3062. λοιποί (loipos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3062. λοιποί (loipos) — 40 Occurrences

Matthew 22:6 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς
NAS: and the rest seized his slaves
KJV: And the remnant took his
INT: moreover [the] rest having laid hold of the

Matthew 25:11 Adj-NFP
GRK: καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι
NAS: Later the other virgins also
KJV: came also the other virgins, saying,
INT: also the other virgins saying

Matthew 27:49 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον Ἄφες
NAS: But the rest [of them] said, Let
KJV: The rest said, Let be,
INT: moreover [the] rest said Let be

Mark 4:19 Adj-ANP
GRK: περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι
NAS: and the desires for other things enter
KJV: of other things entering in,
INT: of the other things desires entering in

Mark 16:13 Adj-DMP
GRK: ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις
NAS: and reported it to the others, but they did not believe
KJV: and told [it] unto the residue: neither
INT: told [it] to the rest neither them

Luke 8:10 Adj-DMP
GRK: τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς
NAS: of God, but to the rest [it is] in parables,
KJV: of God: but to others in parables;
INT: to however [the] rest in parables

Luke 12:26 Adj-GNP
GRK: περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε
NAS: do you worry about other matters?
KJV: take ye thought for the rest?
INT: about the rest are you anxious

Luke 18:9 Adj-AMP
GRK: ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν
NAS: and viewed others with contempt:
KJV: and despised others:
INT: despised the others the parable

Luke 18:11 Adj-NMP
GRK: ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων
NAS: not like other people: swindlers,
KJV: not as other men [are], extortioners,
INT: as the rest of the men

Luke 24:9 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς λοιποῖς
NAS: to the eleven and to all the rest.
KJV: and to all the rest.
INT: to all the rest

Luke 24:10 Adj-NFP
GRK: καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς
NAS: also the other women with them were telling
KJV: and other [women that were] with
INT: and the rest with them

Acts 2:37 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τί
NAS: to Peter and the rest of the apostles,
KJV: and to the rest of the apostles,
INT: and the other apostles What

Acts 5:13 Adj-GMP
GRK: τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα
NAS: But none of the rest dared
KJV: And of the rest durst no man
INT: of the moreover rest no one dared

Acts 17:9 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς
NAS: from Jason and the others, they released
KJV: Jason, and of the other, they let them
INT: and the rest they let go them

Acts 27:44 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν
NAS: and the rest [should follow], some
KJV: And the rest, some on
INT: and the rest some indeed

Acts 28:9 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν
NAS: had happened, the rest of the people on the island
KJV: this was done, others also, which
INT: also the rest who in

Romans 1:13 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
NAS: as among the rest of the Gentiles.
KJV: even as among other Gentiles.
INT: among the other Gentiles

Romans 11:7 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν
NAS: obtained it, and the rest were hardened;
KJV: and the rest were blinded
INT: however [the] rest were hardened

1 Corinthians 7:12 Adj-DMP
GRK: Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ
NAS: But to the rest I say, not the Lord,
KJV: But to the rest speak I,
INT: to the moreover rest say I

1 Corinthians 9:5 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ
NAS: even as the rest of the apostles
KJV: a wife, as well as other apostles, and
INT: also the other apostles and

1 Corinthians 11:34 Adj-ANP
GRK: Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν
NAS: for judgment. The remaining matters I will arrange
KJV: And the rest will I set in order
INT: and [the] other things as soon as anyhow

1 Corinthians 15:37 Adj-GMP
GRK: τινος τῶν λοιπῶν
NAS: or of something else.
KJV: or of some other [grain]:
INT: of some of the rest

2 Corinthians 12:13 Adj-AFP
GRK: ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ
NAS: respect were you treated as inferior to the rest of the churches,
KJV: to other churches,
INT: beyond the rest [of the] churches if

2 Corinthians 13:2 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν ὅτι
NAS: and to all the rest [as well], that if
KJV: and to all other, that, if
INT: and to the rest all that

Galatians 2:13 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε
NAS: The rest of the Jews
KJV: And the other Jews dissembled
INT: also the rest of [the] Jews so that

Ephesians 2:3 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποί
NAS: of wrath, even as the rest.
KJV: even as others.
INT: even the rest

Philippians 1:13 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν
NAS: praetorian guard and to everyone else,
KJV: and in all other [places];
INT: and to the rest all

Philippians 4:3 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου
NAS: also and the rest of my fellow workers,
KJV: and [with] other my
INT: and the rest of [the]fellow workers of me

1 Thessalonians 4:13 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ
NAS: that you will not grieve as do the rest who have
KJV: even as others which have
INT: also the rest who not

1 Thessalonians 5:6 Adj-NMP
GRK: ὡς οἱ λοιποί ἀλλὰ γρηγορῶμεν
NAS: let us not sleep as others do, but let us be alert
KJV: as [do] others; but
INT: as the rest but we should watch

1 Timothy 5:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
NAS: so that the rest also
KJV: all, that others also may
INT: also the rest fear might have

2 Peter 3:16 Adj-AFP
GRK: καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς
NAS: as [they do] also the rest of the Scriptures,
KJV: [they do] also the other scriptures,
INT: also the other Scriptures to

Revelation 2:24 Adj-DMP
GRK: λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν
NAS: But I say to you, the rest who are in Thyatira,
KJV: I say, and unto the rest in Thyatira,
INT: I say to [the] rest who [are] in

Revelation 3:2 Adj-ANP
GRK: στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον
NAS: up, and strengthen the things that remain, which
KJV: strengthen the things which remain, that
INT: strengthen the things that remain which are about

Revelation 8:13 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς
NAS: because of the remaining blasts
KJV: by reason of the other voices
INT: from the remaining voices of the

Revelation 9:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων
NAS: The rest of mankind, who
KJV: And the rest of the men which
INT: And the rest of the men

Revelation 11:13 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο
NAS: in the earthquake, and the rest were terrified
KJV: and the remnant were
INT: And the rest afraid became

Revelation 12:17 Adj-GNP
GRK: μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος
NAS: war with the rest of her children,
KJV: war with the remnant of her seed,
INT: with the rest of the children

Revelation 19:21 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν
NAS: And the rest were killed
KJV: And the remnant were slain with
INT: and the rest were killed with

Revelation 20:5 Adj-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν
NAS: The rest of the dead
KJV: But the rest of the dead lived
INT: the rest of the dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page