1092. γεωργός (geórgos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1092. γεωργός (geórgos) — 19 Occurrences

Matthew 21:33 N-DMP
GRK: ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: and rented it out to vine-growers and went on a journey.
KJV: out to husbandmen, and
INT: rented out it to tenants and left the region

Matthew 21:34 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς
NAS: his slaves to the vine-growers to receive
KJV: to the husbandmen, that they might receive
INT: to the tenants to receive the

Matthew 21:35 N-NMP
GRK: λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους
NAS: The vine-growers took his slaves
KJV: And the husbandmen took his
INT: having taken the tenants the servants

Matthew 21:38 N-NMP
GRK: οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν
NAS: But when the vine-growers saw
KJV: But when the husbandmen saw the son,
INT: however [the] tenants having seen the

Matthew 21:40 N-DMP
GRK: ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις
NAS: will he do to those vine-growers?
KJV: will he do unto those husbandmen?
INT: will he do the tenants to those

Matthew 21:41 N-DMP
GRK: ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν
NAS: to other vine-growers who
KJV: unto other husbandmen, which
INT: he will rent out to other tenants who will give

Mark 12:1 N-DMP
GRK: ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: and rented it out to vine-growers and went on a journey.
KJV: out to husbandmen, and
INT: rented out it to tenants and went on a journey

Mark 12:2 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ
NAS: a slave to the vine-growers, in order
KJV: to the husbandmen a servant,
INT: to the tenants at the season

Mark 12:2 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ
NAS: of the vineyard from the vine-growers.
KJV: from the husbandmen of
INT: from the tenants he might receive from

Mark 12:7 N-NMP
GRK: δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: But those vine-growers said
KJV: But those husbandmen said among
INT: however the tenants to themselves

Mark 12:9 N-AMP
GRK: ἀπολέσει τοὺς γεωργούς καὶ δώσει
NAS: and destroy the vine-growers, and will give
KJV: destroy the husbandmen, and
INT: will destroy the tenants and will give

Luke 20:9 N-DMP
GRK: ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: and rented it out to vine-growers, and went on a journey
KJV: forth to husbandmen, and
INT: rented it to tenants and left the region

Luke 20:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα
NAS: a slave to the vine-growers, so
KJV: to the husbandmen, that
INT: to the tenants a servant that

Luke 20:10 N-NMP
GRK: οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν
NAS: of the vineyard; but the vine-growers beat
KJV: but the husbandmen beat
INT: but [the] tenants sent [him] away him

Luke 20:14 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς
NAS: But when the vine-growers saw
KJV: But when the husbandmen saw him,
INT: him the tenants reasoned among

Luke 20:16 N-AMP
GRK: ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ
NAS: these vine-growers and will give
KJV: these husbandmen, and
INT: will destroy the vine-growers these and

John 15:1 N-NMS
GRK: μου ὁ γεωργός ἐστιν
NAS: and My Father is the vinedresser.
KJV: Father is the husbandman.
INT: of me the vinedresser is

2 Timothy 2:6 N-AMS
GRK: τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον
NAS: The hard-working farmer ought
KJV: The husbandman that laboureth must be
INT: The hard-working farmer must first

James 5:7 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν
NAS: of the Lord. The farmer waits
KJV: Behold, the husbandman waiteth
INT: Behold the farmer awaits the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page