γῆ
Englishman's Concordance
γῆ (gē) — 38 Occurrences

Matthew 2:6 N-VFS
GRK: σύ Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα οὐδαμῶς
NAS: AND YOU, BETHLEHEM, LAND OF JUDAH,
KJV: Bethlehem, [in] the land of Juda,
INT: you Bethlehem land of Judah in no way

Matthew 4:15 N-VFS
GRK: Γῆ Ζαβουλὼν καὶ
NAS: THE LAND OF ZEBULUN AND THE LAND
KJV: The land of Zabulon, and
INT: Land of Zebulun and

Matthew 4:15 N-VFS
GRK: Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ ὁδὸν
NAS: OF ZEBULUN AND THE LAND OF NAPHTALI,
KJV: and the land of Nephthalim,
INT: of Zebulun and land of Naphtali way

Matthew 5:18 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ ἰῶτα ἓν
NAS: heaven and earth pass
KJV: heaven and earth pass, one
INT: and the earth jot one

Matthew 5:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ γῇ ὅτι ὑποπόδιόν
NAS: or by the earth, for it is the footstool
KJV: Nor by the earth; for it is
INT: by the earth because [the] footstool

Matthew 9:31 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ
NAS: about Him throughout all that land.
KJV: all that country.
INT: all the land that

Matthew 10:15 N-DFS
GRK: ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ
NAS: to you, it will be more tolerable for [the] land of Sodom
KJV: more tolerable for the land of Sodom
INT: More tolerable it will be for [the] land of Sodom and

Matthew 11:24 N-DFS
GRK: ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον
NAS: to you that it will be more tolerable for the land of Sodom
KJV: more tolerable for the land of Sodom
INT: to you that for [the] land of Sodom more tolerable

Matthew 24:35 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται οἱ
NAS: Heaven and earth will pass away,
KJV: Heaven and earth shall pass away, but
INT: and the earth will pass away

Matthew 25:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ γῇ ἴδε ἔχεις
NAS: your talent in the ground. See,
KJV: in the earth: lo,
INT: in the ground behold you have

Matthew 27:51 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ
NAS: to bottom; and the earth shook
KJV: and the earth did quake,
INT: and the earth was shaken and

Mark 4:28 N-NFS
GRK: αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ πρῶτον
NAS: The soil produces crops by itself;
KJV: For the earth bringeth forth fruit
INT: Of itself the earth brings forth fruit first

Mark 13:31 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ
NAS: Heaven and earth will pass away,
KJV: Heaven and earth shall pass away: but
INT: and the earth will pass away

Luke 8:15 N-DFS
GRK: τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν
NAS: But the [seed] in the good soil, these
KJV: that on the good ground are they,
INT: the good soil these are

Luke 12:51 N-DFS
GRK: ἐν τῇ γῇ οὐχί λέγω
NAS: peace on earth? I tell
KJV: peace on earth? I tell you,
INT: on the earth No I say

Luke 21:33 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ
NAS: Heaven and earth will pass away,
KJV: Heaven and earth shall pass away: but
INT: and the earth will pass away

Acts 7:6 N-DFS
GRK: πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ καὶ
NAS: IN A FOREIGN LAND, AND THAT THEY WOULD BE ENSLAVED
KJV: a strange land; and
INT: a sojourner in a land strange and

Acts 7:29 N-DFS
GRK: πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ οὗ
NAS: AN ALIEN IN THE LAND OF MIDIAN,
KJV: in the land of Midian,
INT: exiled in [the] land of Midian where

Acts 7:33 N-NFS
GRK: ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
NAS: YOU ARE STANDING IS HOLY GROUND.
KJV: is holy ground.
INT: which you stand ground Holy is

Acts 7:36 N-DFS
GRK: σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ
INT: signs in [the] land of Egypt and

Acts 7:49 N-NFS
GRK: ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν
NAS: IS MY THRONE, AND EARTH IS THE FOOTSTOOL
KJV: throne, and earth [is] my footstool:
INT: also [the] earth a footstool of the

Acts 13:17 N-DFS
GRK: παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ
NAS: their stay in the land of Egypt,
KJV: in the land of Egypt,
INT: visiting in [the] land of Egypt and

Acts 13:19 N-DFS
GRK: ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν κατεκληρονόμησεν
NAS: nations in the land of Canaan,
KJV: in the land of Chanaan,
INT: seven in [the] land of Canaan he gave as inheritance

Romans 9:17 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ γῇ
NAS: THROUGHOUT THE WHOLE EARTH.
KJV: throughout all the earth.
INT: all the earth

1 Corinthians 10:26 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ
NAS: FOR THE EARTH IS THE LORD'S,
KJV: For the earth [is] the Lord's, and
INT: indeed [is] the earth and the

1 Corinthians 10:28 N-NFS
GRK: κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ
KJV: for the earth [is] the Lord's,
INT: [the] Lord's [is] the earth and the

Hebrews 6:7 N-NFS
GRK: γῆ γὰρ ἡ
NAS: For ground that drinks the rain
KJV: For the earth which drinketh in
INT: ground indeed which

James 5:18 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν
NAS: rain and the earth produced
KJV: rain, and the earth brought forth her
INT: and the earth caused to sprout the

2 Peter 3:5 N-NFS
GRK: ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος
NAS: long ago and [the] earth was formed
KJV: of old, and the earth standing out of
INT: of old and [the] earth out of water

2 Peter 3:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ
NAS: heavens and earth are being reserved
KJV: and the earth, which are now,
INT: and the earth by the the same

2 Peter 3:10 N-NFS
GRK: λυθήσεται καὶ γῆ καὶ τὰ
NAS: with intense heat, and the earth and its works
KJV: with fervent heat, the earth also
INT: will be dissolved and [the] earth and the

Revelation 12:16 N-NFS
GRK: ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί
NAS: But the earth helped the woman,
KJV: And the earth helped the woman,
INT: helped the earth the woman

Revelation 12:16 N-NFS
GRK: ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα
NAS: the woman, and the earth opened
KJV: the woman, and the earth opened her
INT: opened the earth the mouth

Revelation 13:3 N-NFS
GRK: ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ
NAS: And the whole earth was amazed
KJV: and all the world wondered after
INT: all the earth after the

Revelation 14:16 N-NFS
GRK: ἐθερίσθη ἡ γῆ
NAS: the earth, and the earth was reaped.
KJV: the earth; and the earth was reaped.
INT: was reaped the earth

Revelation 18:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ
NAS: authority, and the earth was illumined
KJV: and the earth was lightened
INT: and the earth was enlightened with

Revelation 20:11 N-NFS
GRK: ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ
NAS: presence earth and heaven
KJV: whose face the earth and the heaven
INT: fled the earth and

Revelation 21:1 N-NFS
GRK: ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν καὶ
NAS: and the first earth passed away,
KJV: the first earth were passed away;
INT: the first earth were passed away and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page