γῆς
Englishman's Concordance
γῆς (gēs) — 136 Occurrences

Matthew 5:13 N-GFS
GRK: ἅλας τῆς γῆς ἐὰν δὲ
NAS: You are the salt of the earth; but if
KJV: are the salt of the earth: but if
INT: salt of the earth if however

Matthew 6:10 N-GFS
GRK: καὶ ἐπὶ γῆς
NAS: be done, On earth as it is in heaven.
KJV: be done in earth, as [it is] in
INT: [so] also upon earth

Matthew 6:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ὅπου σὴς
NAS: treasures on earth, where
KJV: treasures upon earth, where moth
INT: upon the earth where moth

Matthew 9:6 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
NAS: authority on earth to forgive
KJV: power on earth to forgive sins,
INT: on the earth to forgive sins

Matthew 11:25 N-GFS
GRK: καὶ τῆς γῆς ὅτι ἔκρυψας
NAS: of heaven and earth, that You have hidden
KJV: and earth, because
INT: and the earth that you did hide

Matthew 12:40 N-GFS
GRK: καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας
NAS: nights in the heart of the earth.
KJV: in the heart of the earth.
INT: heart of the earth three days

Matthew 12:42 N-GFS
GRK: περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν
NAS: from the ends of the earth to hear
KJV: the uttermost parts of the earth to hear
INT: ends of the earth to hear the

Matthew 13:5 N-GFS
GRK: ἔχειν βάθος γῆς
NAS: no depth of soil.
KJV: no deepness of earth:
INT: having depth of soil

Matthew 14:24 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν βασανιζόμενον
NAS: distance from the land, battered
INT: from the land being tossed

Matthew 16:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον
NAS: you bind on earth shall have been bound
KJV: on earth shall be
INT: on the earth will be bound

Matthew 16:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον
NAS: you loose on earth shall have been loosed
KJV: on earth shall be
INT: on the earth will be loosed

Matthew 17:25 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων
NAS: do the kings of the earth collect
KJV: do the kings of the earth take custom
INT: kings of the earth from whom

Matthew 18:18 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα
NAS: you bind on earth shall have been bound
KJV: ye shall bind on earth shall be bound
INT: on the earth will be bound

Matthew 18:18 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα
NAS: you loose on earth shall have been loosed
KJV: on earth shall be
INT: on the earth will be loosed

Matthew 18:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς
NAS: of you agree on earth about
KJV: shall agree on earth as touching any
INT: on the earth concerning any

Matthew 23:9 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς εἷς γάρ
NAS: Do not call [anyone] on earth your father;
KJV: father upon the earth: for one
INT: on the earth one indeed

Matthew 23:35 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ
NAS: shed on earth, from the blood
KJV: shed upon the earth, from the blood
INT: upon the earth from the

Matthew 24:30 N-GFS
GRK: φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται
NAS: the tribes of the earth will mourn,
KJV: all the tribes of the earth mourn, and
INT: tribes of the earth and they will see

Matthew 28:18 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: to Me in heaven and on earth.
KJV: and in earth.
INT: on the earth

Mark 2:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς λέγει τῷ
NAS: authority on earth to forgive
KJV: power on earth to forgive sins,
INT: on the earth he says to the

Mark 4:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν
NAS: crowd was by the sea on the land.
KJV: the sea on the land.
INT: on the land was

Mark 4:5 N-GFS
GRK: ἔχειν βάθος γῆς
NAS: no depth of soil.
KJV: no depth of earth:
INT: having depth of soil

Mark 4:26 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: who casts seed upon the soil;
KJV: seed into the ground;
INT: upon the earth

Mark 4:31 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς μικρότερον ὂν
NAS: sown upon the soil, though it is smaller
KJV: in the earth, is less
INT: upon the earth smallest is

Mark 4:31 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: the seeds that are upon the soil,
KJV: that be in the earth:
INT: upon the earth

Mark 6:47 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: and He was alone on the land.
KJV: alone on the land.
INT: upon the land

Mark 8:6 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς καὶ λαβὼν
NAS: to sit down on the ground; and taking
KJV: to sit down on the ground: and he took
INT: on the ground And having taken

Mark 9:3 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται
NAS: as no launderer on earth can whiten
KJV: fuller on earth can white
INT: on the earth not is able

Mark 9:20 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων
NAS: and falling to the ground, he [began] rolling around
KJV: on the ground, and wallowed
INT: upon the ground he rolled foaming

