4567. Σατανᾶς (Satanas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4567. Σατανᾶς (Satanas) — 36 Occurrences

Matthew 4:10 N-VMS
GRK: Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται γάρ
NAS: to him, Go, Satan! For it is written,
KJV: Get thee hence, Satan: for
INT: Jesus Get you away Satan it has been written indeed

Matthew 12:26 N-NMS
GRK: εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν
NAS: If Satan casts out Satan,
KJV: And if Satan cast out Satan,
INT: if Satan Satan

Matthew 12:26 N-AMS
GRK: Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει ἐφ'
NAS: casts out Satan, he is divided
KJV: cast out Satan, he is divided
INT: Satan Satan casts out against

Matthew 16:23 N-VMS
GRK: ὀπίσω μου Σατανᾶ σκάνδαλον εἶ
NAS: behind Me, Satan! You are a stumbling block
KJV: behind me, Satan: thou art
INT: behind me Satan a stumbling block you are

Mark 1:13 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ ἦν
NAS: being tempted by Satan; and He was with the wild beasts,
KJV: tempted of Satan; and was
INT: by Satan and was

Mark 3:23 N-NMS
GRK: Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν
NAS: How can Satan cast out Satan?
KJV: How can Satan cast out Satan?
INT: How can Satan Satan cast out

Mark 3:23 N-AMS
GRK: δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν
NAS: Satan cast out Satan?
KJV: Satan cast out Satan?
INT: can Satan Satan cast out

Mark 3:26 N-NMS
GRK: εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ'
NAS: If Satan has risen up against
KJV: And if Satan rise up against
INT: if Satan has risen up against

Mark 4:15 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει
NAS: immediately Satan comes
KJV: they have heard, Satan cometh
INT: comes Satan and takes away

Mark 8:33 N-VMS
GRK: ὀπίσω μου Σατανᾶ ὅτι οὐ
NAS: behind Me, Satan; for you are not setting your mind
KJV: behind me, Satan: for thou savourest
INT: behind me Satan for not

Luke 10:18 N-AMS
GRK: Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν
NAS: to them, I was watching Satan fall
KJV: unto them, I beheld Satan as lightning
INT: I beheld Satan as lightning

Luke 11:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν
NAS: If Satan also is divided
KJV: If Satan also be divided
INT: also Satan against himself

Luke 13:16 N-NMS
GRK: ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα
NAS: as she is, whom Satan has bound
KJV: of Abraham, whom Satan hath bound, lo,
INT: has bound Satan Behold ten

Luke 22:3 N-NMS
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν
NAS: And Satan entered into Judas
KJV: Then entered Satan into Judas
INT: entered moreover Satan into Judas

Luke 22:31 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς
NAS: Simon, behold, Satan has demanded
KJV: behold, Satan hath desired
INT: Behold Satan demanded to have you

John 13:27 N-NMS
GRK: ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς λέγει οὖν
NAS: After the morsel, Satan then entered
KJV: after the sop Satan entered into
INT: him Satan Says therefore

Acts 5:3 N-NMS
GRK: ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν
NAS: why has Satan filled
KJV: Ananias, why hath Satan filled thine
INT: did fill Satan the heart

Acts 26:18 N-GMS
GRK: ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν
NAS: and from the dominion of Satan to God,
KJV: [from] the power of Satan unto
INT: power of Satan to

Romans 16:20 N-AMS
GRK: συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς
NAS: will soon crush Satan under your feet.
KJV: of peace shall bruise Satan under your
INT: will crush Satan under the

1 Corinthians 5:5 N-DMS
GRK: τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον
NAS: such a one to Satan for the destruction
KJV: such an one unto Satan for
INT: such a one to Satan for destruction

1 Corinthians 7:5 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν
NAS: so that Satan will not tempt
KJV: again, that Satan tempt you
INT: you Satan because of the

2 Corinthians 2:11 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ οὐ γὰρ
NAS: advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant
INT: by Satan not indeed

2 Corinthians 11:14 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς
NAS: for even Satan disguises
KJV: for Satan himself
INT: indeed Satan masquerades as

2 Corinthians 12:7 N-GMS
GRK: σαρκί ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα με
NAS: a messenger of Satan to torment
INT: flesh a messenger of Satan that me

1 Thessalonians 2:18 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς
NAS: once-- and [yet] Satan hindered
KJV: again; but Satan hindered us.
INT: us Satan

2 Thessalonians 2:9 N-GMS
GRK: ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ
NAS: with the activity of Satan, with all
KJV: after the working of Satan with all
INT: [the] working of Satan in every

1 Timothy 1:20 N-DMS
GRK: παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν
NAS: I have handed over to Satan, so
KJV: I have delivered unto Satan, that
INT: I handed over to Satan that they might be disciplined

1 Timothy 5:15 N-GMS
GRK: ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ
NAS: turned aside to follow Satan.
KJV: turned aside after Satan.
INT: after Satan

Revelation 2:9 N-GMS
GRK: συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ
NAS: and are not, but are a synagogue of Satan.
KJV: but [are] the synagogue of Satan.
INT: a synagogue of Satan

Revelation 2:13 N-GMS
GRK: θρόνος τοῦ Σατανᾶ καὶ κρατεῖς
NAS: where Satan's throne
KJV: [even] where Satan's seat
INT: throne of Satan [is] and you hold fast

Revelation 2:13 N-NMS
GRK: ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
NAS: among you, where Satan dwells.
KJV: you, where Satan dwelleth.
INT: where Satan dwells

Revelation 2:24 N-GMS
GRK: βαθέα τοῦ Σατανᾶ ὡς λέγουσιν
NAS: the deep things of Satan, as they call
KJV: the depths of Satan, as
INT: depths of Satan as they say

Revelation 3:9 N-GMS
GRK: συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ τῶν λεγόντων
NAS: [those] of the synagogue of Satan, who say
KJV: the synagogue of Satan, which
INT: synagogue of Satan those that declare

Revelation 12:9 N-NMS
GRK: καὶ Ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν
NAS: the devil and Satan, who deceives
KJV: the Devil, and Satan, which deceiveth
INT: and Satan who misleads

Revelation 20:2 N-NMS
GRK: καὶ Ὁ Σατανᾶς καὶ ἔδησεν
NAS: is the devil and Satan, and bound
KJV: the Devil, and Satan, and bound
INT: and Satan and bound

Revelation 20:7 N-NMS
GRK: λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς
NAS: are completed, Satan will be released
KJV: are expired, Satan shall be loosed
INT: will be released Satan out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page