4229. πρᾶγμα (pragma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4229. πρᾶγμα (pragma) — 11 Occurrences

Matthew 18:19 N-GNS
GRK: περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν
KJV: any thing that
INT: concerning any matter that if

Luke 1:1 N-GNP
GRK: ἐν ἡμῖν πραγμάτων
NAS: an account of the things accomplished
KJV: of those things which are most surely believed
INT: among us [the] matters

Acts 5:4 N-ANS
GRK: σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο οὐκ
NAS: this deed in your heart?
KJV: this thing in
INT: of you the deed this not

Romans 16:2 N-DNS
GRK: ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι καὶ γὰρ
NAS: her in whatever matter she may have need
KJV: whatsoever business she hath need
INT: of you she might need matter also indeed

1 Corinthians 6:1 N-ANS
GRK: τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς
NAS: of you, when he has a case against
KJV: having a matter against
INT: anyone of you a matter having against

2 Corinthians 7:11 N-DNS
GRK: εἶναι τῷ πράγματι
NAS: to be innocent in the matter.
KJV: clear in this matter.
INT: to be in this matter

1 Thessalonians 4:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν
NAS: his brother in the matter because
KJV: in [any] matter: because
INT: in the matter the brother

Hebrews 6:18 N-GNP
GRK: διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων ἐν
NAS: unchangeable things in which
KJV: two immutable things, in which
INT: by two things unchangeable in

Hebrews 10:1 N-GNP
GRK: εἰκόνα τῶν πραγμάτων κατ' ἐνιαυτὸν
NAS: form of things, can
KJV: image of the things, can
INT: image of the things each year

Hebrews 11:1 N-GNP
GRK: ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος οὐ
NAS: for, the conviction of things not seen.
KJV: the evidence of things not
INT: of [things] hoped for [the] assurance of things [the] conviction not

James 3:16 N-NNS
GRK: πᾶν φαῦλον πρᾶγμα
NAS: and every evil thing.
KJV: every evil work.
INT: every evil thing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page