4002. πέντε (pente)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4002. πέντε (pente) — 38 Occurrences

Matthew 14:17 Adj
GRK: εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ
NAS: here only five loaves and two
KJV: here but five loaves, and
INT: if not five loaves and

Matthew 14:19 Adj
GRK: λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ
NAS: He took the five loaves
KJV: and took the five loaves, and
INT: having taken the five loaves and

Matthew 16:9 Adj
GRK: μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν
NAS: remember the five loaves
KJV: remember the five loaves
INT: remember the five loaves for the

Matthew 25:2 Adj
GRK: πέντε δὲ ἐξ
NAS: Five of them were foolish, and five
KJV: And five of them
INT: five moreover of

Matthew 25:2 Adj
GRK: μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι
NAS: of them were foolish, and five were prudent.
KJV: wise, and five [were] foolish.
INT: foolish and five wise

Matthew 25:15 Adj
GRK: μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ
NAS: he gave five talents,
KJV: unto one he gave five talents,
INT: indeed he gave five talents to one

Matthew 25:16 Adj
GRK: ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
NAS: the one who had received the five talents
KJV: he that had received the five talents
INT: he who the five talents having received

Matthew 25:16 Adj
GRK: ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε
NAS: with them, and gained five more
KJV: made [them] other five talents.
INT: made more five

Matthew 25:20 Adj
GRK: ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
NAS: The one who had received the five talents
KJV: he that had received five talents
INT: he who the five talents having received

Matthew 25:20 Adj
GRK: προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων
NAS: came up and brought five more talents,
KJV: other five talents,
INT: brought to [him] other five talents saying

Matthew 25:20 Adj
GRK: λέγων Κύριε πέντε τάλαντά μοι
NAS: you entrusted five talents
KJV: unto me five talents:
INT: saying Lord five talents to me

Matthew 25:20 Adj
GRK: ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: I have gained five more
KJV: beside them five talents more.
INT: behold more five talents have I gained

Mark 6:38 Adj
GRK: γνόντες λέγουσιν Πέντε καὶ δύο
NAS: out, they said, Five, and two
KJV: they say, Five, and
INT: having known they say Five and two

Mark 6:41 Adj
GRK: λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ
NAS: And He took the five loaves
KJV: when he had taken the five loaves
INT: having taken the five loaves and

Mark 8:19 Adj
GRK: ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα
KJV: When I brake the five loaves among
INT: When the five loaves I broke

Luke 1:24 Adj
GRK: ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα
NAS: in seclusion for five months,
KJV: hid herself five months, saying,
INT: herself months five saying

Luke 9:13 Adj
GRK: ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες
NAS: more than five loaves and two
KJV: more but five loaves and
INT: than loaves five and fish

Luke 9:16 Adj
GRK: δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ
NAS: He took the five loaves
KJV: Then he took the five loaves and
INT: moreover the five loaves and

Luke 12:6 Adj
GRK: οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται
NAS: Are not five sparrows sold
KJV: Are not five sparrows sold
INT: Not five sparrows are sold

Luke 12:52 Adj
GRK: τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ
NAS: for from now on five [members] in one
KJV: henceforth there shall be five in one
INT: now five in one

Luke 14:19 Adj
GRK: βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι
NAS: I have bought five yoke
KJV: said, I have bought five yoke of oxen,
INT: of oxen I have bought five and I go

Luke 16:28 Adj
GRK: ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς ὅπως
NAS: for I have five brothers-- in order
KJV: For I have five brethren; that
INT: I have indeed five brothers so that

Luke 19:18 Adj
GRK: κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς
NAS: master, has made five minas.'
KJV: pound hath gained five pounds.
INT: Lord has made five more minas

Luke 19:19 Adj
GRK: ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων
NAS: And you are to be over five cities.'
KJV: also over five cities.
INT: over be five cities

John 4:18 Adj
GRK: πέντε γὰρ ἄνδρας
NAS: had five husbands,
KJV: For thou hast had five husbands; and
INT: five indeed husbands

John 5:2 Adj
GRK: Ἐβραϊστὶ Βηθζαθά πέντε στοὰς ἔχουσα
NAS: Bethesda, having five porticoes.
KJV: Bethesda, having five porches.
INT: in Aramaic Bethesda five porches having

John 6:9 Adj
GRK: ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους
NAS: who has five barley loaves
KJV: which hath five barley loaves,
INT: who has five loaves barley

John 6:13 Adj
GRK: ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν
NAS: with fragments from the five barley
KJV: of the five barley
INT: from the five loaves

John 6:19 Adj
GRK: σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα
KJV: about five and twenty
INT: furlongs twenty five or thirty

Acts 4:4 Adj
GRK: ὡς χιλιάδες πέντε
NAS: came to be about five thousand.
KJV: was about five thousand.
INT: about thousand five

Acts 7:14 Adj
GRK: ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε
KJV: threescore and fifteen souls.
INT: souls seventy five

Acts 19:19 Adj
GRK: ἀργυρίου μυριάδας πέντε
KJV: found [it] fifty thousand
INT: of silver myriads five

Acts 20:6 Adj
GRK: ἄχρι ἡμερῶν πέντε ὅπου διετρίψαμεν
NAS: within five days;
KJV: Troas in five days; where
INT: until days five where we stayed

Acts 24:1 Adj
GRK: Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη
NAS: After five days the high priest
KJV: And after five days Ananias
INT: after moreover five days came down

1 Corinthians 14:19 Adj
GRK: ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ
NAS: to speak five words
KJV: I had rather speak five words with
INT: [the] church I desire five words with

Revelation 9:5 Adj
GRK: βασανισθήσονται μῆνας πέντε καὶ ὁ
NAS: but to torment for five months;
KJV: they should be tormented five months:
INT: they should be tormented months five and the

Revelation 9:10 Adj
GRK: ἀνθρώπους μῆνας πέντε
NAS: to hurt men for five months.
KJV: [was] to hurt men five months.
INT: men months five

Revelation 17:10 Adj
GRK: εἰσιν οἱ πέντε ἔπεσαν ὁ
NAS: kings; five have fallen,
KJV: seven kings: five are fallen, and
INT: there are the five are fallen the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page