Ἰουδαῖοι
Englishman's Concordance
Ἰουδαῖοι (Ioudaioi) — 58 Occurrences

Mark 7:3 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ
NAS: and all the Jews do not eat
KJV: and all the Jews, except they wash
INT: all the Jews if not

John 1:19 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων
NAS: when the Jews sent
KJV: of John, when the Jews sent priests
INT: him the Jews from Jerusalem

John 2:18 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν
NAS: The Jews then said
KJV: Then answered the Jews and said
INT: therefore the Jews and said

John 2:20 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Τεσσεράκοντα καὶ
NAS: The Jews then said,
KJV: Then said the Jews, Forty and
INT: therefore the Jews Forty and

John 4:9 Adj-NMP
GRK: γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις
NAS: a Samaritan woman? (For Jews have no
KJV: of Samaria? for the Jews have no
INT: indeed have association Jews with Samaritans

John 5:10 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ
NAS: So the Jews were saying
KJV: The Jews therefore said
INT: therefore the Jews to him who had been healed

John 5:16 Adj-NMP
GRK: ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν
NAS: reason the Jews were persecuting
KJV: did the Jews persecute
INT: persecuted the Jews Jesus

John 5:18 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι
NAS: therefore the Jews were seeking
KJV: Therefore the Jews sought the more
INT: him the Jews to kill because

John 6:41 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
NAS: Therefore the Jews were grumbling
KJV: The Jews then murmured
INT: therefore the Jews about him

John 6:52 Adj-NMP
GRK: ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς
NAS: Then the Jews [began] to argue
KJV: The Jews therefore strove
INT: one another the Jews saying How

John 7:1 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
NAS: to walk in Judea because
KJV: Jewry, because the Jews sought to kill
INT: him the Jews to kill

John 7:11 Adj-NMP
GRK: οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν
NAS: So the Jews were seeking
KJV: Then the Jews sought him
INT: The Therefore Jews were seeking him

John 7:15 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς
NAS: The Jews then were astonished,
KJV: And the Jews marvelled, saying,
INT: then the Jews saying How

John 7:35 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς
NAS: The Jews then said
KJV: Then said the Jews among themselves,
INT: therefore the Jews among themselves

John 8:22 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Μήτι ἀποκτενεῖ
NAS: So the Jews were saying, Surely
KJV: said the Jews, Will he kill
INT: therefore the Jews not Will he kill

John 8:48 Adj-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν
NAS: The Jews answered and said
KJV: Then answered the Jews, and said
INT: Answered the Jews and said

John 8:52 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν
NAS: The Jews said to Him, Now
KJV: Then said the Jews unto him, Now
INT: to him the Jews Now we know

John 8:57 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν
NAS: So the Jews said
KJV: Then said the Jews unto him,
INT: therefore the Jews to him

John 9:18 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
NAS: The Jews then did not believe
KJV: But the Jews did not
INT: therefore the Jews concerning him

John 9:22 Adj-NMP
GRK: συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν
NAS: of the Jews; for the Jews had already
KJV: for the Jews had agreed
INT: had agreed together the Jews that if

John 10:24 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον
NAS: The Jews then gathered around
KJV: Then came the Jews round about him,
INT: him the Jews and said

John 10:31 Adj-NMP
GRK: λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν
NAS: The Jews picked up stones
KJV: Then the Jews took up stones
INT: stones the Jews that they might stone

John 10:33 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ
NAS: The Jews answered Him, For a good
KJV: The Jews answered him,
INT: him the Jews For a good

John 11:8 Adj-NMP
GRK: λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν
NAS: to Him, Rabbi, the Jews were just now
KJV: Master, the Jews of late
INT: to stone the Jews and again

John 11:31 Adj-NMP
GRK: οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες
NAS: Then the Jews who were with her in the house,
KJV: The Jews then which
INT: which Therefore Jews who were

John 11:36 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς
NAS: So the Jews were saying, See
KJV: Then said the Jews, Behold how
INT: therefore the Jews Behold how

John 18:20 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται καὶ
NAS: all the Jews come together;
KJV: whither the Jews always
INT: always the Jews come together and

John 18:31 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμῖν οὐκ
NAS: to your law. The Jews said
KJV: to your law. The Jews therefore said
INT: to him the Jews To us not

John 19:7 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον
NAS: The Jews answered him, We have
KJV: The Jews answered him,
INT: him the Jews We a law

John 19:12 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες
NAS: to release Him, but the Jews cried
KJV: him: but the Jews cried out, saying,
INT: but [the] Jews cried out saying

John 19:31 Adj-NMP
GRK: Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐπεὶ παρασκευὴ
NAS: Then the Jews, because
KJV: The Jews therefore, because
INT: Therefore [the] Jews because [the] preparation

