1107. γνωρίζω (gnórizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1107. γνωρίζω (gnórizó) — 25 Occurrences

Luke 2:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
NAS: which the Lord has made known to us.
KJV: the Lord hath made known unto us.
INT: the Lord made known to us

Luke 2:17 V-AIA-3P
GRK: ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ
NAS: When they had seen this, they made known the statement
INT: having seen moreover they made known abroad concerning the

John 15:15 V-AIA-1S
GRK: πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν
NAS: from My Father I have made known to you.
KJV: my Father I have made known unto you.
INT: Father of me I made known to you

John 17:26 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ
NAS: and I have made Your name
KJV: And I have declared unto them thy
INT: And I made known to them the

John 17:26 V-FIA-1S
GRK: σου καὶ γνωρίσω ἵνα ἡ
NAS: Your name known to them, and will make it known, so
KJV: and will declare [it]: that
INT: of you and will make [it] known that the

Acts 2:28 V-AIA-2S
GRK: ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς
NAS: YOU HAVE MADE KNOWN TO ME THE WAYS
KJV: Thou hast made known to me the ways
INT: You did make known to me paths

Romans 9:22 V-ANA
GRK: ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν
NAS: His wrath and to make His power
KJV: his power known, endured with
INT: wrath and to make known the power

Romans 9:23 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον
NAS: And [He did so] to make known the riches
KJV: that he might make known the riches
INT: And that he might make known the riches

Romans 16:26 V-APP-GNS
GRK: τὰ ἔθνη γνωρισθέντος
NAS: God, has been made known to all
KJV: God, made known to
INT: the nations having been made known

1 Corinthians 12:3 V-PIA-1S
GRK: διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι
NAS: Therefore I make known to you that no
KJV: I give you to understand, that no man
INT: Therefore I give to know you that

1 Corinthians 15:1 V-PIA-1S
GRK: Γνωρίζω δὲ ὑμῖν
NAS: Now I make known to you, brethren,
KJV: brethren, I declare unto you
INT: I make known moreover to you

2 Corinthians 8:1 V-PIA-1P
GRK: Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν
NAS: brethren, we [wish to] make known to you the grace
KJV: we do you to wit of the grace of God
INT: we make known moreover to you

Galatians 1:11 V-PIA-1S
GRK: γνωρίζω γὰρ ὑμῖν
NAS: For I would have you know, brethren,
KJV: But I certify you, brethren,
INT: I make known indeed to you

Ephesians 1:9 V-APA-NMS
GRK: γνωρίσας ἡμῖν τὸ
NAS: He made known to us the mystery
KJV: Having made known unto us the mystery
INT: having making known to us the

Ephesians 3:3 V-AIP-3S
GRK: κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ
NAS: that by revelation there was made known to me the mystery,
KJV: revelation he made known unto me
INT: by revelation he made known to me the

Ephesians 3:5 V-AIP-3S
GRK: γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς
NAS: generations was not made known to the sons
KJV: not made known unto the sons
INT: generations not was made known to the sons

Ephesians 3:10 V-ASP-3S
GRK: ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς
NAS: might now be made known through
KJV: heavenly [places] might be known by
INT: that might be known now to the

Ephesians 6:19 V-ANA
GRK: ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον
NAS: of my mouth, to make known with boldness
KJV: boldly, to make known the mystery
INT: with boldness to make known the mystery

Ephesians 6:21 V-FIA-3S
GRK: πράσσω πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος
NAS: in the Lord, will make everything
KJV: the Lord, shall make known to you
INT: I am doing all things will make known to you Tychicus

Philippians 1:22 V-PIA-1S
GRK: αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω
NAS: labor for me; and I do not know which
KJV: what I shall choose I wot not.
INT: I will choose not I know

Philippians 4:6 V-PMM/P-3S
GRK: αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν
NAS: let your requests be made known to God.
KJV: your requests be made known unto God.
INT: requests of you let be made known to

Colossians 1:27 V-ANA
GRK: ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ
NAS: willed to make known what
KJV: would make known what
INT: God to make known what [is] the

Colossians 4:7 V-FIA-3S
GRK: ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος
NAS: in the Lord, will bring you information.
KJV: Tychicus declare unto you,
INT: me all will make known to you Tychicus

Colossians 4:9 V-FIA-3P
GRK: πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε
NAS: who is one of your [number]. They will inform you about the whole
KJV: you. They shall make known unto you
INT: All things to you they will make known here

2 Peter 1:16 V-AIA-1P
GRK: μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν
NAS: tales when we made known to you the power
KJV: fables, when we made known unto you
INT: fables having followed out we made known to you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page