4559. σαρκικός (sarkikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4559. σαρκικός (sarkikos) — 7 Occurrences

Romans 15:27 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς
NAS: to them also in material things.
KJV: unto them in carnal things.
INT: in to the fleshly things to minister to them

1 Corinthians 3:3 Adj-NMP
GRK: ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε ὅπου
NAS: for you are still fleshly. For since
KJV: ye are yet carnal: for whereas
INT: still indeed fleshly you are where

1 Corinthians 3:3 Adj-NMP
GRK: ἔρις οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ
NAS: among you, are you not fleshly, and are you not walking
KJV: are ye not carnal, and walk
INT: strife not fleshly are you and

1 Corinthians 9:11 Adj-ANP
GRK: ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν
NAS: if we reap material things from you?
KJV: shall reap your carnal things?
INT: your material things will reap

2 Corinthians 1:12 Adj-DFS
GRK: ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ' ἐν
NAS: sincerity, not in fleshly wisdom
KJV: not with fleshly wisdom, but
INT: in wisdom fleshly but in

2 Corinthians 10:4 Adj-NNP
GRK: ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ
NAS: of our warfare are not of the flesh, but divinely
KJV: warfare [are] not carnal, but mighty
INT: of us [are] not fleshly but powerful

1 Peter 2:11 Adj-GFP
GRK: ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες
NAS: to abstain from fleshly lusts
KJV: abstain from fleshly lusts,
INT: to abstain from fleshly desires which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page