γῆν
Englishman's Concordance
γῆν (gēn) — 78 Occurrences

Matthew 2:20 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ τεθνήκασιν
NAS: and go into the land of Israel;
KJV: go into the land of Israel: for
INT: go into [the] land of Israel they have died

Matthew 2:21 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ
NAS: and came into the land of Israel.
KJV: came into the land of Israel.
INT: came into [the] land of Israel

Matthew 5:5 N-AFS
GRK: κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
NAS: for they shall inherit the earth.
KJV: they shall inherit the earth.
INT: will inherit the earth

Matthew 9:26 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην
NAS: throughout all that land.
KJV: all that land.
INT: all the land that

Matthew 10:29 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ
NAS: of them will fall to the ground apart
KJV: fall on the ground without your
INT: to the ground apart from the

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν οὐκ ἦλθον
NAS: peace on the earth; I did not come
KJV: peace on earth: I came not
INT: to the earth not I came

Matthew 13:5 N-AFS
GRK: οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ
NAS: much soil; and immediately
KJV: not much earth: and forthwith
INT: not they had soil much and

Matthew 13:8 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν
NAS: on the good soil and yielded
KJV: into good ground, and brought forth
INT: upon the ground good

Matthew 13:23 N-AFS
GRK: τὴν καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός
NAS: on the good soil, this
KJV: into the good ground is he
INT: the good ground having been sown this

Matthew 14:34 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ
NAS: they came to land at Gennesaret.
KJV: they came into the land of Gennesaret.
INT: to the land of Gennesaret

Matthew 15:35 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν
NAS: the people to sit down on the ground;
KJV: to sit down on the ground.
INT: on the ground

Matthew 25:18 N-AFS
GRK: ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν
NAS: and dug [a hole] in the ground and hid
KJV: and digged in the earth, and hid
INT: having gone away dug in the ground and hid

Matthew 27:45 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας
NAS: fell upon all the land until the ninth
KJV: over all the land unto the ninth
INT: all the land until [the] hour

Mark 4:5 N-AFS
GRK: οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ
NAS: much soil; and immediately
KJV: not much earth; and immediately
INT: not it had soil much and

Mark 4:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν
NAS: into the good soil, and as they grew
KJV: on good ground, and did yield
INT: into the soil good

Mark 4:20 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν
NAS: on the good soil; and they hear
KJV: on good ground; such as hear
INT: upon the soil good

Mark 6:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς
NAS: they came to land at Gennesaret,
KJV: into the land of Gennesaret,
INT: to the land they came to

Mark 15:33 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
NAS: over the whole land until the ninth
KJV: over the whole land until the ninth
INT: all the land until [the] hour

Luke 4:25 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: over all the land;
KJV: throughout all the land;
INT: all the land

Luke 5:11 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα
NAS: their boats to land, they left
KJV: their ships to land, they forsook all,
INT: to the land having left all

Luke 6:49 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου
NAS: a house on the ground without
KJV: an house upon the earth; against which
INT: on the earth without a foundation

Luke 8:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν
NAS: into the good soil, and grew
KJV: on good ground, and sprang up,
INT: upon the ground good

Luke 8:27 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ
NAS: out onto the land, He was met
KJV: went forth to land, there met him
INT: upon the land met [him] a man

Luke 12:49 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί
NAS: fire upon the earth; and how
KJV: fire on the earth; and what
INT: upon the earth and how

Luke 13:7 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γῆν καταργεῖ
NAS: does it even use up the ground?'
KJV: cumbereth it the ground?
INT: even the ground should it use up

Luke 14:35 N-AFS
GRK: οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς
NAS: either for the soil or
KJV: fit for the land, nor yet for
INT: Neither for soil nor for

Luke 16:17 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ
NAS: for heaven and earth to pass away
KJV: for heaven and earth to pass, than
INT: and the earth to pass away than

