4394. προφητεία (prophéteia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4394. προφητεία (prophéteia) — 19 Occurrences

Matthew 13:14 N-NFS
GRK: αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαίου ἡ
NAS: In their case the prophecy of Isaiah
KJV: is fulfilled the prophecy of Esaias,
INT: them the prophecy of Isaiah which

Romans 12:6 N-AFS
GRK: διάφορα εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν
NAS: to us, [each of us is to exercise them accordingly]: if prophecy, according
KJV: whether prophecy, [let us prophesy] according
INT: different whether prophecy according to the

1 Corinthians 12:10 N-NFS
GRK: ἄλλῳ δὲ προφητεία ἄλλῳ δὲ
NAS: and to another prophecy, and to another
KJV: to another prophecy; to another
INT: to another moreover prophecy to another moreover

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ
NAS: I have [the gift of] prophecy, and know
KJV: I have [the gift of] prophecy, and
INT: if I have prophecy and know

1 Corinthians 13:8 N-NFP
GRK: εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται εἴτε
NAS: but if [there are gifts of] prophecy, they will be done
KJV: whether [there be] prophecies, they shall fail;
INT: if moreover prophesies they will be done away whether

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν
NAS: or of prophecy or
KJV: or by prophesying, or by
INT: or in prophecy or in

1 Corinthians 14:22 N-NFS
GRK: ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς
NAS: but to unbelievers; but prophecy [is for a sign], not to unbelievers
KJV: but prophesying [serveth] not
INT: those who moreover prophecy not to the

1 Thessalonians 5:20 N-AFP
GRK: προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε
NAS: do not despise prophetic utterances.
KJV: Despise not prophesyings.
INT: prophecies not do set at naught

1 Timothy 1:18 N-AFP
GRK: ἐπὶ σὲ προφητείας ἵνα στρατεύῃ
NAS: in accordance with the prophecies previously made
KJV: according to the prophecies which went before
INT: as to you prophecies that you might war

1 Timothy 4:14 N-GFS
GRK: σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως
NAS: on you through prophetic utterance with the laying
KJV: thee by prophecy, with the laying on
INT: to you through prophecy with laying on

2 Peter 1:20 N-NFS
GRK: ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας
NAS: of all, that no prophecy of Scripture
KJV: that no prophecy of the scripture is
INT: that any prophecy of Scripture of its own

2 Peter 1:21 N-NFS
GRK: ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ ἀλλὰ
NAS: for no prophecy was ever made
KJV: For the prophecy came not
INT: of man was brought prophecy at any time but

Revelation 1:3 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες
NAS: the words of the prophecy, and heed
KJV: the words of this prophecy, and
INT: words of the prophecy and keep

Revelation 11:6 N-GFS
GRK: ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν καὶ
NAS: during the days of their prophesying; and they have
KJV: the days of their prophecy: and have
INT: days of the prophecy of them and

Revelation 19:10 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς προφητείας
NAS: of Jesus is the spirit of prophecy.
KJV: is the spirit of prophecy.
INT: spirit of prophecy

Revelation 22:7 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
NAS: the words of the prophecy of this
KJV: the sayings of the prophecy of this
INT: words of the prophecy of the book

Revelation 22:10 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
NAS: up the words of the prophecy of this
KJV: the sayings of the prophecy of this
INT: words of the prophecy of the book

Revelation 22:18 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
NAS: the words of the prophecy of this
KJV: the words of the prophecy of this
INT: words of the prophecy of the book

Revelation 22:19 N-GFS
GRK: βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης ἀφελεῖ
NAS: of this prophecy, God
KJV: of this prophecy, God
INT: book of the prophecy this will take away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page