1272. διανοίγω (dianoigó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1272. διανοίγω (dianoigó) — 8 Occurrences

Mark 7:34 V-AMP-2S
GRK: ὅ ἐστιν Διανοίχθητι
NAS: to him, Ephphatha! that is, Be opened!
KJV: Ephphatha, that is, Be opened.
INT: that is Be opened

Luke 2:23 V-PPA-NNS
GRK: Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον
NAS: [firstborn] MALE THAT OPENS THE WOMB
KJV: male that openeth the womb
INT: every male opening a womb holy

Luke 24:31 V-AIP-3P
GRK: αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: their eyes were opened and they recognized
KJV: their eyes were opened, and they knew
INT: of them moreover were opened the eyes

Luke 24:32 V-IIA-3S
GRK: ὁδῷ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς
NAS: while He was explaining the Scriptures
KJV: while he opened to us
INT: road as he was opening to us the

Luke 24:45 V-AIA-3S
GRK: τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν
NAS: Then He opened their minds
KJV: Then opened he their understanding,
INT: Then he opened their the

Acts 7:56 V-RPM/P-AMP
GRK: τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν
NAS: the heavens opened up and the Son
INT: the heavens opened and the

Acts 16:14 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν
NAS: and the Lord opened her heart
KJV: the Lord opened, that she attended
INT: the Lord opened the heart

Acts 17:3 V-PPA-NMS
GRK: διανοίγων καὶ παρατιθέμενος
NAS: explaining and giving evidence
KJV: Opening and alleging,
INT: opening and setting forth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page