προσευχῆς
Englishman's Concordance
προσευχῆς (proseuchēs) — 6 Occurrences

Matthew 21:13 N-GFS
GRK: μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται ὑμεῖς
NAS: A HOUSE OF PRAYER; but you are making
KJV: the house of prayer; but
INT: of me a house of prayer will be called you

Mark 11:17 N-GFS
GRK: μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν
NAS: A HOUSE OF PRAYER FOR ALL
KJV: nations the house of prayer? but ye
INT: of me a house of prayer will be called for all

Luke 19:46 N-GFS
GRK: μου οἶκος προσευχῆς ὑμεῖς δὲ
NAS: SHALL BE A HOUSE OF PRAYER,' but you have made
KJV: is the house of prayer: but ye
INT: of me a house of prayer you however

Luke 22:45 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς
NAS: When He rose from prayer, He came
KJV: from prayer, and was come
INT: from the prayer having come to

Acts 3:1 N-GFS
GRK: ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην
NAS: [hour], the hour of prayer.
KJV: at the hour of prayer, [being] the ninth
INT: hour of prayer the ninth

Ephesians 6:18 N-GFS
GRK: διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως
NAS: With all prayer and petition pray
KJV: with all prayer and supplication
INT: by all prayer and supplication

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page