3408. μισθός (misthos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3408. μισθός (misthos) — 29 Occurrences

Matthew 5:12 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς
NAS: and be glad, for your reward in heaven
KJV: great [is] your reward in heaven:
INT: for the reward of you [is] great

Matthew 5:46 N-AMS
GRK: ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε οὐχὶ
NAS: who love you, what reward do you have?
KJV: you, what reward have ye? do
INT: you what reward have you do not

Matthew 6:1 N-AMS
GRK: δὲ μή¦γε μισθὸν οὐκ ἔχετε
NAS: no reward with your Father
KJV: ye have no reward of your
INT: moreover lest reward no you have

Matthew 6:2 N-AMS
GRK: ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
NAS: to you, they have their reward in full.
KJV: They have their reward.
INT: they have the reward of them

Matthew 6:5 N-AMS
GRK: ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
NAS: to you, they have their reward in full.
KJV: They have their reward.
INT: they have the reward of them

Matthew 6:16 N-AMS
GRK: ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
NAS: to you, they have their reward in full.
KJV: They have their reward.
INT: they have the reward of them

Matthew 10:41 N-AMS
GRK: ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται
NAS: a prophet's reward; and he who receives
KJV: a prophet's reward; and
INT: name of a prophet [the] reward of a prophet will receive

Matthew 10:41 N-AMS
GRK: ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται
NAS: a righteous man's reward.
KJV: a righteous man's reward.
INT: name of a righteous [man] the reward of a righteous [man] will receive

Matthew 10:42 N-AMS
GRK: ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
NAS: to you, he shall not lose his reward.
KJV: lose his reward.
INT: shall he lose the reward of him

Matthew 20:8 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ
NAS: and pay them their wages, beginning
KJV: give them [their] hire, beginning from
INT: them the wages having begun from

Mark 9:41 N-AMS
GRK: ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
NAS: to you, he will not lose his reward.
KJV: lose his reward.
INT: should he lose the reward of him

Luke 6:23 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς
NAS: [for joy], for behold, your reward is great
KJV: behold, your reward [is] great in
INT: indeed the reward of you [is] great

Luke 6:35 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς
NAS: in return; and your reward will be great,
KJV: and your reward shall be great,
INT: will be the reward of you great

Luke 10:7 N-GMS
GRK: ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ μὴ
NAS: is worthy of his wages. Do not keep moving
KJV: worthy of his hire. Go not
INT: workman of the wages of him not

John 4:36 N-AMS
GRK: ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ
NAS: is receiving wages and is gathering
KJV: receiveth wages, and
INT: he that reaps a reward receives and

Acts 1:18 N-GMS
GRK: χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας
NAS: a field with the price of his wickedness,
KJV: with the reward of iniquity;
INT: a field out of reward of unrighteousness

Romans 4:4 N-NMS
GRK: ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται
NAS: to the one who works, his wage is not credited
KJV: is the reward not
INT: works the reward not is reckoned

1 Corinthians 3:8 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ
NAS: his own reward according
KJV: his own reward according
INT: the own reward will receive according to

1 Corinthians 3:14 N-AMS
GRK: ὃ ἐποικοδόμησεν μισθὸν λήμψεται
NAS: he will receive a reward.
KJV: thereupon, he shall receive a reward.
INT: which he built up a reward he will receive

1 Corinthians 9:17 N-AMS
GRK: τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω εἰ
NAS: I have a reward; but if
KJV: willingly, I have a reward: but if
INT: this I do a reward I have if

1 Corinthians 9:18 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ μισθός ἵνα εὐαγγελιζόμενος
NAS: then is my reward? That, when I preach the gospel,
KJV: is my reward then? [Verily] that,
INT: is the reward That in proclaiming the gospel

1 Timothy 5:18 N-GMS
GRK: ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
NAS: is worthy of his wages.
KJV: [is] worthy of his reward.
INT: workman of the wages of him

James 5:4 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν
NAS: Behold, the pay of the laborers
KJV: Behold, the hire of the labourers who
INT: Behold the wage of the workmen

2 Peter 2:13 N-AMS
GRK: ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν
NAS: suffering wrong as the wages of doing wrong.
KJV: And shall receive the reward of unrighteousness,
INT: Suffering wrong [the] reward of unrighteousness pleasure

2 Peter 2:15 N-AMS
GRK: Βοσόρ ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
NAS: loved the wages of unrighteousness;
KJV: loved the wages of unrighteousness;
INT: [son] of Beor who [the] reward of unrighteousness loved

2 John 1:8 N-AMS
GRK: εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε
NAS: a full reward.
KJV: that we receive a full reward.
INT: we have accomplished but a reward full we might receive

Jude 1:11 N-GMS
GRK: τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ
NAS: of Cain, and for pay they have rushed headlong
KJV: of Balaam for reward, and
INT: of Balaam for reward rushed and

Revelation 11:18 N-AMS
GRK: δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις
NAS: to be judged, and [the time] to reward Your bond-servants
KJV: that thou shouldest give reward unto thy
INT: to give the reward to the servants

Revelation 22:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ μισθός μου μετ'
NAS: quickly, and My reward [is] with Me, to render
KJV: and my reward [is] with me,
INT: and the reward of me with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page