3788. ὀφθαλμός (ophthalmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3788. ὀφθαλμός (ophthalmos) — 100 Occurrences

Matthew 5:29 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ
NAS: your right eye makes you stumble,
KJV: thy right eye offend thee,
INT: moreover the eye of you

Matthew 5:38 N-AMS
GRK: ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ
NAS: that it was said, AN EYE FOR AN EYE,
KJV: it hath been said, An eye for
INT: that it was said Eye for eye

Matthew 5:38 N-GMS
GRK: Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα
NAS: AN EYE FOR AN EYE, AND A TOOTH
KJV: An eye for an eye, and a tooth
INT: Eye for eye and tooth

Matthew 6:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ἐὰν οὖν
NAS: The eye is the lamp of the body;
KJV: of the body is the eye: if therefore
INT: is the eye if therefore

Matthew 6:22 N-NMS
GRK: ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
NAS: if your eye is clear,
KJV: therefore thine eye be single,
INT: be the eye of you clear

Matthew 6:23 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς
NAS: But if your eye is bad, your whole
KJV: if thine eye be evil,
INT: however the eye of you bad

Matthew 7:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: that is in your brother's eye, but do not notice
KJV: thy brother's eye, but considerest
INT: in the eye the brother

Matthew 7:3 N-DMS
GRK: τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ
NAS: the log that is in your own eye?
KJV: that is in thine own eye?
INT: your [own] eye beam not

Matthew 7:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ
NAS: the speck out of your eye,' and behold,
KJV: out of thine eye; and, behold,
INT: from the eye of you and

Matthew 7:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ
NAS: the log is in your own eye?
KJV: [is] in thine own eye?
INT: [is] in the eye of you

Matthew 7:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν
NAS: the log out of your own eye, and then
KJV: out of thine own eye; and then
INT: out of the eye of you the

Matthew 7:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: the speck out of your brother's eye.
KJV: thy brother's eye.
INT: out of the eye of the brother

Matthew 9:29 N-GMP
GRK: ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων
NAS: He touched their eyes, saying,
KJV: their eyes, saying,
INT: he touched the eyes of them saying

Matthew 9:30 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί Καὶ ἐνεβριμήθη
NAS: And their eyes were opened. And Jesus
KJV: And their eyes were opened; and
INT: their eyes and strictly instructed

Matthew 13:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν
NAS: AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES, OTHERWISE
KJV: their eyes they have closed;
INT: and the eyes of them they have closed

Matthew 13:15 N-DMP
GRK: ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς
NAS: THEY WOULD SEE WITH THEIR EYES, HEAR
KJV: they should see with [their] eyes, and
INT: they should see with the eyes and with the

Matthew 13:16 N-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν
NAS: But blessed are your eyes, because
KJV: blessed [are] your eyes, for they see:
INT: blessed [are] the eyes because they see

Matthew 17:8 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα
NAS: And lifting up their eyes, they saw
KJV: their eyes, they saw
INT: and the eyes of them no one

Matthew 18:9 N-NMS
GRK: εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει
NAS: If your eye causes you to stumble,
KJV: if thine eye offend thee,
INT: if the eye of you cause to sin

Matthew 18:9 N-AMP
GRK: ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι
NAS: two eyes and be cast
KJV: having two eyes to be cast into
INT: [rather] than two eyes having to be cast

Matthew 20:15 N-NMS
GRK: ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός
NAS: Or is your eye envious
KJV: Is thine eye evil, because
INT: or the eye of you envious

Matthew 20:33 N-NMP
GRK: ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
NAS: to Him, Lord, [we want] our eyes to be opened.
KJV: that our eyes may be opened.
INT: might be opened the eyes of us

Matthew 21:42 N-DMP
GRK: θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
NAS: AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES'?
KJV: in our eyes?
INT: marvelous in [the] eyes of us

Matthew 26:43 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
NAS: them sleeping, for their eyes were heavy.
KJV: for their eyes were heavy.
INT: of them the eyes heavy

Mark 7:22 N-NMS
GRK: δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός βλασφημία
NAS: sensuality, envy, slander,
KJV: an evil eye, blasphemy,
INT: deceit sensuality envy evil slander