Mark 13:27 N-GFS
GRK: ἀπ' ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου
NAS: end of the earth to the farthest end
KJV: the uttermost part of the earth to
INT: from [the] extremity of earth to [the] extremity

Mark 14:35 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς καὶ προσηύχετο
NAS: [them], and fell to the ground and [began] to pray
KJV: and fell on the ground, and prayed
INT: upon the earth and prayed

Luke 2:14 N-GFS
GRK: καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν
NAS: in the highest, And on earth peace
KJV: and on earth peace, good will
INT: and on earth peace among

Luke 5:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον
NAS: out a little way from the land. And He sat down
KJV: from the land. And
INT: from the land to put off a little

Luke 5:24 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
NAS: authority on earth to forgive
KJV: power upon earth to forgive sins,
INT: on the earth to forgive sins

Luke 10:21 N-GFS
GRK: καὶ τῆς γῆς ὅτι ἀπέκρυψας
NAS: of heaven and earth, that You have hidden
KJV: and earth, that
INT: and of the earth that you did hide

Luke 11:2 Noun-GFS
GRK: ἐπὶ τὴς γὴς
KJV: so in earth.
INT: upon the earth

Luke 11:31 N-GFS
GRK: περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν
NAS: from the ends of the earth to hear
KJV: the utmost parts of the earth to hear
INT: ends of the earth to hear the

Luke 12:56 N-GFS
GRK: πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ
NAS: the appearance of the earth and the sky,
KJV: and of the earth; but
INT: appearance of the earth and of the

Luke 18:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: will He find faith on the earth?
KJV: faith on the earth?
INT: on the earth

Luke 21:23 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ
NAS: distress upon the land and wrath
KJV: distress in the land, and wrath
INT: upon the land and wrath

Luke 21:25 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν
NAS: and stars, and on the earth dismay
KJV: upon the earth distress
INT: upon the earth distress of Gentiles

Luke 21:35 N-GFS
GRK: πάσης τῆς γῆς
NAS: on the face of all the earth.
KJV: the face of the whole earth.
INT: of all the earth

John 3:31 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς
NAS: all, he who is of the earth is from the earth
KJV: he that is of the earth is earthly,
INT: from the earth from the

John 3:31 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς ἐστὶν καὶ
NAS: he who is of the earth is from the earth and speaks
KJV: of the earth: he that cometh
INT: from the earth is and

John 3:31 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ὁ
NAS: and speaks of the earth. He who comes
INT: from the earth speaks He who

John 6:21 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν
NAS: the boat was at the land to which
KJV: was at the land whither they went.
INT: at the land to which

John 12:32 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς πάντας ἑλκύσω
NAS: I am lifted up from the earth, will draw
KJV: from the earth, will draw
INT: from the earth all will draw

John 17:4 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον
NAS: I glorified You on the earth, having accomplished
KJV: on the earth: I have finished
INT: on the earth the work

John 21:8 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς
NAS: for they were not far from the land, but about
KJV: far from land, but as it were
INT: from the land but about

Acts 1:8 N-GFS
GRK: ἐσχάτου τῆς γῆς
NAS: to the remotest part of the earth.
KJV: unto the uttermost part of the earth.
INT: [the] uttermost part of the earth

Acts 2:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς κάτω αἷμα
NAS: AND SIGNS ON THE EARTH BELOW,
KJV: signs in the earth beneath; blood,
INT: on the earth below blood

Acts 3:25 N-GFS
GRK: πατριαὶ τῆς γῆς
NAS: THE FAMILIES OF THE EARTH SHALL BE BLESSED.'
KJV: the kindreds of the earth be blessed.
INT: families of the earth

Acts 4:26 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ
NAS: THE KINGS OF THE EARTH TOOK THEIR STAND,
KJV: The kings of the earth stood up, and
INT: kings of the earth and the

Acts 7:3 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς σου καὶ
NAS: to him, 'LEAVE YOUR COUNTRY AND YOUR RELATIVES,
KJV: out of thy country, and from
INT: from the country of you and

Acts 7:4 N-GFS
GRK: ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν
NAS: he left the land of the Chaldeans
KJV: out of the land of the Chaldaeans,
INT: having gone out from [the] land of Chaldeans he dwelt

Acts 7:40 N-GFS
GRK: ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου οὐκ
NAS: LED US OUT OF THE LAND OF EGYPT--
KJV: us out of the land of Egypt, we wot
INT: us from [the] land of Egypt not

