2872. κοπιάω (kopiaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2872. κοπιάω (kopiaó) — 23 Occurrences

Matthew 6:28 V-PIA-3P
GRK: αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν
NAS: grow; they do not toil nor
KJV: how they grow; they toil not, neither
INT: they grow [they do] not labor nor do they spin

Matthew 11:28 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι
NAS: to Me, all who are weary and heavy-laden,
KJV: all [ye] that labour and
INT: all you who toil and are burdened

Luke 5:5 V-APA-NMP
GRK: ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν
NAS: Master, we worked hard all
KJV: Master, we have toiled all
INT: whole night having toiled nothing have we taken

Luke 12:27 V-PIA-3S
GRK: αὐξάνει οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει
NAS: they grow: they neither toil nor spin;
KJV: they grow: they toil not,
INT: they grow not labor nor do they spin

John 4:6 V-RPA-NMS
GRK: οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς
NAS: Jesus, being wearied from His journey,
KJV: therefore, being wearied with
INT: Therefore Jesus being wearied from the

John 4:38 V-RIA-2P
GRK: οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι κεκοπιάκασιν
NAS: that for which you have not labored; others
KJV: no labour: other men
INT: not you have toiled others have toiled

John 4:38 V-RIA-3P
GRK: κεκοπιάκατε ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ὑμεῖς
NAS: others have labored and you have entered
KJV: labour: other men laboured, and ye
INT: have toiled others have toiled and you

Acts 20:35 V-PPA-AMP
GRK: ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι
NAS: I showed you that by working hard in this manner
KJV: so labouring ye ought
INT: that thus straining it behoves [us] to aid

Romans 16:6 V-AIA-3S
GRK: ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς
NAS: Mary, who has worked hard for you.
KJV: bestowed much labour on us.
INT: who much toiled for you

Romans 16:12 V-PPA-AFP
GRK: Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ
NAS: and Tryphosa, workers in the Lord.
KJV: and Tryphosa, who labour in the Lord.
INT: Tryphosa who toil in [the] Lord

Romans 16:12 V-AIA-3S
GRK: ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ
NAS: who has worked hard
KJV: Persis, which laboured much in
INT: who much toiled in [the] Lord

1 Corinthians 4:12 V-PIA-1P
GRK: καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς
NAS: and we toil, working with our own
KJV: And labour, working with our own
INT: and toil working with the

1 Corinthians 15:10 V-AIA-1S
GRK: αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ
NAS: vain; but I labored even more
KJV: but I laboured more abundantly
INT: than them all I toiled not I

1 Corinthians 16:16 V-PPA-DMS
GRK: συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι
NAS: who helps in the work and labors.
KJV: that helpeth with [us], and laboureth.
INT: working with [us] and straining

Galatians 4:11 V-RIA-1S
GRK: πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς
NAS: for you, that perhaps I have labored over
KJV: upon you labour in vain.
INT: perhaps in vain I have toiled as to you

Ephesians 4:28 V-PMA-3S
GRK: μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς
NAS: but rather he must labor, performing
KJV: rather let him labour, working
INT: rather however let him toil working with the

Philippians 2:16 V-AIA-1S
GRK: εἰς κενὸν ἐκοπίασα
NAS: in vain nor toil in vain.
KJV: vain, neither laboured in vain.
INT: in vain toiled

Colossians 1:29 V-PIA-1S
GRK: ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ
NAS: purpose also I labor, striving
KJV: I also labour, striving according to
INT: this also I toil striving according to

1 Thessalonians 5:12 V-PPA-AMP
GRK: εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν
NAS: those who diligently labor among
KJV: to know them which labour among you,
INT: to know those who toil among you

1 Timothy 4:10 V-PIA-1P
GRK: τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα
NAS: For it is for this we labor and strive,
KJV: we both labour and suffer reproach,
INT: this indeed we toil and strive

1 Timothy 5:17 V-PPA-NMP
GRK: μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ
NAS: those who work hard at preaching
KJV: especially they who labour in
INT: especially those straining in word

2 Timothy 2:6 V-PPA-AMS
GRK: τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ
NAS: The hard-working farmer ought
KJV: The husbandman that laboureth must be
INT: The hard-working farmer must

Revelation 2:3 V-RPA-NMP
GRK: καὶ οὐ κεκοπίακες
NAS: sake, and have not grown weary.
KJV: my name's sake hast laboured, and hast
INT: and not have grown weary

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page