προσευχάς
Englishman's Concordance
προσευχάς (proseuchas) — 3 Occurrences

1 Timothy 2:1 N-AFP
GRK: ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχάς ἐντεύξεις εὐχαριστίας
NAS: that entreaties [and] prayers, petitions
KJV: supplications, prayers, intercessions,
INT: to be made entreaties prayers intercessions thanksgivings

1 Peter 3:7 N-AFP
GRK: ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν
NAS: so that your prayers will not be hindered.
KJV: that your prayers be not
INT: to be hindered the prayers of you

1 Peter 4:7 N-AFP
GRK: νήψατε εἰς προσευχάς
NAS: and sober [spirit] for the purpose of prayer.
KJV: watch unto prayer.
INT: be watchful unto prayers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page