2706. καταφρονέω (kataphroneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2706. καταφρονέω (kataphroneó) — 9 Occurrences

Matthew 6:24 V-FIA-3S
GRK: τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει οὐ δύνασθε
NAS: to one and despise the other.
KJV: and despise the other.
INT: the other he will despise not You are able

Matthew 18:10 V-ASA-2P
GRK: Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν
NAS: See that you do not despise one
KJV: Take heed that ye despise not one
INT: See not you despise one of the

Luke 16:13 V-FIA-3S
GRK: τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει οὐ δύνασθε
NAS: to one and despise the other.
KJV: and despise the other.
INT: the other he will despise not you are able

Romans 2:4 V-PIA-2S
GRK: τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς ἀγνοῶν ὅτι
NAS: Or do you think lightly of the riches
KJV: Or despisest thou the riches of his
INT: the patience despise you not knowing that

1 Corinthians 11:22 V-PIA-2P
GRK: τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε
NAS: Or do you despise the church
KJV: in? or despise ye the church of God,
INT: of God do you despise and put to shame

1 Timothy 4:12 V-PMA-3S
GRK: τῆς νεότητος καταφρονείτω ἀλλὰ τύπος
NAS: Let no one look down on your youthfulness,
KJV: Let no man despise thy youth;
INT: youth let despise but a pattern

1 Timothy 6:2 V-PMA-3P
GRK: δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί
NAS: as their masters must not be disrespectful to them because
KJV: not despise [them], because
INT: masters not let them despise [them] because brothers

Hebrews 12:2 V-APA-NMS
GRK: σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ
NAS: the cross, despising the shame,
KJV: the cross, despising the shame,
INT: [the] cross [the] shame having despised at right hand

2 Peter 2:10 V-PPA-AMP
GRK: καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας τολμηταί αὐθάδεις
NAS: desires and despise authority.
KJV: and despise government.
INT: and authority despise [They are] daring self-willed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page