Acts 8:33 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ
NAS: IS REMOVED FROM THE EARTH.
KJV: is taken from the earth.
INT: from the earth the life

Acts 9:8 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς ἀνεῳγμένων δὲ
NAS: got up from the ground, and though his eyes
KJV: arose from the earth; and when his
INT: from the ground having been opened moreover

Acts 10:11 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: by four corners to the ground,
KJV: let down to the earth:
INT: upon the earth

Acts 10:12 N-GFS
GRK: ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ
NAS: and crawling creatures of the earth and birds
KJV: of fourfooted beasts of the earth, and
INT: creeping things of the earth and birds

Acts 11:6 N-GFS
GRK: τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ
NAS: the four-footed animals of the earth and the wild beasts
KJV: fourfooted beasts of the earth, and
INT: quadrupeds of the earth and the

Acts 13:47 N-GFS
GRK: ἐσχάτου τῆς γῆς
NAS: SALVATION TO THE END OF THE EARTH.'
KJV: unto the ends of the earth.
INT: [the] uttermost part of the earth

Acts 17:24 N-GFS
GRK: οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος
NAS: of heaven and earth, does not dwell
KJV: of heaven and earth, dwelleth not
INT: of heaven and earth being Lord

Acts 17:26 N-GFS
GRK: προσώπου τῆς γῆς ὁρίσας προστεταγμένους
NAS: the face of the earth, having determined
KJV: the face of the earth, and hath determined
INT: the face of the earth having determined appointed

Acts 22:22 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον
NAS: with such a fellow from the earth, for he should not be allowed
KJV: a [fellow] from the earth: for
INT: from the earth the such

Romans 9:28 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: HIS WORD ON THE EARTH, THOROUGHLY
KJV: make upon the earth.
INT: upon the earth

1 Corinthians 8:5 N-GFS
GRK: εἴτε ἐπὶ γῆς ὥσπερ εἰσὶν
NAS: or on earth, as indeed
KJV: or in earth, (as there be
INT: or on earth as there are

1 Corinthians 15:47 N-GFS
GRK: ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός ὁ
NAS: man is from the earth, earthy;
KJV: [is] of the earth, earthy:
INT: man out of earth made of dust the

Ephesians 1:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: things in the heavens and things on the earth. In Him
KJV: which are on earth; [even] in him:
INT: upon the earth

Ephesians 3:15 N-GFS
GRK: καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται
NAS: in heaven and on earth derives its name,
INT: and on earth is named

Ephesians 4:9 N-GFS
GRK: μέρη τῆς γῆς
NAS: into the lower parts of the earth?
KJV: the lower parts of the earth?
INT: parts of the earth

Ephesians 6:3 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: WITH YOU, AND THAT YOU MAY LIVE LONG ON THE EARTH.
KJV: live long on the earth.
INT: on the earth

Colossians 1:16 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ
NAS: [both] in the heavens and on earth, visible
KJV: and that are in earth, visible and
INT: upon the earth the visible

Colossians 1:20 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ
NAS: Him, [I say], whether things on earth or
KJV: [they be] things in earth, or
INT: on the earth or the things

Colossians 3:2 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: on the things above, not on the things that are on earth.
KJV: not on things on the earth.
INT: on the earth

Colossians 3:5 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν
NAS: the members of your earthly body as dead
KJV: are upon the earth; fornication,
INT: on the earth sexual immorality uncleanness

Hebrews 8:4 N-GFS
GRK: ἦν ἐπὶ γῆς οὐδ' ἂν
NAS: if He were on earth, He would not be a priest
KJV: he were on earth, he should not
INT: he were on earth not even anyhow

Hebrews 8:9 N-GFS
GRK: αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι
NAS: TO LEAD THEM OUT OF THE LAND OF EGYPT;
KJV: them out of the land of Egypt; because
INT: them out of [the] land of Egypt because

Hebrews 11:13 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: and exiles on the earth.
KJV: pilgrims on the earth.
INT: on the earth

Hebrews 11:29 N-GFS
GRK: διὰ ξηρᾶς γῆς ἧς πεῖραν
NAS: dry land; and the Egyptians,
INT: through dry land of which attempt

Hebrews 11:38 N-GFS
GRK: ὀπαῖς τῆς γῆς
NAS: and caves and holes in the ground.
KJV: and caves of the earth.
INT: holes of the earth

