4808. συκῆ (suké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4808. συκῆ (suké) — 16 Occurrences

Matthew 21:19 N-AFS
GRK: καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ
NAS: Seeing a lone fig tree by the road,
KJV: when he saw a fig tree in the way,
INT: and having seen fig tree one along

Matthew 21:19 N-NFS
GRK: παραχρῆμα ἡ συκῆ
NAS: a lone fig tree by the road, He came
KJV: presently the fig tree withered away.
INT: immediately the fig tree

Matthew 21:20 N-NFS
GRK: ἐξηράνθη ἡ συκῆ
NAS: How did the fig tree wither
KJV: soon is the fig tree withered away!
INT: is dried up the fig tree

Matthew 21:21 N-GFS
GRK: τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ
NAS: what was done to the fig tree, but even if
KJV: this [which is done] to the fig tree, but
INT: the [miracle] of the fig tree will you do but

Matthew 24:32 N-GFS
GRK: δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν
NAS: the parable from the fig tree: when
KJV: a parable of the fig tree; When his
INT: moreover the fig tree learn the

Mark 11:13 N-AFS
GRK: καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν
NAS: at a distance a fig tree in leaf,
KJV: And seeing a fig tree afar off having
INT: And having seen a fig tree from afar

Mark 11:20 N-AFS
GRK: εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ
NAS: they saw the fig tree withered
KJV: they saw the fig tree dried up
INT: they saw the fig tree dried up from [the]

Mark 11:21 N-NFS
GRK: ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω
NAS: look, the fig tree which
KJV: behold, the fig tree which
INT: look the fig tree which you cursed

Mark 13:28 N-GFS
GRK: δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν
NAS: the parable from the fig tree: when
KJV: a parable of the fig tree; When her
INT: moreover the fig tree learn the

Luke 13:6 N-AFS
GRK: τὴν παραβολήν Συκῆν εἶχέν τις
NAS: had a fig tree which had been planted
KJV: [man] had a fig tree planted
INT: parable A fig tree had a certain [man]

Luke 13:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ
NAS: on this fig tree without
KJV: on this fig tree, and find
INT: on the fig tree this and

Luke 21:29 N-AFS
GRK: Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα
NAS: Behold the fig tree and all
KJV: Behold the fig tree, and
INT: Behold the fig tree and all

John 1:48 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε
NAS: you, when you were under the fig tree, I saw
KJV: under the fig tree, I saw
INT: under the fig tree I saw you

John 1:50 N-GFS
GRK: ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω
NAS: you under the fig tree, do you believe?
KJV: under the fig tree, believest thou?
INT: under the fig tree believe you Greater things

James 3:12 N-NFS
GRK: ἀδελφοί μου συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι
NAS: Can a fig tree, my brethren, produce
KJV: Can the fig tree, my brethren,
INT: brothers of me a fig tree olives to produce

Revelation 6:13 N-NFS
GRK: γῆν ὡς συκῆ βάλλει τοὺς
NAS: to the earth, as a fig tree casts
KJV: even as a fig tree casteth
INT: earth as a fig tree casts the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page