4335. προσευχή (proseuché)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4335. προσευχή (proseuché) — 37 Occurrences

Matthew 17:21 Noun-DFS
GRK: μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ
KJV: but by prayer and fasting.
INT: but by prayer and fasting

Matthew 21:13 N-GFS
GRK: μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται ὑμεῖς
NAS: A HOUSE OF PRAYER; but you are making
KJV: the house of prayer; but
INT: of me a house of prayer will be called you

Matthew 21:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
NAS: you ask in prayer, believing,
KJV: in prayer, believing,
INT: in prayer believing you will receive

Mark 9:29 N-DFS
GRK: μὴ ἐν προσευχῇ
NAS: come out by anything but prayer.
KJV: but by prayer and fasting.
INT: not by prayer

Mark 11:17 N-GFS
GRK: μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν
NAS: A HOUSE OF PRAYER FOR ALL
KJV: nations the house of prayer? but ye
INT: of me a house of prayer will be called for all

Luke 6:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ
NAS: and He spent the whole night in prayer to God.
KJV: continued all night in prayer to God.
INT: in prayer to God

Luke 19:46 N-GFS
GRK: μου οἶκος προσευχῆς ὑμεῖς δὲ
NAS: SHALL BE A HOUSE OF PRAYER,' but you have made
KJV: is the house of prayer: but ye
INT: of me a house of prayer you however

Luke 22:45 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς
NAS: When He rose from prayer, He came
KJV: from prayer, and was come
INT: from the prayer having come to

Acts 1:14 N-DFS
GRK: ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν
NAS: were continually devoting themselves to prayer, along
KJV: with one accord in prayer and
INT: with one accord in prayer with [the] women

Acts 2:42 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς προσευχαῖς
NAS: of bread and to prayer.
KJV: of bread, and in prayers.
INT: and the prayers

Acts 3:1 N-GFS
GRK: ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην
NAS: [hour], the hour of prayer.
KJV: at the hour of prayer, [being] the ninth
INT: hour of prayer the ninth

Acts 6:4 N-DFS
GRK: δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
NAS: But we will devote ourselves to prayer and to the ministry
KJV: will give ourselves continually to prayer, and
INT: moreover to prayer and the

Acts 10:4 N-NFP
GRK: αὐτῷ Αἱ προσευχαί σου καὶ
NAS: And he said to him, Your prayers and alms
KJV: unto him, Thy prayers and thine
INT: to him the prayers of you and

Acts 10:31 N-NFS
GRK: σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ
NAS: Cornelius, your prayer has been heard
KJV: Cornelius, thy prayer is heard, and
INT: your prayer and the

Acts 12:5 N-NFS
GRK: τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ ἦν
NAS: in the prison, but prayer for him was being made
KJV: prison: but prayer was made
INT: the prison prayer moreover was

Acts 16:13 N-AFS
GRK: οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι καὶ
NAS: we were supposing that there would be a place of prayer; and we sat down
KJV: where prayer was wont
INT: where was customary [place of] prayer to be and

Acts 16:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ
NAS: that as we were going to the place of prayer, a slave-girl
KJV: went to prayer, a certain damsel
INT: to the [place of] prayer a girl certain

Romans 1:10 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου δεόμενος
NAS: always in my prayers making request,
INT: at the prayers of me imploring

Romans 12:12 N-DFS
GRK: ὑπομένοντες τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες
NAS: in tribulation, devoted to prayer,
KJV: continuing instant in prayer;
INT: be patient in prayer be constant

Romans 15:30 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ
NAS: to strive together with me in your prayers to God
KJV: with me in [your] prayers to God
INT: in the prayers for me

1 Corinthians 7:5 N-DFS
GRK: σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν
NAS: that you may devote yourselves to prayer, and come
KJV: to fasting and prayer; and come
INT: you might be at leisure for prayer and again

Ephesians 1:16 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
NAS: mention [of you] in my prayers;
KJV: in my prayers;
INT: in the prayers of me

Ephesians 6:18 N-GFS
GRK: διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως
NAS: With all prayer and petition pray
KJV: with all prayer and supplication
INT: by all prayer and supplication

Philippians 4:6 N-DFS
GRK: παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
NAS: but in everything by prayer and supplication
KJV: every thing by prayer and
INT: everything the prayer and the

Colossians 4:2 N-DFS
GRK: Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες
NAS: Devote yourselves to prayer, keeping alert
KJV: Continue in prayer, and watch in
INT: In prayer stedfastly continue watching

Colossians 4:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς προσευχαῖς ἵνα σταθῆτε
NAS: laboring earnestly for you in his prayers, that you may stand
KJV: you in prayers, that ye may stand
INT: in the prayers that you might stand

1 Thessalonians 1:2 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν
NAS: mention [of you] in our prayers;
KJV: in our prayers;
INT: in the prayers of us

1 Timothy 2:1 N-AFP
GRK: ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχάς ἐντεύξεις εὐχαριστίας
NAS: that entreaties [and] prayers, petitions
KJV: supplications, prayers, intercessions,
INT: to be made entreaties prayers intercessions thanksgivings

1 Timothy 5:5 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ
NAS: in entreaties and prayers night
KJV: in supplications and prayers night and
INT: and prayers night and

Philemon 1:4 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
NAS: making mention of you in my prayers,
KJV: in my prayers,
INT: at the prayers of me

Philemon 1:22 N-GFP
GRK: διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι
NAS: that through your prayers I will be given
KJV: your prayers I shall be given
INT: through the prayers of you I will be granted

James 5:17 N-DFS
GRK: ἡμῖν καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ
NAS: and he prayed earnestly that it would not rain,
KJV: he prayed earnestly that it might
INT: to us and with prayer he prayed [for it]

1 Peter 3:7 N-AFP
GRK: ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν
NAS: so that your prayers will not be hindered.
KJV: that your prayers be not
INT: to be hindered the prayers of you

1 Peter 4:7 N-AFP
GRK: νήψατε εἰς προσευχάς
NAS: and sober [spirit] for the purpose of prayer.
KJV: watch unto prayer.
INT: be watchful unto prayers

Revelation 5:8 N-NFP
GRK: εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων
NAS: which are the prayers of the saints.
KJV: which are the prayers of saints.
INT: are the prayers of the saints

Revelation 8:3 N-DFP
GRK: δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων
NAS: that he might add it to the prayers of all
KJV: he should offer [it] with the prayers of all
INT: he might give [it] to the prayers of the saints

Revelation 8:4 N-DFP
GRK: θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων
NAS: of the incense, with the prayers of the saints,
KJV: of the incense, [which came] with the prayers of the saints,
INT: incense with the prayers of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page