Hebrews 12:25 N-GFS
GRK: ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν
NAS: him who warned [them] on earth, much
KJV: that spake on earth, much more
INT: escaped on earth having refused him who

James 5:5 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε
NAS: You have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure;
KJV: on the earth, and
INT: upon the earth and lived in self-indulgence

James 5:7 N-GFS
GRK: καρπὸν τῆς γῆς μακροθυμῶν ἐπ'
NAS: produce of the soil, being patient
KJV: fruit of the earth, and hath long patience
INT: fruit of the earth being patient for

James 5:17 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς
NAS: and it did not rain on the earth for three
KJV: on the earth by the space of three
INT: upon the earth years three

Jude 1:5 N-GFS
GRK: λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας
NAS: a people out of the land of Egypt,
KJV: out of the land of Egypt,
INT: a people out of [the] land of Egypt having saved

Revelation 1:5 N-GFS
GRK: βασιλέων τῆς γῆς Τῷ ἀγαπῶντι
NAS: of the kings of the earth. To Him who loves
KJV: of the kings of the earth. Unto him that loved
INT: kings of the earth To him who loved

Revelation 1:7 N-GFS
GRK: φυλαὶ τῆς γῆς ναί ἀμήν
NAS: the tribes of the earth will mourn
KJV: kindreds of the earth shall wail
INT: tribes of the earth Even so amen

Revelation 3:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: those who dwell on the earth.
KJV: them that dwell upon the earth.
INT: upon the earth

Revelation 5:3 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω
NAS: in heaven or on the earth or under
KJV: nor in earth, neither under
INT: upon the earth nor under

Revelation 5:3 N-GFS
GRK: ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ
NAS: or under the earth was able to open
KJV: under the earth, was able
INT: under the earth to open the

Revelation 5:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: and they will reign upon the earth.
KJV: we shall reign on the earth.
INT: over the earth

Revelation 5:13 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω
NAS: is in heaven and on the earth and under
KJV: and on the earth, and under
INT: in the earth and under

Revelation 5:13 N-GFS
GRK: ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ
NAS: and under the earth and on the sea,
KJV: and under the earth, and such as
INT: under the earth and on

Revelation 6:4 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα
NAS: peace from the earth, and that [men] would slay
KJV: peace from the earth, and that
INT: from the earth and that

Revelation 6:8 N-GFS
GRK: τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι ἐν
NAS: a fourth of the earth, to kill
KJV: the fourth part of the earth, to kill
INT: fourth of the earth to kill with

Revelation 6:8 N-GFS
GRK: θηρίων τῆς γῆς
NAS: and by the wild beasts of the earth.
KJV: with the beasts of the earth.
INT: beasts of the earth

Revelation 6:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: on those who dwell on the earth?
KJV: them that dwell on the earth?
INT: on the earth

Revelation 6:15 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ
NAS: the kings of the earth and the great men
KJV: the kings of the earth, and
INT: kings of the earth and the

Revelation 7:1 N-GFS
GRK: γωνίας τῆς γῆς κρατοῦντας τοὺς
NAS: corners of the earth, holding back
KJV: corners of the earth, holding
INT: corners of the earth holding the

Revelation 7:1 N-GFS
GRK: ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ
NAS: winds of the earth, so
KJV: winds of the earth, that
INT: winds of the earth that not

Revelation 7:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ
NAS: would blow on the earth or
KJV: blow on the earth, nor on
INT: on the earth nor on

Revelation 8:7 N-GFS
GRK: τρίτον τῆς γῆς κατεκάη καὶ
NAS: and a third of the earth was burned
INT: third of the earth was burned up and

Revelation 8:13 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν
NAS: who dwell on the earth, because
KJV: of the earth by reason of
INT: on the earth from the

Revelation 9:3 N-GFS
GRK: σκορπίοι τῆς γῆς
NAS: them, as the scorpions of the earth have
KJV: the scorpions of the earth have
INT: scorpions of the earth

Revelation 9:4 N-GFS
GRK: χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν
NAS: the grass of the earth, nor
KJV: the grass of the earth, neither
INT: grass of the earth nor any

Revelation 10:2 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: on the sea and his left on the land;
KJV: [his] left [foot] on the earth,
INT: upon the earth

Revelation 10:5 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν
NAS: on the sea and on the land lifted
KJV: and upon the earth lifted up his
INT: on the earth lifted up the

Revelation 10:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: on the sea and on the land.
KJV: and upon the earth.
INT: on the earth

