1651. ἐλέγχω (elegchó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1651. ἐλέγχω (elegchó) — 17 Occurrences

Matthew 18:15 V-AMA-2S
GRK: σου ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ
NAS: , go and show him his fault in private;
KJV: tell him his fault between thee
INT: of you go reprove him between

Luke 3:19 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ τετραάρχης ἐλεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ
NAS: the tetrarch was reprimanded by him because
KJV: the tetrarch, being reproved by
INT: the tetrarch being reproved by him

John 3:20 V-ASP-3S
GRK: ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα
NAS: that his deeds will be exposed.
KJV: his deeds should be reproved.
INT: that not might be exposed the works

John 8:46 V-PIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ
NAS: one of you convicts Me of sin?
KJV: of you convinceth me of
INT: of you convicts me concerning

John 16:8 V-FIA-3S
GRK: ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον
NAS: And He, when He comes, will convict the world
KJV: he will reprove the world
INT: having come he will convict the world

1 Corinthians 14:24 V-PIM/P-3S
GRK: ἢ ἰδιώτης ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων
NAS: enters, he is convicted by all,
KJV: [one] unlearned, he is convinced of
INT: or uninstructed he is convicted by all

Ephesians 5:11 V-PMA-2P
GRK: δὲ καὶ ἐλέγχετε
NAS: but instead even expose them;
KJV: but rather reprove [them].
INT: moreover also expose

Ephesians 5:13 V-PPM/P-NNP
GRK: δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ
NAS: visible when they are exposed by the light,
KJV: all things that are reproved are made manifest
INT: but everything being exposed by the

1 Timothy 5:20 V-PMA-2S
GRK: ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε ἵνα καὶ
NAS: who continue in sin, rebuke in the presence
KJV: Them that sin rebuke before all,
INT: before all convict that also

2 Timothy 4:2 V-AMA-2S
GRK: εὐκαίρως ἀκαίρως ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον
NAS: [and] out of season; reprove, rebuke,
KJV: out of season; reprove, rebuke,
INT: in season out of season correct rebuke exhort

Titus 1:9 V-PNA
GRK: τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν
NAS: doctrine and to refute those
KJV: and to convince the gainsayers.
INT: those who gainsay to convict

Titus 1:13 V-PMA-2S
GRK: ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως
NAS: reason reprove them severely
KJV: true. Wherefore rebuke them sharply,
INT: which cause convict them with severity

Titus 2:15 V-PMA-2S
GRK: παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης
NAS: and exhort and reprove with all
KJV: exhort, and rebuke with all
INT: exhort and convict with all

Hebrews 12:5 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος
NAS: FAINT WHEN YOU ARE REPROVED BY HIM;
KJV: faint when thou art rebuked of
INT: by him being reproved

James 2:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ
NAS: sin [and] are convicted by the law
KJV: sin, and are convinced of
INT: sin you commit being convicted by the

Jude 1:15 V-ANA
GRK: πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν τοὺς
NAS: upon all, and to convict all
INT: all and to convict all those [having]

Revelation 3:19 V-PIA-1S
GRK: ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω
NAS: I love, I reprove and discipline;
KJV: I love, I rebuke and chasten:
INT: if I love I rebuke and discipline

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page