σῶμά
Englishman's Concordance
σῶμά (sōma) — 70 Occurrences

Matthew 5:29 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ
NAS: for your whole body to be thrown
KJV: whole body should be cast
INT: all the body of you be cast

Matthew 5:30 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς
NAS: for your whole body to go
KJV: whole body should be cast
INT: all the body of you into

Matthew 6:22 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν
NAS: your whole body will be full of light.
KJV: thy whole body shall be full of light.
INT: [the] whole body of you light

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν
NAS: your whole body will be full of darkness.
KJV: whole body shall be
INT: all the body of you dark

Matthew 6:25 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
NAS: than food, and the body more
KJV: meat, and the body than raiment?
INT: and the body than clothing

Matthew 10:28 N-ANS
GRK: ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ
NAS: who kill the body but are unable
KJV: them which kill the body, but are
INT: kill the body those however

Matthew 10:28 N-ANS
GRK: ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν
NAS: both soul and body in hell.
KJV: soul and body in hell.
INT: soul and body to destroy in

Matthew 26:26 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμά μου
NAS: eat; this is My body.
KJV: is my body.
INT: is the body of me

Matthew 27:58 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and begged the body of Jesus.
INT: asked for the body of Jesus

Matthew 27:59 N-ANS
GRK: λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ
NAS: took the body and wrapped
KJV: had taken the body, he wrapped
INT: having taken the body Joseph

Mark 14:8 N-ANS
GRK: μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς
NAS: she has anointed My body beforehand
KJV: to anoint my body to the burying.
INT: to anoint the body of me for

Mark 14:22 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμά μου
NAS: Take [it]; this is My body.
KJV: is my body.
INT: is the body of me

Mark 15:43 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and craved the body of Jesus.
INT: asked for the body of Jesus

Luke 11:34 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν
NAS: your whole body also
KJV: thy whole body also is
INT: all the body of you light

Luke 11:34 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
NAS: it is bad, your body also
KJV: thy body also
INT: also the body of you [is] dark

Luke 11:36 N-NNS
GRK: οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον
NAS: your whole body is full
KJV: whole body therefore
INT: therefore the body of you full [is]

Luke 12:4 N-ANS
GRK: ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ
NAS: who kill the body and after
KJV: of them that kill the body, and after
INT: kill the body and after

Luke 12:23 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
NAS: than food, and the body more
KJV: and the body [is more] than raiment.
INT: and the body than the clothing

Luke 17:37 N-NNS
GRK: Ὅπου τὸ σῶμα ἐκεῖ καὶ
NAS: to them, Where the body [is], there
KJV: Wheresoever the body [is], thither
INT: Where the body [is] there also

Luke 22:19 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ
NAS: This is My body which is given
KJV: is my body which is given
INT: is the body of me which

Luke 23:52 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and begged the body of Jesus.
INT: begged [for] the body of Jesus

Luke 23:55 N-NNS
GRK: ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ
NAS: the tomb and how His body was laid.
KJV: how his body was laid.
INT: was laid the body of him

Luke 24:3 N-ANS
GRK: εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου
NAS: they did not find the body of the Lord
KJV: not the body of the Lord
INT: they found the body of the Lord

Luke 24:23 N-ANS
GRK: εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον
NAS: and did not find His body, they came,
KJV: not his body, they came, saying,
INT: having found the body of him came

John 19:38 N-ANS
GRK: ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: away the body of Jesus;
KJV: he might take away the body of Jesus:
INT: he might take away the body of Jesus

John 19:38 N-ANS
GRK: ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ
NAS: he came and took away His body.
KJV: and took the body of Jesus.
INT: took away the body of him

John 19:40 N-ANS
GRK: οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: they took the body of Jesus
KJV: Then took they the body of Jesus, and
INT: therefore the body of Jesus

John 20:12 N-NNS
GRK: ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: where the body of Jesus
KJV: where the body of Jesus
INT: was laid the body of Jesus

Acts 9:40 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν Ταβιθά
NAS: and turning to the body, he said,
KJV: [him] to the body said,
INT: to the body he said Tabitha

Romans 4:19 N-ANS
GRK: τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον
NAS: his own body, now as good as dead
KJV: not his own body now dead,
INT: of himself [the] body already become dead

Romans 6:6 N-NNS
GRK: καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας
NAS: with [Him], in order that our body of sin
KJV: [him], that the body of sin
INT: might be annulled the body of sin

Romans 8:10 N-NNS
GRK: τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ
NAS: is in you, though the body is dead
KJV: you, the body [is] dead
INT: the indeed body [is] dead on account of

Romans 12:5 N-NNS
GRK: πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν
NAS: are one body in Christ,
KJV: are one body in Christ,
INT: many one body we are in

1 Corinthians 6:13 N-NNS
GRK: τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ
NAS: of them. Yet the body is not for immorality,
KJV: Now the body [is] not
INT: and [the] body [is] not

1 Corinthians 6:16 N-NNS
GRK: πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν Ἔσονται
NAS: is one body [with her]? For He says,
KJV: is one body? for two,
INT: prostitute one body is will be

1 Corinthians 6:18 N-ANS
GRK: τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
NAS: against his own body.
KJV: against his own body.
INT: the own body sins

1 Corinthians 6:19 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς
NAS: do you not know that your body is a temple
KJV: that your body is the temple
INT: that the body of you a temple

1 Corinthians 9:27 N-ANS
GRK: μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ
NAS: but I discipline my body and make it my slave,
KJV: my body, and
INT: of me the body and bring [it] into servitude