Mark 8:18 N-AMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ
NAS: HAVING EYES, DO YOU NOT SEE?
KJV: Having eyes, see ye not?
INT: Eyes having not

Mark 8:25 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ
NAS: His hands on his eyes; and he looked intently
KJV: upon his eyes, and made
INT: upon the eyes of him and

Mark 9:47 N-NMS
GRK: ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ
NAS: If your eye causes you to stumble,
KJV: if thine eye offend thee,
INT: if the eye of you should cause to stumble

Mark 9:47 N-AMP
GRK: ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι
NAS: having two eyes, to be cast into hell,
KJV: having two eyes to be cast into
INT: [rather] than two eyes having to be cast

Mark 12:11 N-DMP
GRK: θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
NAS: AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES'?
KJV: in our eyes?
INT: marvelous in eyes of us

Mark 14:40 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι καὶ
NAS: them sleeping, for their eyes were very heavy;
KJV: (for their eyes were heavy,)
INT: of them the eyes heavy and

Luke 2:30 N-NMP
GRK: εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ
NAS: For my eyes have seen Your salvation,
KJV: For mine eyes have seen thy
INT: have seen the eyes of me the

Luke 4:20 N-NMP
GRK: πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ
NAS: and sat down; and the eyes of all
KJV: And the eyes of all them
INT: of all the eyes in the

Luke 6:20 N-AMP
GRK: ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς
NAS: And turning His gaze toward
KJV: lifted up his eyes on his
INT: having lifted up the gaze of him upon

Luke 6:41 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: that is in your brother's eye, but do not notice
KJV: thy brother's eye, but perceivest
INT: in the eye of the brother

Luke 6:41 N-DMS
GRK: τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς
NAS: the log that is in your own eye?
KJV: that is in thine own eye?
INT: the own eye not notice

Luke 6:42 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου αὐτὸς
NAS: out the speck that is in your eye,' when you yourself
KJV: thine eye, when thou
INT: in the eye of you yourself

Luke 6:42 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν
NAS: the log that is in your own eye? You hypocrite,
KJV: thine own eye? Thou hypocrite,
INT: in the eye of you beam

Luke 6:42 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ καὶ
NAS: the log out of your own eye, and then
KJV: out of thine own eye, and then
INT: out of the eye of you and

Luke 6:42 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: that is in your brother's eye.
KJV: thy brother's eye.
INT: in the eye of the brother

Luke 10:23 N-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες
NAS: Blessed [are] the eyes which see
KJV: Blessed [are] the eyes which
INT: Blessed [are] the eyes which see

Luke 11:34 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου ὅταν
NAS: The eye is the lamp of your body;
KJV: of the body is the eye: therefore when
INT: is the eye of you when

Luke 11:34 N-NMS
GRK: ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
NAS: when your eye is clear,
KJV: when thine eye is single,
INT: when the eye of you clear

Luke 16:23 N-AMP
GRK: ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων
NAS: he lifted up his eyes, being
KJV: he lift up his eyes, being in
INT: having lifted up the eyes of him being

Luke 18:13 N-AMP
GRK: οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς
NAS: to lift up his eyes to heaven,
KJV: so much as [his] eyes unto
INT: not even the eyes lift up to

Luke 19:42 N-GMP
GRK: ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
NAS: they have been hidden from your eyes.
KJV: from thine eyes.
INT: they are hid from eyes of you

Luke 24:16 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο
NAS: But their eyes were prevented
KJV: their eyes were holden
INT: but [the] eyes of them were held [so as]

Luke 24:31 N-NMP
GRK: διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν
NAS: Then their eyes were opened
KJV: And their eyes were opened, and
INT: were opened the eyes and they knew

John 4:35 N-AMP
GRK: ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ
NAS: to you, lift up your eyes and look
KJV: Lift up your eyes, and look on
INT: Lift up the eyes of you and

John 6:5 N-AMP
GRK: οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς
NAS: lifting up His eyes and seeing
KJV: then lifted up [his] eyes, and saw
INT: then the eyes Jesus

John 9:6 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: and applied the clay to his eyes,
KJV: he anointed the eyes of the blind man
INT: to the eyes

John 9:10 N-NMP
GRK: σου οἱ ὀφθαλμοί
NAS: then were your eyes opened?
KJV: were thine eyes opened?
INT: of you the eyes

