2323. θεραπεύω (therapeuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2323. θεραπεύω (therapeuó) — 43 Occurrences

Matthew 4:23 V-PPA-NMS
GRK: βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
NAS: of the kingdom, and healing every
KJV: and healing all
INT: kingdom and healing every disease

Matthew 4:24 V-AIA-3S
GRK: παραλυτικούς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
NAS: paralytics; and He healed them.
KJV: and he healed them.
INT: paralytics and he healed them

Matthew 8:7 V-FIA-1S
GRK: Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
NAS: to him, I will come and heal him.
KJV: I will come and heal him.
INT: I having come will heal him

Matthew 8:16 V-AIA-3S
GRK: κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
NAS: with a word, and healed all
KJV: and healed all
INT: sick were he healed

Matthew 9:35 V-PPA-NMS
GRK: βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
NAS: of the kingdom, and healing every
KJV: and healing every
INT: kingdom and healing every disease

Matthew 10:1 V-PNA
GRK: αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον
NAS: to cast them out, and to heal every
KJV: and to heal all manner
INT: them and to heal every disease

Matthew 10:8 V-PMA-2P
GRK: ἀσθενοῦντας θεραπεύετε νεκροὺς ἐγείρετε
NAS: Heal [the] sick, raise
KJV: Heal the sick, cleanse
INT: Sick heal dead raise

Matthew 12:10 V-PNA
GRK: τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι ἵνα κατηγορήσωσιν
NAS: Is it lawful to heal on the Sabbath? --
KJV: Is it lawful to heal on the sabbath days?
INT: on the Sabbath to heal that they might accuse

Matthew 12:15 V-AIA-3S
GRK: πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
NAS: followed Him, and He healed them all,
KJV: him, and he healed them all;
INT: many and he healed them all

Matthew 12:22 V-AIA-3S
GRK: κωφός καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε
NAS: was brought to Jesus, and He healed him, so
KJV: dumb: and he healed him, insomuch that
INT: mute and he healed him so that

Matthew 14:14 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους
NAS: and felt compassion for them and healed their sick.
KJV: them, and he healed their sick.
INT: them and healed the sick

Matthew 15:30 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
NAS: at His feet; and He healed them.
KJV: feet; and he healed them:
INT: of him and he healed them

Matthew 17:16 V-ANA
GRK: ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι
NAS: and they could not cure him.
KJV: they could not cure him.
INT: they were able him to heal

Matthew 17:18 V-AIP-3S
GRK: δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς
NAS: out of him, and the boy was cured at once.
KJV: and the child was cured from that very
INT: demon and was healed the boy

Matthew 19:2 V-AIA-3S
GRK: πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ
NAS: followed Him, and He healed them there.
KJV: him; and he healed them there.
INT: great and he healed them there

Matthew 21:14 V-AIA-3S
GRK: ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
NAS: to Him in the temple, and He healed them.
KJV: the temple; and he healed them.
INT: temple and he healed them

Mark 1:34 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς
NAS: And He healed many who were ill
KJV: And he healed many that were
INT: And he healed many [who] sick

Mark 3:2 V-FIA-3S
GRK: τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν ἵνα
NAS: Him [to see] if He would heal him on the Sabbath,
KJV: whether he would heal him
INT: on the Sabbath he will heal him in order that

Mark 3:10 V-AIA-3S
GRK: πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν
NAS: for He had healed many,
KJV: For he had healed many; insomuch that
INT: many indeed he healed so that they pressed upon

Mark 6:5 V-AIA-3S
GRK: τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν
NAS: on a few sick people and healed them.
KJV: sick folk, and healed [them].
INT: the hands he healed [them]

Mark 6:13 V-IIA-3P
GRK: ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον
NAS: many sick people and healing them.
KJV: that were sick, and healed [them].
INT: sick and healed [them]

Luke 4:23 V-AMA-2S
GRK: ταύτην Ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν ὅσα
NAS: to Me, 'Physician, heal yourself!
KJV: Physician, heal thyself:
INT: this Physician heal yourself whatsoever