Acts 2:5 Adj-NMP
GRK: Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς
NAS: Now there were Jews living
KJV: at Jerusalem Jews, devout men,
INT: Jerusalem dwelling Jews men devout

Acts 2:11 Adj-NMP
GRK: Ἰουδαῖοί τε καὶ
INT: Jews both and

Acts 2:14 Adj-VMP
GRK: αὐτοῖς Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ
NAS: to them: Men of Judea and all
KJV: unto them, Ye men of Judaea, and all
INT: to them Men Jews and you who

Acts 9:23 Adj-NMP
GRK: συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν
NAS: had elapsed, the Jews plotted together
KJV: were fulfilled, the Jews took counsel
INT: consulted together the Jews to put to death him

Acts 13:45 Adj-NMP
GRK: δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους
NAS: But when the Jews saw the crowds,
KJV: But when the Jews saw the multitudes,
INT: moreover the Jews the crowds

Acts 13:50 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς
NAS: But the Jews incited the devout
KJV: But the Jews stirred up the devout
INT: but Jews incited the

Acts 14:2 Adj-NMP
GRK: δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ
NAS: But the Jews who disbelieved stirred
KJV: the unbelieving Jews stirred up
INT: but [the] unbelieving Jews stirred up and

Acts 14:19 Adj-NMP
GRK: καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες
NAS: But Jews came from Antioch
KJV: there came thither [certain] Jews from
INT: and Iconium Jews and having persuaded

Acts 16:20 Adj-NMP
GRK: τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
NAS: into confusion, being Jews,
KJV: being Jews, do exceedingly trouble
INT: the city Jews being

Acts 17:5 Adj-NMP
GRK: δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι
NAS: But the Jews, becoming jealous
KJV: But the Jews which believed not,
INT: moreover the Jews and having taken to [them]

Acts 17:13 Adj-NMP
GRK: τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ
NAS: But when the Jews of Thessalonica
KJV: But when the Jews of Thessalonica
INT: Thessalonica Jews that also

Acts 18:12 Adj-NMP
GRK: κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθυμαδὸν τῷ
NAS: of Achaia, the Jews with one accord
KJV: of Achaia, the Jews made insurrection
INT: rose up against the Jews with one accord

Acts 18:14 Adj-VMP
GRK: πονηρόν ὦ Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον
NAS: O Jews, it would be reasonable
KJV: lewdness, O [ye] Jews, reason would
INT: evil O Jews according to reason

Acts 21:11 Adj-NMP
GRK: Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν
NAS: In this way the Jews at Jerusalem
KJV: So shall the Jews at Jerusalem
INT: Jerusalem the Jews and betray

Acts 21:27 Adj-NMP
GRK: τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν
NAS: over, the Jews from Asia,
KJV: ended, the Jews which were of
INT: Asia Jews having seen him

Acts 23:12 Adj-NMP
GRK: συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς
NAS: When it was day, the Jews formed a conspiracy
KJV: certain of the Jews banded together,
INT: a conspiracy the Jews put under an oath themselves

Acts 23:20 Adj-NMP
GRK: ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ
NAS: And he said, The Jews have agreed
KJV: The Jews have agreed
INT: The Jews agreed

Acts 24:9 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα
NAS: The Jews also joined in the attack,
KJV: And the Jews also assented,
INT: also the Jews declaring these things

Acts 24:18 Adj-NMP
GRK: τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι
NAS: But [there were] some Jews from Asia--
KJV: Whereupon certain Jews from Asia
INT: Asia Jews

Acts 25:7 Adj-NMP
GRK: Ἰεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ
NAS: After Paul arrived, the Jews who had come down
KJV: was come, the Jews which came down
INT: Jerusalem who had come down Jews many and

Acts 26:4 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: all Jews know
KJV: know all the Jews;
INT: all the Jews

Acts 26:21 Adj-NMP
GRK: τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ὄντα
NAS: reason [some] Jews seized
KJV: For these causes the Jews caught me
INT: these things me the Jews having seized being

Acts 28:29 Adj-NMP
GRK: ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι πολλὴν ἔχοντες
KJV: these words, the Jews departed,
INT: went away the Jews much having

1 Corinthians 1:22 Adj-NMP
GRK: ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν
NAS: For indeed Jews ask for signs
KJV: For the Jews require a sign,
INT: Since both Jews a sign ask for

1 Corinthians 12:13 Adj-NMP
GRK: ἐβαπτίσθημεν εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες
NAS: body, whether Jews or Greeks,
KJV: whether [we be] Jews or
INT: were baptized whether Jews or Greeks

Galatians 2:13 Adj-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε καὶ
NAS: The rest of the Jews joined him in hypocrisy,
KJV: And the other Jews dissembled likewise
INT: the rest of [the] Jews so that even

Galatians 2:15 Adj-NMP
GRK: Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ
NAS: We [are] Jews by nature
KJV: We [who are] Jews by nature, and
INT: We by nature Jews and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page