21. ἀγαλλιάω (agalliaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 21. ἀγαλλιάω (agalliaó) — 11 Occurrences

Matthew 5:12 V-PMM/P-2P
GRK: χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ
NAS: Rejoice and be glad, for your reward
KJV: and be exceeding glad: for
INT: Rejoice and exult for the

Luke 1:47 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά
NAS: And my spirit has rejoiced in God
KJV: my spirit hath rejoiced in God
INT: and rejoices the spirit

Luke 10:21 V-AIM-3S
GRK: τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο ἐν τῷ
NAS: time He rejoiced greatly in the Holy
KJV: hour Jesus rejoiced in spirit, and
INT: hour he rejoiced In the

John 5:35 V-ANP
GRK: δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν
NAS: and you were willing to rejoice for a while
KJV: for a season to rejoice in his
INT: moreover were willing to rejoice for an hour

John 8:56 V-AIM-3S
GRK: πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ
NAS: Abraham rejoiced to see
KJV: father Abraham rejoiced to see
INT: father of you rejoiced in that he should see

Acts 2:26 V-AIM-3S
GRK: καρδία καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά
NAS: AND MY TONGUE EXULTED; MOREOVER
KJV: my tongue was glad; moreover also
INT: heart and rejoiced the tongue

Acts 16:34 V-AIM-3S
GRK: τράπεζαν καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς
NAS: before them, and rejoiced greatly, having believed
KJV: and rejoiced, believing
INT: a table [for them] and rejoiced with all [his] house having believed

1 Peter 1:6 V-PIM/P-2P
GRK: ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι
NAS: In this you greatly rejoice, even though now
KJV: Wherein ye greatly rejoice, though now
INT: in this you greatly rejoice for a little while at present

1 Peter 1:8 V-PMA-2P
GRK: πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ
NAS: but believe in Him, you greatly rejoice with joy
KJV: believing, ye rejoice with joy
INT: believing moreover you exult with joy unspeakable

1 Peter 4:13 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι
NAS: you may rejoice with exultation.
KJV: also with exceeding joy.
INT: of him you might rejoice exulting

Revelation 19:7 V-PSA-1P
GRK: χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν καὶ δώσωμεν
NAS: Let us rejoice and be glad and give
KJV: Let us be glad and rejoice, and give
INT: We should rejoice and should exult and should give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page