Luke 4:40 V-IIA-3S
GRK: χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς
NAS: one of them, He was healing them.
KJV: one of them, and healed them.
INT: hands having laid he healed them

Luke 5:15 V-PNM/P
GRK: ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν
NAS: to hear [Him] and to be healed of their sicknesses.
KJV: to hear, and to be healed by him
INT: to hear and to be healed from the

Luke 6:7 V-PIA-3S
GRK: τῷ σαββάτῳ θεραπεύει ἵνα εὕρωσιν
NAS: [to see] if He healed on the Sabbath,
KJV: whether he would heal on
INT: the Sabbath he will heal that they might find

Luke 6:18 V-IIM/P-3P
GRK: πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο
NAS: with unclean spirits were being cured.
KJV: spirits: and they were healed.
INT: spirits unclean were healed

Luke 7:21 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ
NAS: At that very time He cured many
KJV: that same hour he cured many of
INT: hour he healed many of

Luke 8:2 V-RPM/P-NFP
GRK: αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων
NAS: who had been healed of evil spirits
KJV: which had been healed of evil
INT: who had been cured from spirits

Luke 8:43 V-ANP
GRK: ἀπ' οὐδενὸς θεραπευθῆναι
NAS: and could not be healed by anyone,
KJV: neither could be healed of any,
INT: by no one be healed

Luke 9:1 V-PNA
GRK: καὶ νόσους θεραπεύειν
NAS: all the demons and to heal diseases.
KJV: devils, and to cure diseases.
INT: and diseases to heal

Luke 9:6 V-PPA-NMP
GRK: εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ
NAS: preaching the gospel and healing everywhere.
KJV: and healing every where.
INT: proclaiming the gospel and healing everywhere

Luke 10:9 V-PMA-2P
GRK: καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν
NAS: and heal those in it who are sick,
KJV: And heal the sick that are therein,
INT: and heal in

Luke 13:14 V-AIA-3S
GRK: τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus had healed on the Sabbath,
KJV: that Jesus had healed on the sabbath
INT: on the Sabbath healed Jesus

Luke 13:14 V-PMM/P-2P
GRK: οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ
NAS: during them and get healed, and not on the Sabbath
KJV: therefore come and be healed, and not
INT: therefore coming be healed and not

Luke 14:3 V-ANA
GRK: τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ
NAS: Is it lawful to heal on the Sabbath,
KJV: lawful to heal on the sabbath day?
INT: on the Sabbath to heal or not

John 5:10 V-RPM/P-DMS
GRK: Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν
NAS: were saying to the man who was cured, It is the Sabbath,
KJV: said unto him that was cured, It is
INT: Jews to him who had been healed Sabbath it is

Acts 4:14 V-RPM/P-AMS
GRK: ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον
NAS: the man who had been healed standing
KJV: the man which was healed standing
INT: standing who had been healed nothing they had

Acts 5:16 V-IIM/P-3P
GRK: ἀκαθάρτων οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
NAS: and they were all being healed.
KJV: and they were healed every one.
INT: unclean who were healed all

Acts 8:7 V-AIP-3P
GRK: καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν
NAS: and lame were healed.
KJV: and that were lame, were healed.
INT: and lame were healed

Acts 17:25 V-PIM/P-3S
GRK: χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος
NAS: nor is He served by human hands,
KJV: Neither is worshipped with men's
INT: hands of men is served as needing anything

Acts 28:9 V-IIM/P-3P
GRK: προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο
NAS: were coming to him and getting cured.
KJV: came, and were healed:
INT: came and were healed

Revelation 13:3 V-AIP-3S
GRK: θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη καὶ ἐθαυμάσθη
NAS: wound was healed. And the whole
KJV: deadly wound was healed: and all
INT: death of it was healed and there was wonder

Revelation 13:12 V-AIP-3S
GRK: πρῶτον οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ
NAS: fatal wound was healed.
KJV: deadly wound was healed.
INT: first of whom was healed the wound

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page