3709. ὀργή (orgé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3709. ὀργή (orgé) — 36 Occurrences

Matthew 3:7 N-GFS
GRK: τῆς μελλούσης ὀργῆς
NAS: you to flee from the wrath to come?
KJV: to flee from the wrath to come?
INT: the coming wrath

Mark 3:5 N-GFS
GRK: αὐτοὺς μετ' ὀργῆς συλλυπούμενος ἐπὶ
NAS: After looking around at them with anger, grieved
KJV: on them with anger, being grieved for
INT: them with anger being grieved at

Luke 3:7 N-GFS
GRK: τῆς μελλούσης ὀργῆς
NAS: you to flee from the wrath to come?
KJV: to flee from the wrath to come?
INT: the coming wrath

Luke 21:23 N-NFS
GRK: γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ
NAS: upon the land and wrath to this
KJV: the land, and wrath upon this
INT: land and wrath those people

John 3:36 N-NFS
GRK: ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ
NAS: life, but the wrath of God
KJV: life; but the wrath of God abideth
INT: but the wrath of God

Romans 1:18 N-NFS
GRK: Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ'
NAS: For the wrath of God is revealed
KJV: For the wrath of God is revealed
INT: there is revealed indeed wrath of God from

Romans 2:5 N-AFS
GRK: θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ
NAS: you are storing up wrath for yourself
KJV: unto thyself wrath against
INT: treasure up to yourself wrath in a day

Romans 2:5 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως
NAS: in the day of wrath and revelation
KJV: the day of wrath and
INT: in a day of wrath and revelation

Romans 2:8 N-NFS
GRK: τῇ ἀδικίᾳ ὀργὴ καὶ θυμός
NAS: unrighteousness, wrath and indignation.
KJV: indignation and wrath,
INT: unrighteousness wrath and anger

Romans 3:5 N-AFS
GRK: ἐπιφέρων τὴν ὀργήν κατὰ ἄνθρωπον
NAS: who inflicts wrath is not unrighteous,
KJV: who taketh vengeance? (I speak
INT: inflicts the wrath According to man

Romans 4:15 N-AFS
GRK: γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται οὗ
NAS: brings about wrath, but where
KJV: the law worketh wrath: for where
INT: indeed law wrath brings where

Romans 5:9 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὀργῆς
NAS: we shall be saved from the wrath [of God] through
KJV: from wrath through
INT: from the wrath

Romans 9:22 N-AFS
GRK: ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι
NAS: to demonstrate His wrath and to make
KJV: to shew [his] wrath, and
INT: to show the wrath and to make known

Romans 9:22 N-GFS
GRK: μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς
NAS: vessels of wrath prepared
KJV: the vessels of wrath fitted
INT: patience vessels of wrath fitted for

Romans 12:19 N-DFS
GRK: τόπον τῇ ὀργῇ γέγραπται γάρ
NAS: room for the wrath [of God], for it is written,
KJV: place unto wrath: for
INT: place to wrath it has been written indeed

Romans 13:4 N-AFS
GRK: ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ
NAS: an avenger who brings wrath on the one who practices
KJV: a revenger to [execute] wrath upon
INT: an avenger for wrath to him that

Romans 13:5 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ
NAS: because of wrath, but also
KJV: only for wrath, but also
INT: on account of the wrath but also

Ephesians 2:3 N-GFS
GRK: τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ
NAS: children of wrath, even
KJV: the children of wrath, even
INT: children by nature of wrath as even

Ephesians 4:31 N-NFS
GRK: θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ
NAS: and wrath and anger and clamor
KJV: wrath, and anger, and clamour,
INT: anger and wrath and clamour

Ephesians 5:6 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ
NAS: of these things the wrath of God
KJV: cometh the wrath of God
INT: comes the wrath of God

Colossians 3:6 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ
NAS: of these things that the wrath of God
KJV: which things' sake the wrath of God
INT: comes the wrath of God

Colossians 3:8 N-AFS
GRK: τὰ πάντα ὀργήν θυμόν κακίαν
NAS: them all aside: anger, wrath, malice,
KJV: all these; anger, wrath,
INT: all [these] things anger rage malice

1 Thessalonians 1:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης
NAS: who rescues us from the wrath to come.
KJV: us from the wrath to come.
INT: from the wrath coming

1 Thessalonians 2:16 N-NFS
GRK: αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος
NAS: of their sins. But wrath has come
KJV: alway: for the wrath is come upon
INT: them the wrath to the utmost

1 Thessalonians 5:9 N-AFS
GRK: θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς
NAS: has not destined us for wrath, but for obtaining
KJV: us to wrath, but to
INT: God for wrath but for

1 Timothy 2:8 N-GFS
GRK: χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ
NAS: hands, without wrath and dissension.
KJV: hands, without wrath and doubting.
INT: hands apart from wrath and reasoning

Hebrews 3:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ
NAS: AS I SWORE IN MY WRATH, 'THEY SHALL NOT ENTER
KJV: in my wrath, They shall not
INT: in the wrath of me If [never]

Hebrews 4:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ
NAS: AS I SWORE IN MY WRATH, THEY SHALL NOT ENTER
KJV: in my wrath, if they shall enter
INT: in the wrath of me If [never]

James 1:19 N-AFS
GRK: βραδὺς εἰς ὀργήν
NAS: to speak [and] slow to anger;
KJV: slow to wrath:
INT: slow to anger

James 1:20 N-NFS
GRK: ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς
NAS: for the anger of man does not achieve
KJV: For the wrath of man worketh
INT: anger indeed of man

Revelation 6:16 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου
NAS: on the throne, and from the wrath of the Lamb;
KJV: and from the wrath of the Lamb:
INT: from the wrath of the Lamb

Revelation 6:17 N-GFS
GRK: μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν καὶ
NAS: day of their wrath has come,
KJV: day of his wrath is come; and
INT: great of the wrath of him and

Revelation 11:18 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ
NAS: were enraged, and Your wrath came,
KJV: and thy wrath is come, and
INT: is come the wrath of you and

Revelation 14:10 N-GFS
GRK: ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ
NAS: in the cup of His anger; and he will be tormented
KJV: of his indignation; and
INT: cup of the wrath of him and

Revelation 16:19 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ
NAS: of the wine of His fierce wrath.
KJV: of the fierceness of his wrath.
INT: fury the wrath of him

Revelation 19:15 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ
NAS: of the fierce wrath of God,
KJV: and wrath of Almighty
INT: fury of the wrath of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page