1658. ἐλεύθερος (eleutheros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1658. ἐλεύθερος (eleutheros) — 23 Occurrences

Matthew 17:26 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς Ἄρα¦γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ
NAS: to him, Then the sons are exempt.
KJV: are the children free.
INT: Jesus Then indeed free are the

John 8:33 Adj-NMP
GRK: λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε
NAS: You will become free'?
KJV: Ye shall be made free?
INT: say Free you will become

John 8:36 Adj-NMP
GRK: ἐλευθερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
NAS: makes you free, you will be free indeed.
KJV: free, ye shall be free indeed.
INT: shall set free indeed free you will be

Romans 6:20 Adj-NMP
GRK: τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ
NAS: of sin, you were free in regard to righteousness.
KJV: ye were free from righteousness.
INT: of sin free you were

Romans 7:3 Adj-NFS
GRK: ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ
NAS: dies, she is free from the law,
KJV: be dead, she is free from that law;
INT: the husband free she is from

1 Corinthians 7:21 Adj-NMS
GRK: καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι μᾶλλον
NAS: also to become free, rather do
KJV: be made free, use
INT: moreover you are able free to become rather

1 Corinthians 7:22 Adj-NMS
GRK: ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός
NAS: he who was called while free, is Christ's
KJV: he that is called, [being] free, is
INT: likewise the [one] free having been called a slave

1 Corinthians 7:39 Adj-NFS
GRK: ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ
NAS: is dead, she is free to be married
KJV: she is at liberty to be married
INT: the husband free she is to whom

1 Corinthians 9:1 Adj-NMS
GRK: Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος οὐκ εἰμὶ
NAS: Am I not free? Am I not an apostle?
KJV: am I not free? have I not seen
INT: not Am I free not Am I

1 Corinthians 9:19 Adj-NMS
GRK: Ἐλεύθερος γὰρ ὢν
NAS: For though I am free from all
KJV: For though I be free from all
INT: free indeed being

1 Corinthians 12:13 Adj-NMP
GRK: δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι καὶ πάντες
NAS: or free, and we were all
KJV: [we be] bond or free; and have been
INT: slaves or free and all

Galatians 3:28 Adj-NMS
GRK: δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος οὐκ ἔνι
NAS: slave nor free man, there is neither
KJV: bond nor free, there is neither
INT: slave nor free neither there is

Galatians 4:22 Adj-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἐλευθέρας
NAS: and one by the free woman.
KJV: the other by a freewoman.
INT: of the free [woman]

Galatians 4:23 Adj-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας
NAS: to the flesh, and the son by the free woman through
KJV: he of the freewoman [was] by
INT: of the free [woman] through promise

Galatians 4:26 Adj-NFS
GRK: ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν ἥτις
NAS: above is free; she is our mother.
KJV: which is above is free, which is
INT: [the] above Jerusalem free is which

Galatians 4:30 Adj-GFS
GRK: υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας
NAS: WITH THE SON OF THE FREE WOMAN.
KJV: with the son of the freewoman.
INT: son of the free [woman]

Galatians 4:31 Adj-GFS
GRK: ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας
NAS: of a bondwoman, but of the free woman.
KJV: of the bondwoman, but of the free.
INT: but of the free [woman]

Ephesians 6:8 Adj-NMS
GRK: δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
NAS: slave or free.
KJV: [he be] bond or free.
INT: slave or free

Colossians 3:11 Adj-NMS
GRK: Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ τὰ
NAS: slave and freeman, but Christ
KJV: Scythian, bond [nor] free: but Christ
INT: Scythian slave free but

1 Peter 2:16 Adj-NMP
GRK: ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ
NAS: [Act] as free men, and do not use
KJV: As free, and not
INT: [Live] as free and not

Revelation 6:15 Adj-NMS
GRK: δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς
NAS: slave and free man hid
KJV: and every free man, hid themselves
INT: servant and free [man] hid themselves

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς
NAS: and the poor, and the free men and the slaves,
KJV: poor, free and bond,
INT: and the free and the

Revelation 19:18 Adj-GMP
GRK: σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ
NAS: both free men and slaves,
KJV: of all [men, both] free and
INT: flesh of all free both and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page