προσευχῶν
Englishman's Concordance
προσευχῶν (proseuchōn) — 5 Occurrences

Romans 1:10 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου δεόμενος
NAS: always in my prayers making request,
INT: at the prayers of me imploring

Ephesians 1:16 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
NAS: mention [of you] in my prayers;
KJV: in my prayers;
INT: in the prayers of me

1 Thessalonians 1:2 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν
NAS: mention [of you] in our prayers;
KJV: in our prayers;
INT: in the prayers of us

Philemon 1:4 N-GFP
GRK: ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
NAS: making mention of you in my prayers,
KJV: in my prayers,
INT: at the prayers of me

Philemon 1:22 N-GFP
GRK: διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι
NAS: that through your prayers I will be given
KJV: your prayers I shall be given
INT: through the prayers of you I will be granted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page