2455. Ἰούδας (Ioudas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2455. Ἰούδας (Ioudas) — 37 Occurrences

Matthew 1:2 N-AMS
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς
NAS: the father of Judah and his brothers.
KJV: Jacob begat Judas and his
INT: was father of Judah and the

Matthew 1:3 N-NMS
GRK: Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν
NAS: Judah was the father of Perez
KJV: And Judas begat Phares
INT: Judah moreover was father of

Matthew 10:4 N-NMS
GRK: Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
NAS: the Zealot, and Judas Iscariot,
KJV: the Canaanite, and Judas Iscariot, who
INT: Zealot and Judas Iscariot

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: Σίμων καὶ Ἰούδας
NAS: and Joseph and Simon and Judas?
KJV: Simon, and Judas?
INT: Simon and Judas

Matthew 26:14 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης πρὸς
NAS: named Judas Iscariot,
KJV: called Judas Iscariot,
INT: who being called Judas Iscariot to

Matthew 26:25 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: And Judas, who was betraying
KJV: Then Judas, which betrayed
INT: having answered moreover Judas who was betraying

Matthew 26:47 N-NMS
GRK: λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν
NAS: behold, Judas, one
KJV: spake, lo, Judas, one of the twelve,
INT: as he is speaking behold Judas one of the

Matthew 27:3 N-NMS
GRK: Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: Then when Judas, who had betrayed
KJV: Then Judas, which had betrayed
INT: Then having seen Judas the [one] having delivered up

Mark 3:19 N-AMS
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ ὃς
NAS: and Judas Iscariot, who
KJV: And Judas Iscariot, which
INT: and Judas Iscariot who

Mark 6:3 N-GMS
GRK: Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος
NAS: and Joses and Judas and Simon?
KJV: Joses, and of Juda, and Simon?
INT: Joseph and Judas and Simon

Mark 14:10 N-NMS
GRK: Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ
NAS: Then Judas Iscariot, who
KJV: And Judas Iscariot, one
INT: And Judas Iscariot

Mark 14:43 N-NMS
GRK: παραγίνεται ὁ Ἰούδας εἷς τῶν
NAS: speaking, Judas, one
KJV: cometh Judas, one
INT: comes up Judas one of the

Luke 3:30 N-GMS
GRK: Συμεών τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσήφ
NAS: the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph,
KJV: Which was [the son] of Simeon, which was [the son] of Juda, which was [the son] of Joseph,
INT: of Simon of Judah of Joseph

Luke 3:33 N-GMS
GRK: Φαρές τοῦ Ἰούδα
NAS: the son of Perez, the son of Judah,
KJV: which was [the son] of Phares, which was [the son] of Juda,
INT: of Perez of Judah

Luke 6:16 N-AMS
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ
NAS: Judas [the son] of James, and Judas
KJV: And Judas [the brother] of James, and
INT: and Judas [brother] of James and

Luke 6:16 N-AMS
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς
NAS: [the son] of James, and Judas Iscariot,
KJV: and Judas Iscariot,
INT: of James and Judas Iscariot who

Luke 22:3 N-AMS
GRK: Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον
NAS: entered into Judas who was called
KJV: Satan into Judas surnamed Iscariot,
INT: Satan into Judas who is called

Luke 22:47 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν
NAS: [came], and the one called Judas, one
KJV: he that was called Judas, one
INT: he who was called Judas one of the

Luke 22:48 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἰούδα φιλήματι τὸν
NAS: said to him, Judas, are you betraying
KJV: unto him, Judas, betrayest thou
INT: said to him Judas with a kiss the

John 6:71 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: He meant Judas [the son] of Simon
KJV: He spake of Judas Iscariot
INT: moreover of Judas [son] of Simon Iscariot

John 12:4 N-NMS
GRK: λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
NAS: But Judas Iscariot, one
KJV: his disciples, Judas Iscariot, Simon's
INT: Says also Judas Iscariot

John 13:2 N-NMS
GRK: παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: into the heart of Judas Iscariot,
KJV: the heart of Judas Iscariot,
INT: he should betray him of Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:26 N-DMS
GRK: καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: and gave it to Judas, [the son] of Simon
KJV: he gave [it] to Judas Iscariot,
INT: And he gives [it] to Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:29 N-NMS
GRK: γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας ὅτι λέγει
NAS: because Judas had
KJV: because Judas had
INT: moneybag had Judas that is saying

John 14:22 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ
NAS: Judas (not Iscariot) said
KJV: Judas saith unto him,
INT: Says to him Judas not the

John 18:2 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: Now Judas also, who was betraying
KJV: And Judas also, which
INT: moreover also Judas who was delivering up

John 18:3 N-NMS
GRK: ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν
NAS: Judas then, having received
KJV: Judas then, having received
INT: Therefore Judas having procured the

John 18:5 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: to them, I am [He]. And Judas also,
KJV: am [he]. And Judas also, which
INT: moreover also Judas who was delivering up

Acts 1:13 N-NMS
GRK: ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου
NAS: the Zealot, and Judas [the] [son] of James.
KJV: and Judas [the brother] of James.
INT: Zealot and Judas [brother] of James

Acts 1:16 N-GMS
GRK: Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου
NAS: concerning Judas, who became
KJV: concerning Judas, which
INT: of David concerning Judas having become

Acts 1:25 N-NMS
GRK: ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς
NAS: from which Judas turned aside
KJV: which Judas by transgression fell,
INT: which turned aside Judas to go to

Acts 5:37 N-NMS
GRK: τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος
NAS: After this man, Judas of Galilee rose
KJV: this man rose up Judas of Galilee in
INT: this one rose up Judas the Galilean

Acts 9:11 N-GMS
GRK: ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι
NAS: at the house of Judas for a man from Tarsus
KJV: the house of Judas for [one] called
INT: in [the] house of Judas Saul by name

Acts 15:22 N-AMS
GRK: καὶ Βαρνάβᾳ Ἰούδαν τὸν καλούμενον
NAS: and Barnabas-- Judas called
KJV: Barnabas; [namely], Judas surnamed
INT: and Barnabas Judas called

Acts 15:27 N-AMS
GRK: ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν
NAS: we have sent Judas and Silas,
KJV: therefore Judas and
INT: We have sent therefore Judas and Silas

Acts 15:32 N-NMS
GRK: Ἰούδας τε καὶ
NAS: Judas and Silas, also
KJV: And Judas and Silas,
INT: Judas and and

Jude 1:1 N-NMS
GRK: ΙΟΥΔΑΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Jude, a bond-servant of Jesus
KJV: Jude, the servant of Jesus
INT: Jude of Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page