2873. κόπος (kopos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2873. κόπος (kopos) — 18 Occurrences

Matthew 26:10 N-AMP
GRK: αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε τῇ
NAS: to them, Why do you bother the woman?
KJV: Why trouble ye the woman?
INT: to them Why trouble do you cause to the

Mark 14:6 N-AMP
GRK: τί αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν
NAS: why do you bother her? She has done
KJV: why trouble ye her?
INT: why to her trouble do you cause a good

Luke 11:7 N-AMP
GRK: Μή μοι κόπους πάρεχε ἤδη
NAS: and says, 'Do not bother me; the door
KJV: shall answer and say, Trouble me not:
INT: Not me trouble cause already

Luke 18:5 N-AMS
GRK: παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν
INT: causes me trouble the widow

John 4:38 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε
NAS: and you have entered into their labor.
KJV: into their labours.
INT: into the labor of them have entered

1 Corinthians 3:8 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον κόπον
NAS: according to his own labor.
KJV: according to his own labour.
INT: the own labor

1 Corinthians 15:58 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ
NAS: knowing that your toil is not [in] vain
KJV: that your labour is not
INT: that the toil of you not

2 Corinthians 6:5 N-DMP
GRK: ἀκαταστασίαις ἐν κόποις ἐν ἀγρυπνίαις
NAS: in tumults, in labors, in sleeplessness,
KJV: tumults, in labours, in watchings,
INT: riots in labours in watchings

2 Corinthians 10:15 N-DMP
GRK: ἐν ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ
NAS: [that] [is], in other men's labors, but with the hope
KJV: other men's labours; but
INT: in others' labours hope moreover

2 Corinthians 11:23 N-DMP
GRK: ἐγώ ἐν κόποις περισσοτέρως ἐν
NAS: in far more labors, in far more
KJV: in labours more abundant,
INT: I [too] in labours more abundantly in

2 Corinthians 11:27 N-DMS
GRK: κόπῳ καὶ μόχθῳ
NAS: [I have been] in labor and hardship,
KJV: In weariness and painfulness,
INT: labor and toil

Galatians 6:17 N-AMP
GRK: Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς
NAS: cause trouble for me, for I bear
KJV: no man trouble me: for I
INT: the henceforth troubles to me no one

1 Thessalonians 1:3 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης
NAS: of faith and labor of love
KJV: of faith, and labour of love, and
INT: and the labor of love

1 Thessalonians 2:9 N-AMS
GRK: ἀδελφοί τὸν κόπον ἡμῶν καὶ
NAS: brethren, our labor and hardship,
KJV: brethren, our labour and travail:
INT: brothers the labor of us and

1 Thessalonians 3:5 N-NMS
GRK: γένηται ὁ κόπος ἡμῶν
NAS: might have tempted you, and our labor would be in vain.
KJV: and our labour be in
INT: should become the labor of us

2 Thessalonians 3:8 N-DMS
GRK: ἀλλ' ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ
NAS: without paying for it, but with labor and hardship
KJV: wrought with labour and travail
INT: but in labor and toil

Revelation 2:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν
NAS: your deeds and your toil and perseverance,
KJV: and thy labour, and thy
INT: and the labor and the

Revelation 14:13 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ
NAS: that they may rest from their labors, for their deeds
KJV: from their labours; and their
INT: from the labors of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page