1921. ἐπιγινώσκω (epiginóskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1921. ἐπιγινώσκω (epiginóskó) — 44 Occurrences

Matthew 7:16 V-FIM-2P
GRK: καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς μήτι
NAS: You will know them by their fruits.
KJV: Ye shall know them by
INT: fruits of them you will know them not

Matthew 7:20 V-FIM-2P
GRK: καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
NAS: then, you will know them by their fruits.
KJV: their fruits ye shall know them.
INT: fruits of them you will know them

Matthew 11:27 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν
NAS: and no one knows the Son
KJV: and no man knoweth the Son, but
INT: And no one knows the Son

Matthew 11:27 V-PIA-3S
GRK: πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ
NAS: nor does anyone know the Father except
KJV: neither knoweth any man
INT: Father any one does know if not

Matthew 14:35 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ
NAS: of that place recognized Him, they sent
KJV: place had knowledge of him,
INT: And having recognized him the

Matthew 17:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ
NAS: came, and they did not recognize him, but did
KJV: already, and they knew him not,
INT: and not they knew him but

Mark 2:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus, aware in His spirit
KJV: when Jesus perceived in his
INT: And immediately having known Jesus

Mark 5:30 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ
NAS: Jesus, perceiving in Himself
KJV: Jesus, immediately knowing in himself
INT: Jesus having known in himself [that]

Mark 6:33 V-AIA-3P
GRK: ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί καὶ
INT: going and recognized many and

Mark 6:54 V-APA-NMP
GRK: πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
NAS: immediately [the people] recognized Him,
KJV: the ship, straightway they knew him,
INT: boat immediately having recognized him

Luke 1:4 V-ASA-2S
GRK: ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν
NAS: so that you may know the exact truth
KJV: That thou mightest know the certainty
INT: that you might know concerning which

Luke 1:22 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν
NAS: to speak to them; and they realized that he had seen
KJV: and they perceived that
INT: to them and they recognized that a vision

Luke 5:22 V-APA-NMS
GRK: ἐπιγνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus, aware of their reasonings,
KJV: when Jesus perceived their
INT: having known moreover

Luke 7:37 V-APA-NFS
GRK: ἁμαρτωλός καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται
NAS: was a sinner; and when she learned that He was reclining
KJV: a sinner, when she knew that
INT: a sinner And she having known that he had reclined [at table]

Luke 23:7 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ
NAS: And when he learned that He belonged
KJV: And as soon as he knew that
INT: and having known that from

Luke 24:16 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν
NAS: were prevented from recognizing Him.
KJV: that they should not know him.
INT: not to know him

Luke 24:31 V-AIA-3P
GRK: ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν καὶ
NAS: were opened and they recognized Him; and He vanished
KJV: were opened, and they knew him; and
INT: eyes and they knew him And

Acts 3:10 V-IIA-3P
GRK: ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν
NAS: and they were taking note of him as being
KJV: And they knew that it
INT: they recognized moreover him

Acts 4:13 V-IIA-3P
GRK: ἰδιῶται ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς
NAS: they were amazed, and [began] to recognize them as having been
KJV: and they took knowledge of them,
INT: untrained they marveled they recognized moreover them

Acts 9:30 V-APA-NMP
GRK: ἐπιγνόντες δὲ οἱ
NAS: But when the brethren learned [of it], they brought him down
KJV: the brethren knew, they brought
INT: having known [it] moreover the

Acts 12:14 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν
NAS: When she recognized Peter's voice,
KJV: And when she knew Peter's voice,
INT: and having recognized the voice

Acts 19:34 V-APA-NMP
GRK: ἐπιγνόντες δὲ ὅτι
NAS: But when they recognized that he was a Jew,
KJV: But when they knew that he was
INT: having recognized moreover that

Acts 22:24 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι' ἣν
NAS: so that he might find out the reason
KJV: that he might know wherefore
INT: him that he might know for what

Acts 22:29 V-APA-NMS
GRK: δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός
NAS: was afraid when he found out that he was a Roman,
KJV: was afraid, after he knew that
INT: also was afraid having ascertained that a Roman

Acts 23:28 V-ANA
GRK: βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν
NAS: And wanting to ascertain the charge
INT: resolving moreover to know the charge

Acts 24:8 V-ANA
GRK: πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς
NAS: matters you will be able to ascertain the things of which
KJV: thyself mayest take knowledge of all
INT: all theses things to know of which we

Acts 24:11 V-ANA
GRK: δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ
NAS: since you can take note of the fact
INT: Being able you to know that not

Acts 25:10 V-PIA-2S
GRK: σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
NAS: as you also very well know.
KJV: thou very well knowest.
INT: you very well know

Acts 27:39 V-IIA-3P
GRK: γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον κόλπον δέ
NAS: came, they could not recognize the land;
KJV: it was day, they knew not the land:
INT: land not they did recognize bay however

Acts 28:1 V-AIA-1P
GRK: διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη
NAS: then we found out that the island
KJV: then they knew that
INT: having been saved then we found out that Malta

Romans 1:32 V-APA-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι οἱ
NAS: and although they know the ordinance
KJV: Who knowing the judgment of God,
INT: of God having known that those

1 Corinthians 13:12 V-FIM-1S
GRK: τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ
NAS: but then I will know fully
KJV: but then shall I know even as also
INT: then moreover I will know as also

1 Corinthians 13:12 V-AIP-1S
GRK: καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην
NAS: I will know fully just
KJV: even as also I am known.
INT: as also I have been fully known

1 Corinthians 14:37 V-PMA-3S
GRK: ἢ πνευματικός ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω
NAS: spiritual, let him recognize that the things which
KJV: spiritual, let him acknowledge that
INT: or spiritual let him recognize the things I write

1 Corinthians 16:18 V-PMA-2P
GRK: τὸ ὑμῶν ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
NAS: Therefore acknowledge such men.
KJV: therefore acknowledge ye them that are such.
INT: yours recognize therefore

2 Corinthians 1:13 V-PIA-2P
GRK: ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε ἐλπίζω δὲ
NAS: you read and understand, and I hope
KJV: ye read or acknowledge; and I trust
INT: or even acknowledge I hope moreover

2 Corinthians 1:13 V-FIM-2P
GRK: ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε
NAS: and I hope you will understand until
KJV: I trust ye shall acknowledge even
INT: to [the] end you will acknowledge

2 Corinthians 1:14 V-AIA-2P
GRK: καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ
NAS: partially did understand us, that we are your reason to be proud
KJV: As also ye have acknowledged us in
INT: as also you did acknowledge us in

2 Corinthians 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι ὡς ἀποθνήσκοντες
NAS: yet well-known, as dying
KJV: and [yet] well known; as
INT: being unknown and well-known as dying

2 Corinthians 13:5 V-PIA-2P
GRK: ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι
NAS: Or do you not recognize this about yourselves,
KJV: Know ye not
INT: or not do you recognize yourselves that

Colossians 1:6 V-AIA-2P
GRK: ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν
NAS: you heard [of it] and understood the grace
KJV: [of it], and knew the grace
INT: you heard and knew the grace

1 Timothy 4:3 V-RPA-DMP
GRK: πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν
NAS: who believe and know the truth.
KJV: and know the truth.
INT: faithful and [those] who know the truth

2 Peter 2:21 V-RNA
GRK: αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν
NAS: For it would be better for them not to have known the way
KJV: not to have known the way
INT: for them not to have known the way

2 Peter 2:21 V-APA-DMP
GRK: δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ
NAS: than having known it, to turn away
KJV: than, after they have known [it], to turn
INT: of righteousness than having known [it] to have turned from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page