1656. ἔλεος (eleos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1656. ἔλεος (eleos) — 27 Occurrences

Matthew 9:13 N-ANS
GRK: τί ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ
NAS: I DESIRE COMPASSION, AND NOT SACRIFICE,'
KJV: I will have mercy, and
INT: what is Mercy I desire and

Matthew 12:7 N-ANS
GRK: τί ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ
NAS: I DESIRE COMPASSION, AND NOT A SACRIFICE,'
KJV: I will have mercy, and
INT: what is Mercy I desire and

Matthew 23:23 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν
NAS: justice and mercy and faithfulness;
KJV: judgment, mercy, and faith:
INT: and mercy and

Luke 1:50 N-NMS
GRK: καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς
NAS: AND HIS MERCY IS UPON GENERATION
KJV: his mercy [is] on them that fear
INT: and the mercy of him [is] to

Luke 1:54 N-GNS
GRK: αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους
NAS: In remembrance of His mercy,
KJV: Israel, in remembrance of [his] mercy;
INT: of him [in order] to remember mercy

Luke 1:58 N-ANS
GRK: Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ'
NAS: had displayed His great mercy toward
KJV: had shewed great mercy upon
INT: [the] Lord the mercy of him with

Luke 1:72 N-ANS
GRK: ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν
NAS: To show mercy toward our fathers,
KJV: To perform the mercy [promised] to our
INT: to fulfill mercy toward the

Luke 1:78 N-GNS
GRK: διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν
NAS: of the tender mercy of our God,
KJV: Through the tender mercy of our God;
INT: through [the] affections of compassion of God of us

Luke 10:37 N-ANS
GRK: ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ
NAS: The one who showed mercy toward
KJV: he said, He that shewed mercy on him.
INT: having shown compassion toward him

Romans 9:23 N-GNS
GRK: ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν
NAS: upon vessels of mercy, which
KJV: the vessels of mercy, which
INT: upon vessels of mercy which he before prepared

Romans 11:31 N-DNS
GRK: τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ
NAS: have been disobedient, that because of the mercy shown to you they also
KJV: that through your mercy they also
INT: the for your mercy that also

Romans 15:9 N-GNS
GRK: ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν
NAS: God for His mercy; as it is written,
KJV: God for [his] mercy; as it is written,
INT: [the] Gentiles for mercy to glorify

Galatians 6:16 N-NMS
GRK: αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ
NAS: peace and mercy [be] upon them, and upon the Israel
KJV: them, and mercy, and upon
INT: them and mercy and upon

Ephesians 2:4 N-DNS
GRK: ὢν ἐν ἐλέει διὰ τὴν
NAS: rich in mercy, because
KJV: rich in mercy, for his
INT: being in mercy because of

1 Timothy 1:2 N-NMS
GRK: πίστει χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ
NAS: Grace, mercy [and] peace
KJV: Grace, mercy, [and] peace,
INT: faith grace mercy peace from

2 Timothy 1:2 N-NMS
GRK: τέκνῳ χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ
NAS: son: Grace, mercy [and] peace from God
KJV: son: Grace, mercy, [and] peace, from
INT: child Grace mercy peace from

2 Timothy 1:16 N-ANS
GRK: δῴη ἔλεος ὁ κύριος
NAS: grant mercy to the house
KJV: give mercy unto the house
INT: May grant mercy the Lord

2 Timothy 1:18 N-ANS
GRK: κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου
NAS: to him to find mercy from the Lord
KJV: that he may find mercy of
INT: Lord to find mercy from [the] Lord

Titus 3:5 N-ANS
GRK: τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς
NAS: but according to His mercy, by the washing
KJV: according to his mercy he saved us,
INT: his mercy he saved us

Hebrews 4:16 N-ANS
GRK: ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν
NAS: that we may receive mercy and find
KJV: that we may obtain mercy, and find
INT: that we might receive mercy and grace

James 2:13 N-ANS
GRK: μὴ ποιήσαντι ἔλεος κατακαυχᾶται ἔλεος
NAS: no mercy; mercy
KJV: that hath shewed no mercy; and mercy
INT: not having shown mercy triumps over mercy

James 2:13 N-ANS
GRK: ἔλεος κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
NAS: mercy; mercy triumphs over
KJV: and mercy rejoiceth against
INT: mercy triumps over mercy judgment

James 3:17 N-GNS
GRK: εὐπειθής μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν
NAS: full of mercy and good
KJV: full of mercy and
INT: yielding full of mercy and of fruits

1 Peter 1:3 N-ANS
GRK: πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς
NAS: to His great mercy has caused us to be born again
KJV: his abundant mercy hath begotten us
INT: great of him mercy having fathered again us

2 John 1:3 N-NMS
GRK: ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ
NAS: Grace, mercy [and] peace
KJV: with you, mercy, [and] peace, from
INT: us grace mercy peace from

Jude 1:2 N-NMS
GRK: ἔλεος ὑμῖν καὶ
NAS: May mercy and peace and love
KJV: Mercy unto you, and
INT: Mercy to you and

Jude 1:21 N-ANS
GRK: προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου
NAS: waiting anxiously for the mercy of our Lord
KJV: looking for the mercy of our
INT: awaiting the mercy of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page