4149. πλοῦτος (ploutos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4149. πλοῦτος (ploutos) — 22 Occurrences

Matthew 13:22 N-GMS
GRK: ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν
NAS: and the deceitfulness of wealth choke
KJV: the deceitfulness of riches, choke
INT: deceit of riches choke the

Mark 4:19 N-GMS
GRK: ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ
NAS: and the deceitfulness of riches, and the desires
KJV: the deceitfulness of riches, and
INT: deceit of the riches and

Luke 8:14 N-GMS
GRK: μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν
NAS: with worries and riches and pleasures
KJV: cares and riches and pleasures
INT: cares and riches and pleasures

Romans 2:4 N-GMS
GRK: ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος
NAS: do you think lightly of the riches of His kindness
KJV: despisest thou the riches of his
INT: or the riches of the kindness

Romans 9:23 N-AMS
GRK: γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης
NAS: And [He did so] to make known the riches of His glory
KJV: he might make known the riches of his
INT: he might make known the riches of the glory

Romans 11:12 N-NNS
GRK: παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ
NAS: their transgression is riches for the world
KJV: of them [be] the riches of the world,
INT: trespass of them [is] riches of [the] world and

Romans 11:12 N-NNS
GRK: ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ
NAS: and their failure is riches for the Gentiles,
KJV: of them the riches of the Gentiles;
INT: failure of them [is the] riches of [the] Gentiles how much

Romans 11:33 N-GMS
GRK: Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας
NAS: the depth of the riches both
KJV: the depth of the riches both
INT: O depth of riches both of wisdom

2 Corinthians 8:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος
NAS: overflowed in the wealth of their liberality.
KJV: unto the riches of their
INT: to the riches the generosity

Ephesians 1:7 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος
NAS: according to the riches of His grace
KJV: according to the riches of his
INT: according to the riches of the grace

Ephesians 1:18 N-NMS
GRK: τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης
NAS: what are the riches of the glory
KJV: what the riches of the glory
INT: what the riches of the glory

Ephesians 2:7 N-ANS
GRK: τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος
NAS: the surpassing riches of His grace
KJV: the exceeding riches of his
INT: the surpassing riches of the grace

Ephesians 3:8 N-ANS
GRK: τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ χριστοῦ
NAS: the unfathomable riches of Christ,
KJV: the unsearchable riches of Christ;
INT: the unsearchable riches of Christ

Ephesians 3:16 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης
NAS: you, according to the riches of His glory,
KJV: according to the riches of his
INT: according to the riches of the glory

Philippians 4:19 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν
NAS: according to His riches in glory
KJV: according to his riches in glory
INT: according to the riches of him in

Colossians 1:27 N-NMS
GRK: τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης
NAS: what is the riches of the glory
KJV: what [is] the riches of the glory
INT: what [is] the riches of the glory

Colossians 2:2 N-ANS
GRK: εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας
NAS: and [attaining] to all the wealth that comes from the full assurance
KJV: all riches of the full assurance
INT: to all riches of the full assurance

1 Timothy 6:17 N-GMS
GRK: ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ'
NAS: on the uncertainty of riches, but on God,
KJV: in uncertain riches, but in
INT: to have hope in of riches [the] uncertainty but

Hebrews 11:26 N-AMS
GRK: μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν
NAS: greater riches than the treasures
KJV: greater riches than
INT: greater riches having esteemed than the

James 5:2 N-NMS
GRK: πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν
NAS: Your riches have rotted
KJV: [you].Your riches are corrupted, and
INT: the riches of you have rotted

Revelation 5:12 N-AMS
GRK: δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν
NAS: power and riches and wisdom
KJV: power, and riches, and wisdom,
INT: power and riches and wisdom

Revelation 18:17 N-NMS
GRK: ὁ τοσοῦτος πλοῦτος καὶ πᾶς
NAS: such great wealth has been laid waste!'
KJV: so great riches is come to nought.
INT: so great riches And every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page