Luke 22:44 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν
NAS: falling down upon the ground.
KJV: falling down to the ground.
INT: to the earth

Luke 23:44 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
NAS: over the whole land until the ninth
KJV: over all the earth until the ninth
INT: all the land until [the] hour

Luke 24:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς
NAS: their faces to the ground, [the men] said
KJV: to the earth, they said
INT: to the ground they said to

John 3:22 N-AFS
GRK: τὴν Ἰουδαίαν γῆν καὶ ἐκεῖ
NAS: came into the land of Judea,
KJV: disciples into the land of Judaea; and
INT: the Judean land and there

John 8:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν
NAS: wrote on the ground.
KJV: on the ground, [as though he heard
INT: on the ground

John 8:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν
NAS: and wrote on the ground.
KJV: and wrote on the ground.
INT: on the ground

John 12:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ αὐτὸς
NAS: falls into the earth and dies,
KJV: fall into the ground and die, it
INT: into the ground should die it

John 21:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν
NAS: they got out on the land, they saw
KJV: to land, they saw
INT: on the land they see a fire of coals

John 21:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων
NAS: the net to land, full
KJV: the net to land full of great
INT: to the land full of fish

Acts 4:24 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν
NAS: it is You who MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA,
KJV: heaven, and earth, and the sea,
INT: and the earth and the

Acts 7:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν
NAS: AND COME INTO THE LAND THAT I WILL SHOW
KJV: come into the land which I shall shew
INT: into the land which anyhow

Acts 7:4 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς
NAS: to this country in which
KJV: into this land, wherein ye
INT: into the land this in

Acts 9:4 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν
NAS: and he fell to the ground and heard
KJV: to the earth, and heard
INT: on the ground he heard a voice

Acts 13:19 N-AFS
GRK: κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν
NAS: He distributed their land as an inheritance--
KJV: he divided their land to them by lot.
INT: he gave as inheritance the land of them

Acts 14:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν
NAS: THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA
KJV: heaven, and earth, and the sea,
INT: and the earth and the

Acts 26:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν
NAS: fallen to the ground, I heard
KJV: fallen to the earth, I heard a voice
INT: to the ground I heard a voice

Acts 27:39 N-AFS
GRK: ἐγένετο τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον
NAS: they could not recognize the land; but they did observe
KJV: not the land: but
INT: it was the land not they did recognize

Acts 27:43 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι
NAS: first and get to land,
KJV: [into the sea], and get to land:
INT: on the land to go out

Acts 27:44 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν
NAS: were brought safely to land.
KJV: safe to land.
INT: to the land

Romans 10:18 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ
NAS: OUT INTO ALL THE EARTH, AND THEIR WORDS
KJV: into all the earth, and their
INT: all the earth went out the

Hebrews 1:10 N-AFS
GRK: κύριε τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ
NAS: LAID THE FOUNDATION OF THE EARTH, AND THE HEAVENS
KJV: hast laid the foundation of the earth; and
INT: Lord the earth did found and

Hebrews 11:9 N-AFS
GRK: παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας
NAS: he lived as an alien in the land of promise,
KJV: in the land of promise,
INT: he sojourned in land of the promise

Hebrews 12:26 N-AFS
GRK: φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε
NAS: shook the earth then,
KJV: then shook the earth: but now
INT: voice the earth shook then

Hebrews 12:26 N-AFS
GRK: μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ
NAS: NOT ONLY THE EARTH, BUT ALSO
KJV: shake not the earth only, but
INT: only the earth but also

James 5:12 N-AFS
GRK: μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον
NAS: by heaven or by earth or with any
KJV: neither by the earth, neither
INT: nor the earth nor other

2 Peter 3:13 N-AFS
GRK: οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ
NAS: and a new earth, in which
KJV: and a new earth, wherein dwelleth
INT: heavens and earth a new according to

Revelation 5:6 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: sent out into all the earth.
KJV: into all the earth.
INT: all the earth

