV: prison: but prayer was made
INT: the prison prayer moreover was

Romans 12:12 N-DFS
GRK: ὑπομένοντες τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες
NAS: in tribulation, devoted to prayer,
KJV: continuing instant in prayer;
INT: be patient in prayer be constant

1 Corinthians 7:5 N-DFS
GRK: σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν
NAS: that you may devote yourselves to prayer, and come
KJV: to fasting and prayer; and come
INT: you might be at leisure for prayer and again

Philippians 4:6 N-DFS
GRK: παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
NAS: but in everything by prayer and supplication
KJV: every thing by prayer and
INT: everything the prayer and the

Colossians 4:2 N-DFS
GRK: Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες
NAS: Devote yourselves to prayer, keeping alert
KJV: Continue in prayer, and watch in
INT: In prayer stedfastly continue watching

James 5:17 N-DFS
GRK: ἡμῖν καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ
NAS: and he prayed earnestly that it would not rain,
KJV: he prayed earnestly that it might
INT: to us and with prayer he prayed [for it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page