2409. ἱερεύς (hiereus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2409. ἱερεύς (hiereus) — 31 Occurrences

Matthew 8:4 N-DMS
GRK: δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκον
NAS: yourself to the priest and present
KJV: shew thyself to the priest, and offer
INT: show to the priest and offer

Matthew 12:4 N-DMP
GRK: μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις
NAS: for those with him, but for the priests alone?
KJV: but only for the priests?
INT: not for the priests only

Matthew 12:5 N-NMP
GRK: σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ
NAS: that on the Sabbath the priests in the temple
KJV: on the sabbath days the priests in
INT: Sabbath the priests in the

Mark 1:44 N-DMS
GRK: δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε
NAS: yourself to the priest and offer
KJV: shew thyself to the priest, and offer
INT: show to the priest and offer

Mark 2:26 N-AMP
GRK: μὴ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἔδωκεν
NAS: except the priests, and he also
KJV: to eat but for the priests, and gave
INT: not for the priests and he gave

Luke 1:5 N-NMS
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι
NAS: of Judea, there was a priest named
KJV: a certain priest named
INT: of Judea a priest certain by name

Luke 5:14 N-DMS
GRK: σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε
NAS: yourself to the priest and make an offering
KJV: thyself to the priest, and
INT: yourself to the priest and offer

Luke 6:4 N-AMP
GRK: μόνους τοὺς ἱερεῖς
NAS: except the priests alone,
KJV: to eat but for the priests alone?
INT: only the priests

Luke 10:31 N-NMS
GRK: συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν
NAS: And by chance a priest was going down
KJV: a certain priest that
INT: chance now a priest certain went down

Luke 17:14 N-DMP
GRK: ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἐγένετο
NAS: yourselves to the priests. And as they were going,
KJV: yourselves unto the priests. And
INT: yourselves to the priests And it came to pass

John 1:19 N-AMP
GRK: ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας
NAS: sent to him priests and Levites
KJV: the Jews sent priests and Levites
INT: from Jerusalem priests and Levites

Acts 4:1 N-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ
INT: upon them the priests and the

Acts 6:7 N-GMP
GRK: ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ
NAS: many of the priests were becoming obedient
KJV: company of the priests were obedient
INT: multitude of the priests were obedient to the

Acts 14:13 N-NMS
GRK: ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς
NAS: The priest of Zeus,
KJV: Then the priest of Jupiter, which
INT: and [the] priest of Zeus

Hebrews 5:6 N-NMS
GRK: λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
NAS: in another [passage], YOU ARE A PRIEST FOREVER
KJV: [place], Thou [art] a priest for
INT: he says You [are] a priest to the

Hebrews 7:1 N-NMS
GRK: βασιλεὺς Σαλήμ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ
NAS: of Salem, priest of the Most High
KJV: of Salem, priest of the most high
INT: King of Salem priest of God

Hebrews 7:3 N-NMS
GRK: θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ
NAS: he remains a priest perpetually.
KJV: of God; abideth a priest continually.
INT: of God abides a priest to

Hebrews 7:11 N-AMS
GRK: ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ
NAS: [was there] for another priest to arise
KJV: [was there] that another priest should rise
INT: [for] another to arise priest and not

Hebrews 7:14 N-GMP
GRK: φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς
NAS: nothing concerning priests.
INT: tribe concerning priesthood nothing Moses

Hebrews 7:15 N-NMS
GRK: Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
NAS: if another priest arises according
KJV: there ariseth another priest,
INT: of Melchizadek arises a priest different

Hebrews 7:17 N-NMS
GRK: ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
NAS: For it is attested [of Him], YOU ARE A PRIEST FOREVER
KJV: Thou [art] a priest for ever
INT: You [are] a priest for the

Hebrews 7:20 N-NMP
GRK: ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες
INT: [the] swearing of an oath are priests become

Hebrews 7:21 N-NMS
GRK: μεταμεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
NAS: became priests without
KJV: (For those priests were
INT: will repent You [are] a priest for the

Hebrews 7:23 N-NMP
GRK: εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ
NAS: The [former] priests, on the one hand,
KJV: many priests, because they were not suffered
INT: are have become priests on account of

Hebrews 8:4 N-NMS
GRK: ἂν ἦν ἱερεύς ὄντων τῶν
NAS: He were on earth, He would not be a priest at all,
KJV: be a priest, seeing that there are
INT: anyhow would he be a priest there being the

Hebrews 9:6 N-NMP
GRK: εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας
NAS: prepared, the priests are continually
KJV: thus ordained, the priests went always
INT: enter the priests the services

Hebrews 10:11 N-NMS
GRK: πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ'
NAS: Every priest stands daily
KJV: And every priest standeth daily
INT: every indeed priest stands every

Hebrews 10:21 N-AMS
GRK: καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ
NAS: and since [we have] a great priest over
KJV: [having] an high priest over
INT: and a priest great over

Revelation 1:6 N-AMP
GRK: ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ θεῷ
NAS: us [to be] a kingdom, priests to His God
KJV: kings and priests unto God and
INT: us a kingdom priests to the God

Revelation 5:10 N-AMP
GRK: βασιλείαν καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεύσουσιν
KJV: kings and priests: and we shall reign
INT: kings and priests and they shall reign

Revelation 20:6 N-NMP
GRK: ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ
NAS: power, but they will be priests of God
KJV: but they shall be priests of God and
INT: but they will be priests of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page