John 9:11 N-AMP
GRK: μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν
NAS: and anointed my eyes, and said
KJV: anointed mine eyes, and said
INT: of me the eyes and said

John 9:14 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: the clay and opened his eyes.
KJV: opened his eyes.
INT: of him the eyes

John 9:15 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς καὶ ἐνιψάμην
NAS: clay to my eyes, and I washed,
KJV: upon mine eyes, and I washed,
INT: on the eyes and I washed

John 9:17 N-AMP
GRK: σου τοὺς ὀφθαλμούς ὁ δὲ
NAS: He opened your eyes? And he said,
KJV: he hath opened thine eyes? He said,
INT: of you the eyes and

John 9:21 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ
NAS: opened his eyes, we do not know.
KJV: hath opened his eyes, we know
INT: of him the eyes we not

John 9:26 N-AMP
GRK: σου τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: to you? How did He open your eyes?
KJV: opened he thine eyes?
INT: of you the eyes

John 9:30 N-AMP
GRK: μου τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: He is from, and [yet] He opened my eyes.
KJV: [yet] he hath opened mine eyes.
INT: my the eyes

John 9:32 N-AMP
GRK: ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
NAS: opened the eyes of a person
KJV: opened the eyes of one that was born
INT: opened anyone [the] eyes of [one] blind having been born

John 10:21 N-AMP
GRK: δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι
NAS: open the eyes of the blind,
KJV: a devil open the eyes of the blind?
INT: is able of [the] blind [the] eyes to open

John 11:37 N-AMP
GRK: ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ
NAS: who opened the eyes of the blind
KJV: opened the eyes of the blind,
INT: having opened the eyes of the blind [man]

John 11:41 N-AMP
GRK: ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ
NAS: raised His eyes, and said,
KJV: lifted up [his] eyes, and said,
INT: lifted his eyes upwards and

John 12:40 N-AMP
GRK: αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν
NAS: HE HAS BLINDED THEIR EYES AND HE HARDENED
KJV: their eyes, and
INT: of them the eyes and has hardened

John 12:40 N-DMP
GRK: ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν
NAS: THAT THEY WOULD NOT SEE WITH THEIR EYES AND PERCEIVE
KJV: see with [their] eyes, nor
INT: they should see with the eyes and understand

John 17:1 N-AMP
GRK: ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς
NAS: and lifting up His eyes to heaven,
KJV: lifted up his eyes to heaven,
INT: having lifted up the eyes of him to

Acts 1:9 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
NAS: received Him out of their sight.
KJV: out of their sight.
INT: from the eyes of them

Acts 9:8 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν
NAS: up from the ground, and though his eyes were open,
KJV: and when his eyes were opened, he saw
INT: moreover the eyes of him no one

Acts 9:18 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες
NAS: there fell from his eyes something like
KJV: from his eyes as it had been scales:
INT: from the eyes as it were scales

Acts 9:40 N-AMP
GRK: ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ
NAS: And she opened her eyes, and when she saw
KJV: she opened her eyes: and when she saw
INT: she opened the eyes of her and

Acts 26:18 N-AMP
GRK: ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ
NAS: to open their eyes so that they may turn
KJV: their eyes, [and] to turn
INT: to open eyes of them that

Acts 28:27 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν
NAS: AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES; OTHERWISE
KJV: and their eyes have they closed; lest
INT: and the eyes of them they have closed

Acts 28:27 N-DMP
GRK: ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς
NAS: THEY MIGHT SEE WITH THEIR EYES, AND HEAR
KJV: they should see with [their] eyes, and
INT: they should see with the eyes and with the

Romans 3:18 N-GMP
GRK: ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
NAS: OF GOD BEFORE THEIR EYES.
KJV: before their eyes.
INT: before the eyes of them

Romans 11:8 N-AMP
GRK: πνεῦμα κατανύξεως ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ
NAS: OF STUPOR, EYES TO SEE
KJV: of slumber, eyes that they should
INT: a spirit of slumber eyes not

Romans 11:10 N-NMP
GRK: σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ
NAS: LET THEIR EYES BE DARKENED TO SEE
KJV: their eyes be darkened,
INT: let be darkened the eyes of them

