Ἰουδαίοις
Englishman's Concordance
Ἰουδαίοις (Ioudaiois) — 26 Occurrences

Matthew 28:15 Adj-DMP
GRK: οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς
NAS: among the Jews, [and is] to this day.
KJV: among the Jews until
INT: this among [the] Jews until the

John 5:15 Adj-DMP
GRK: ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς
NAS: and told the Jews that it was Jesus
KJV: and told the Jews that it was
INT: told the Jews that Jesus

John 10:19 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς
NAS: again among the Jews because of these
KJV: again among the Jews for these
INT: among the Jews on account of the

John 11:54 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν
NAS: among the Jews, but went away
KJV: openly among the Jews; but went
INT: among the Jews but went away

John 13:33 Adj-DMP
GRK: εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου
NAS: Me; and as I said to the Jews, now
KJV: as I said unto the Jews, Whither
INT: I said to the Jews That where

John 18:14 Adj-DMP
GRK: συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει
NAS: was the one who had advised the Jews that it was expedient
KJV: gave counsel to the Jews, that
INT: having given counsel to the Jews that it is profitable

John 18:36 Adj-DMP
GRK: παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις νῦν δὲ
NAS: that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom
KJV: not be delivered to the Jews: but now
INT: I might be betrayed to the Jews now however

John 19:14 Adj-DMP
GRK: λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ
NAS: And he said to the Jews, Behold,
KJV: he saith unto the Jews, Behold
INT: he says to the Jews Behold the

John 19:40 Adj-DMP
GRK: ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν
NAS: as is the burial custom of the Jews.
KJV: as the manner of the Jews is to bury.
INT: is among the Jews to prepare for burial

Acts 11:19 Adj-DMP
GRK: μὴ μόνον Ἰουδαίοις
NAS: to no one except to Jews alone.
KJV: to none but unto the Jews only.
INT: not only to Jews

Acts 12:3 Adj-DMP
GRK: ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν
NAS: that it pleased the Jews, he proceeded
KJV: pleased the Jews, he proceeded further
INT: it is to the Jews he proceeded to take

Acts 14:4 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ
NAS: sided with the Jews, and some
KJV: held with the Jews, and part with
INT: with the Jews some moreover

Acts 17:17 Adj-DMP
GRK: συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς
NAS: in the synagogue with the Jews and the God-fearing
KJV: the synagogue with the Jews, and
INT: synagogue with the Jews and those who

Acts 18:5 Adj-DMP
GRK: διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν
NAS: solemnly testifying to the Jews that Jesus
KJV: and testified to the Jews [that] Jesus
INT: earnestly testifying to the Jews is the

Acts 18:19 Adj-DMP
GRK: διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: and reasoned with the Jews.
KJV: and reasoned with the Jews.
INT: reasoned with the Jews

Acts 18:28 Adj-DMP
GRK: γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ
NAS: refuted the Jews in public,
KJV: convinced the Jews, [and that] publickly,
INT: indeed the Jews he refuted publicly

Acts 19:17 Adj-DMP
GRK: γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ
NAS: both Jews and Greeks,
KJV: known to all the Jews and Greeks
INT: known to all Jews both and

Acts 20:21 Adj-DMP
GRK: διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ
NAS: to both Jews and Greeks
KJV: both to the Jews, and also
INT: earnestly testifying to Jewish both and

Acts 21:20 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων
NAS: there are among the Jews of those
KJV: thousands of Jews there are
INT: among the Jews who have believed

Acts 24:5 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ
NAS: among all the Jews throughout
KJV: among all the Jews throughout
INT: among all the Jews in

Acts 24:27 Adj-DMP
GRK: καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ
NAS: to do the Jews a favor,
KJV: to shew the Jews a pleasure,
INT: to acquire for himself with the Jews Felix

Acts 25:9 Adj-DMP
GRK: θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι
NAS: to do the Jews a favor,
KJV: to do the Jews a pleasure,
INT: wishing with the Jews favor to acquire for himself

1 Corinthians 1:23 Adj-DMP
GRK: Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον
NAS: crucified, to Jews a stumbling block
KJV: crucified, unto the Jews a stumblingblock,
INT: Christ crucified to Jews indeed a stumbling block

1 Corinthians 1:24 Adj-DMP
GRK: τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καὶ
NAS: both Jews and Greeks,
KJV: are called, both Jews and Greeks,
INT: the called Jews both and

1 Corinthians 9:20 Adj-DMP
GRK: ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος
NAS: To the Jews I became as a Jew,
KJV: And unto the Jews I became as
INT: I became to the Jews as a Jew

1 Corinthians 10:32 Adj-DMP
GRK: ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ
NAS: no offense either to Jews or to Greeks
KJV: neither to the Jews, nor
INT: Without offense both to Jews be you and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page