Revelation 11:4 N-GFS
GRK: κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες
NAS: before the Lord of the earth.
KJV: before the God of the earth.
INT: Lord of the earth stand

Revelation 11:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ'
NAS: who dwell on the earth [will] rejoice
KJV: upon the earth shall rejoice
INT: on the earth will rejoice over

Revelation 11:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: those who dwell on the earth.
KJV: them that dwelt on the earth.
INT: upon the earth

Revelation 13:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς οὗ οὐ
NAS: who dwell on the earth will worship
KJV: upon the earth shall worship
INT: on the earth which not

Revelation 13:11 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς γῆς καὶ εἶχεν
NAS: coming up out of the earth; and he had
KJV: coming up out of the earth; and he had
INT: out of the earth and it had

Revelation 13:14 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ
NAS: who dwell on the earth because
KJV: on the earth by
INT: on the earth by reason of the

Revelation 13:14 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα
NAS: who dwell on the earth to make
KJV: on the earth, that they should make
INT: on the earth to make an image

Revelation 14:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γῆς
NAS: who had been purchased from the earth.
KJV: were redeemed from the earth.
INT: from the earth

Revelation 14:6 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ
NAS: who live on the earth, and to every
KJV: on the earth, and
INT: on the earth and on

Revelation 14:15 N-GFS
GRK: θερισμὸς τῆς γῆς
NAS: the harvest of the earth is ripe.
KJV: for the harvest of the earth is ripe.
INT: harvest of the earth

Revelation 14:18 N-GFS
GRK: ἀμπέλου τῆς γῆς ὅτι ἤκμασαν
NAS: from the vine of the earth, because
KJV: of the vine of the earth; for
INT: vine of the earth because are fully ripe

Revelation 14:19 N-GFS
GRK: ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν
NAS: [the clusters from] the vine of the earth, and threw
KJV: the vine of the earth, and
INT: vine of the earth and cast

Revelation 16:18 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς
NAS: came to be upon the earth, so
KJV: upon the earth, so mighty
INT: on the earth so mighty an earthquake

Revelation 17:2 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν
NAS: the kings of the earth committed [acts of] immorality,
KJV: the kings of the earth have committed fornication,
INT: kings of the earth and were made drunk

Revelation 17:5 N-GFS
GRK: ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
NAS: AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.
KJV: AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
INT: abominations of the earth

Revelation 17:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὐ
NAS: who dwell on the earth, whose
KJV: on the earth shall wonder,
INT: on the earth of whom not

Revelation 17:18 N-GFS
GRK: βασιλέων τῆς γῆς
NAS: over the kings of the earth.
KJV: over the kings of the earth.
INT: kings of the earth

Revelation 18:3 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς μετ' αὐτῆς
NAS: and the kings of the earth have committed [acts of] immorality
KJV: the kings of the earth have committed fornication
INT: kings of the earth with her

Revelation 18:3 N-GFS
GRK: ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς
NAS: with her, and the merchants of the earth have become rich
KJV: the merchants of the earth are waxed rich
INT: merchants of the earth through the

Revelation 18:9 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ'
NAS: And the kings of the earth, who committed [acts of] immorality
KJV: the kings of the earth, who
INT: kings of the earth with

Revelation 18:11 N-GFS
GRK: ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ
NAS: And the merchants of the earth weep
KJV: the merchants of the earth shall weep
INT: merchants of the earth weep and

Revelation 18:23 N-GFS
GRK: μεγιστᾶνες τῆς γῆς ὅτι ἐν
NAS: were the great men of the earth, because
KJV: the great men of the earth; for
INT: great ones of the earth for by

Revelation 18:24 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς γῆς
NAS: who have been slain on the earth.
KJV: that were slain upon the earth.
INT: on the earth

Revelation 19:19 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ
NAS: and the kings of the earth and their armies
KJV: and the kings of the earth, and their
INT: kings of the earth and the

Revelation 20:8 N-GFS
GRK: γωνίαις τῆς γῆς τὸν Γὼγ
NAS: corners of the earth, Gog
KJV: quarters of the earth, Gog
INT: corners of the earth Gog

Revelation 20:9 N-GFS
GRK: πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν
NAS: up on the broad plain of the earth and surrounded
KJV: the breadth of the earth, and
INT: breadth of the earth and encircled

Revelation 21:24 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν
NAS: and the kings of the earth will bring
KJV: the kings of the earth do bring
INT: kings of the earth bring the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page