1 Corinthians 2:9 N-NMS
GRK: γέγραπται Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν
NAS: THINGS WHICH EYE HAS NOT SEEN
KJV: it is written, Eye hath not
INT: it has been written things which eye not saw

1 Corinthians 12:16 N-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός οὐκ εἰμὶ
NAS: I am not an eye, I am
KJV: I am not the eye, I am not
INT: not I am an eye not I am

1 Corinthians 12:17 N-NMS
GRK: τὸ σῶμα ὀφθαλμός ποῦ ἡ
NAS: body were an eye, where
KJV: body [were] an eye, where
INT: the body [were] an eye where the

1 Corinthians 12:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ
NAS: And the eye cannot say
KJV: And the eye cannot say
INT: moreover the eye to say to the

1 Corinthians 15:52 N-GMS
GRK: ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐν τῇ
NAS: in the twinkling of an eye, at the last
KJV: the twinkling of an eye, at
INT: in [the] twinkling of an eye at the

Galatians 3:1 N-AMP
GRK: οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς
NAS: you, before whose eyes Jesus Christ
KJV: before whose eyes Jesus Christ
INT: whose before eyes Jesus Christ

Galatians 4:15 N-AMP
GRK: δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες
NAS: you would have plucked out your eyes and given
KJV: your own eyes, and have given them
INT: possible the eyes of you having plucked out

Ephesians 1:18 N-AMP
GRK: πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας
NAS: [I pray that] the eyes of your heart
KJV: The eyes of your understanding
INT: being enlightened the eyes of the heart

Hebrews 4:13 N-DMP
GRK: τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πρὸς
NAS: and laid bare to the eyes of Him with whom
KJV: and opened unto the eyes of him with
INT: laid bare to the eyes of him with

1 Peter 3:12 N-NMP
GRK: ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ
NAS: FOR THE EYES OF THE LORD ARE TOWARD
KJV: For the eyes of the Lord [are] over
INT: because [the] eyes of [the] Lord [are] on

2 Peter 2:14 N-AMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς
NAS: having eyes full of adultery
KJV: Having eyes full of adultery,
INT: eyes having full

1 John 1:1 N-DMP
GRK: ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ
NAS: we have seen with our eyes, what
KJV: with our eyes, which
INT: we have seen with the eyes of us that which

1 John 2:11 N-AMP
GRK: ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
NAS: the darkness has blinded his eyes.
KJV: hath blinded his eyes.
INT: blinded the eyes of him

1 John 2:16 N-GMP
GRK: ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ
NAS: and the lust of the eyes and the boastful pride
KJV: the lust of the eyes, and
INT: desire of the eyes and the

Revelation 1:7 N-NMS
GRK: αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες
NAS: and every eye will see
KJV: and every eye shall see him,
INT: him every eye and they which

Revelation 1:14 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς
NAS: snow; and His eyes were like
KJV: and his eyes [were] as a flame
INT: and the eyes of him as

Revelation 2:18 N-AMP
GRK: ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς
NAS: of God, who has eyes like a flame
KJV: hath his eyes like unto a flame
INT: has the eyes of him as

Revelation 3:18 N-AMP
GRK: ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα
NAS: to anoint your eyes so
KJV: anoint thine eyes with eyesalve, that
INT: anoint you with the eyes of you that

Revelation 4:6 N-GMP
GRK: ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ
NAS: full of eyes in front
KJV: beasts full of eyes before and
INT: living creatures full of eyes in front and

Revelation 4:8 N-GMP
GRK: ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν καὶ ἀνάπαυσιν
NAS: are full of eyes around
KJV: [they were] full of eyes within:
INT: within full of eyes and cessation

Revelation 5:6 N-AMP
GRK: ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ
NAS: and seven eyes, which
KJV: and seven eyes, which are
INT: seven and eyes seven which

Revelation 7:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
NAS: every tear from their eyes.
KJV: from their eyes.
INT: from the eyes of them

Revelation 19:12 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς
NAS: His eyes [are] a flame of fire,
KJV: His eyes [were] as a flame
INT: And [the] eyes of him as

Revelation 21:4 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ
NAS: tear from their eyes; and there will no
KJV: from their eyes; and there shall be
INT: from the eyes of them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page