Revelation 6:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ὡς συκῆ
NAS: fell to the earth, as a fig tree
KJV: unto the earth, even as
INT: unto the earth as a fig tree

Revelation 7:2 N-AFS
GRK: ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν
NAS: to harm the earth and the sea,
KJV: to hurt the earth and
INT: to harm the earth and the

Revelation 7:3 N-AFS
GRK: ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν
NAS: Do not harm the earth or
KJV: Hurt not the earth, neither the sea,
INT: harm the earth nor the

Revelation 8:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένοντο
NAS: and threw it to the earth; and there followed
KJV: [it] into the earth: and
INT: into the earth and there were

Revelation 8:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ τὸ
NAS: and they were thrown to the earth; and a third
KJV: upon the earth: and
INT: upon the earth and a

Revelation 9:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ ἐδόθη
NAS: which had fallen to the earth; and the key
KJV: heaven unto the earth: and to him
INT: to the earth and there was given

Revelation 9:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ ἐδόθη
NAS: locusts upon the earth, and power
KJV: locusts upon the earth: and unto them
INT: unto the earth and was given

Revelation 10:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ
NAS: HEAVEN AND THE THINGS IN IT, AND THE EARTH AND THE THINGS IN IT, AND THE SEA
KJV: and the earth, and
INT: and the earth and the things

Revelation 11:6 N-AFS
GRK: πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ
NAS: and to strike the earth with every
KJV: to smite the earth with all
INT: to strike the earth with every

Revelation 11:18 N-AFS
GRK: διαφθείροντας τὴν γῆν
NAS: those who destroy the earth.
KJV: them which destroy the earth.
INT: are destroying the earth

Revelation 12:4 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ ὁ
NAS: and threw them to the earth. And the dragon
KJV: them to the earth: and the dragon
INT: to the earth And the

Revelation 12:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ οἱ
NAS: he was thrown down to the earth, and his angels
KJV: into the earth, and
INT: into the earth and the

Revelation 12:12 N-AFS
GRK: οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν
NAS: in them. Woe to the earth and the sea,
KJV: to the inhabiters of the earth and
INT: Woe to the earth and the

Revelation 12:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ἐδίωξεν τὴν
NAS: that he was thrown down to the earth, he persecuted
KJV: unto the earth, he persecuted
INT: into the earth he persecuted the

Revelation 13:12 N-AFS
GRK: ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς
NAS: And he makes the earth and those
KJV: causeth the earth and
INT: causes the earth and those who

Revelation 13:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν
NAS: out of heaven to the earth in the presence
KJV: on the earth in the sight
INT: to the earth before

Revelation 14:7 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν
NAS: the heaven and the earth and sea
KJV: heaven, and earth, and the sea,
INT: and the earth and sea

Revelation 14:16 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐθερίσθη
NAS: over the earth, and the earth
KJV: sickle on the earth; and the earth
INT: upon the earth and was reaped

Revelation 14:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ ἐτρύγησεν
NAS: his sickle to the earth and gathered
KJV: sickle into the earth, and gathered
INT: to the earth and gathered

Revelation 16:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν
NAS: and pour out on the earth the seven
KJV: of God upon the earth.
INT: into the earth

Revelation 16:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένετο
NAS: out his bowl on the earth; and it became
KJV: vial upon the earth; and there fell
INT: onto the earth and came

Revelation 17:2 N-AFS
GRK: κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ
NAS: who dwell on the earth were made drunk
KJV: the inhabitants of the earth have been made drunk
INT: dwell on the earth with the

Revelation 19:2 N-AFS
GRK: ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ
NAS: was corrupting the earth with her immorality,
KJV: which did corrupt the earth with her
INT: corrupted the earth with the

Revelation 21:1 N-AFS
GRK: καινὸν καὶ γῆν καινήν ὁ
NAS: and a new earth; for the first
KJV: and a new earth: for the first
INT: new and an earth new

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page