1 Corinthians 10:17 N-NNS
GRK: ἄρτος ἓν σῶμα οἱ πολλοί
NAS: are one body; for we all
KJV: bread, [and] one body: for we are
INT: loaf one body the many

1 Corinthians 11:24 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ
NAS: This is My body, which is for you; do
KJV: is my body, which is broken
INT: is the body for

1 Corinthians 11:29 N-ANS
GRK: διακρίνων τὸ σῶμα
NAS: if he does not judge the body rightly.
KJV: discerning the Lord's body.
INT: discerning the body

1 Corinthians 12:12 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν
NAS: For even as the body is one
KJV: For as the body is one,
INT: for the body one is

1 Corinthians 12:12 N-NNS
GRK: ἕν ἐστιν σῶμα οὕτως καὶ
NAS: are one body, so
KJV: are one body: so also
INT: one are body so also [is]

1 Corinthians 12:13 N-ANS
GRK: εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε
NAS: baptized into one body, whether Jews
KJV: into one body, whether [we be] Jews
INT: into one body were baptized whether

1 Corinthians 12:14 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν
NAS: For the body is not one member,
KJV: For the body is not
INT: indeed the body not is

1 Corinthians 12:17 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός ποῦ
NAS: If the whole body were an eye, where
KJV: If the whole body [were] an eye, where
INT: all the body [were] an eye where

1 Corinthians 12:19 N-NNS
GRK: ποῦ τὸ σῶμα
NAS: member, where would the body be?
KJV: member, where [were] the body?
INT: where the body

1 Corinthians 12:20 N-NNS
GRK: ἓν δὲ σῶμα
NAS: members, but one body.
KJV: yet but one body.
INT: one however body

1 Corinthians 12:24 N-ANS
GRK: συνεκέρασεν τὸ σῶμα τῷ ὑστερουμένῳ
NAS: has [so] composed the body, giving
KJV: hath tempered the body together,
INT: tempered together the body to [parts] that being deficient

1 Corinthians 12:27 N-NNS
GRK: δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ
NAS: you are Christ's body, and individually
KJV: ye are the body of Christ, and
INT: moreover are [the] body of Christ and

1 Corinthians 13:3 N-ANS
GRK: παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα
NAS: I surrender my body to be burned,
KJV: I give my body to be burned,
INT: I deliver up the body of me that

1 Corinthians 15:37 N-ANS
GRK: οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον
NAS: you do not sow the body which is to be, but a bare
KJV: not that body that shall be,
INT: not the body that will be

1 Corinthians 15:38 N-ANS
GRK: δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν
NAS: gives it a body just
KJV: it a body as
INT: gives to it a body as he willed

1 Corinthians 15:38 N-ANS
GRK: σπερμάτων ἴδιον σῶμα
NAS: of the seeds a body of its own.
KJV: seed his own body.
INT: seeds its own body

1 Corinthians 15:44 N-NNS
GRK: σπείρεται σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται
NAS: a natural body, it is raised
KJV: a natural body; it is raised
INT: It is sown a body natural it is raised

1 Corinthians 15:44 N-NNS
GRK: ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν Εἰ
NAS: a spiritual body. If
KJV: a spiritual body. There is
INT: natural it is raised a body spiritual if

1 Corinthians 15:44 N-NNS
GRK: Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν ἔστιν
NAS: there is a natural body, there is also
KJV: There is a natural body, and there is
INT: if there is a body natural there is

Ephesians 1:23 N-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ τὸ
NAS: which is His body, the fullness
KJV: his body, the fulness
INT: is the body of him the

Ephesians 4:4 N-NNS
GRK: ἓν σῶμα καὶ ἓν
NAS: [There is] one body and one Spirit,
KJV: [There is] one body, and one
INT: [There is] one body and one

Ephesians 4:16 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ
NAS: the whole body, being fitted
KJV: the whole body fitly joined together
INT: all the body fitted together and

Philippians 3:21 N-ANS
GRK: μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως
NAS: will transform the body of our humble state
KJV: our vile body, that it
INT: will transform the body of humiliation

Colossians 2:17 N-NNS
GRK: τὸ δὲ σῶμα τοῦ χριστοῦ
NAS: of what is to come; but the substance belongs to Christ.
KJV: but the body [is] of Christ.
INT: but [the] body [is] of Christ

Colossians 2:19 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν
NAS: the entire body, being supplied
KJV: which all the body by joints
INT: all the body by the

1 Thessalonians 5:23 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν
NAS: and soul and body be preserved
KJV: soul and body be preserved blameless
INT: and body blameless at

Hebrews 10:5 N-ANS
GRK: οὐκ ἠθέλησας σῶμα δὲ κατηρτίσω
NAS: YOU HAVE NOT DESIRED, BUT A BODY YOU HAVE PREPARED
KJV: not, but a body hast thou prepared me:
INT: not you desired a body however you did prepare

Hebrews 10:22 N-ANS
GRK: λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
NAS: conscience and our bodies washed
KJV: and our bodies washed
INT: having been washed [as to] the body with water pure

James 2:26 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος
NAS: For just as the body without
KJV: For as the body without the spirit
INT: indeed the body apart from spirit

James 3:2 N-ANS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα
NAS: to bridle the whole body as well.
KJV: to bridle the whole body.
INT: all the body

James 3:3 N-ANS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν
NAS: their entire body as well.
KJV: their whole body.
INT: all the body of them we turn about

James 3:6 N-ANS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα
NAS: the entire body, and sets
KJV: the whole body, and
INT: all the body and setting on fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page