5095. Τιμόθεος (Timotheos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5095. Τιμόθεος (Timotheos) — 24 Occurrences

Acts 16:1 N-NMS
GRK: ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς
NAS: named Timothy, the son
KJV: named Timotheus, the son
INT: there by name Timothy son of a woman

Acts 17:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ
NAS: and Silas and Timothy remained
KJV: Silas and Timotheus abode there
INT: and Timothy there

Acts 17:15 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς
NAS: for Silas and Timothy to come
KJV: Silas and Timotheus for to come
INT: and Timothy that as

Acts 18:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Τιμόθεος συνείχετο τῷ
NAS: Silas and Timothy came down
KJV: Silas and Timotheus were come from
INT: and Timothy was occupied with the

Acts 19:22 N-AMS
GRK: διακονούντων αὐτῷ Τιμόθεον καὶ Ἔραστον
NAS: who ministered to him, Timothy and Erastus,
KJV: unto him, Timotheus and
INT: ministered to him Timothy and Erastus

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος Ἀσιανοὶ δὲ
NAS: of Derbe, and Timothy, and Tychicus
KJV: of Derbe, and Timotheus; and of Asia,
INT: of Derbe and Timothy Asia moreover

Romans 16:21 N-NMS
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός
NAS: Timothy my fellow worker greets
KJV: Timotheus my workfellow,
INT: greets you Timothy the fellow worker

1 Corinthians 4:17 N-AMS
GRK: ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον ὅς ἐστίν
NAS: I have sent to you Timothy, who
KJV: have I sent unto you Timotheus, who is
INT: I sent to you Timothy who is

1 Corinthians 16:10 N-NMS
GRK: δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα
NAS: Now if Timothy comes, see
KJV: Now if Timotheus come, see
INT: moreover come Timothy see that

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Timothy [our] brother,
KJV: and Timothy [our] brother,
INT: of God and Timothy the brother

2 Corinthians 1:19 N-GMS
GRK: Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου οὐκ ἐγένετο
NAS: you by us -- by me and Silvanus and Timothy-- was not yes
KJV: Silvanus and Timotheus, was not
INT: Silvanus and Timothy not was

Philippians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ δοῦλοι Χριστοῦ
NAS: Paul and Timothy, bond-servants
KJV: and Timotheus, the servants
INT: Paul and Timothy servants of Christ

Philippians 2:19 N-AMS
GRK: κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι
NAS: to send Timothy to you shortly,
KJV: to send Timotheus shortly
INT: [the] Lord Jesus Timothy soon to send

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Timothy our brother,
KJV: of God, and Timotheus [our] brother,
INT: of God and Timothy the brother

1 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and Silvanus and Timothy, To the church
KJV: and Timotheus, unto the church
INT: Silvanus and Timothy to the church

1 Thessalonians 3:2 N-AMS
GRK: καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν
NAS: and we sent Timothy, our brother
KJV: And sent Timotheus, our brother,
INT: and sent Timothy the brother

1 Thessalonians 3:6 N-GMS
GRK: δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς
NAS: But now that Timothy has come
KJV: But now when Timotheus came from
INT: moreover having come Timothy to us

2 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and Silvanus and Timothy, To the church
KJV: and Timotheus, unto the church
INT: Silvanus and Timothy to the church

1 Timothy 1:2 N-DMS
GRK: Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ
NAS: To Timothy, [my] TRUE child
KJV: Unto Timothy, [my] own son
INT: to Timothy [my] true child

1 Timothy 1:18 N-VMS
GRK: σοι τέκνον Τιμόθεε κατὰ τὰς
NAS: I entrust to you, Timothy, [my] son,
KJV: son Timothy, according to
INT: to you [my] child Timothy according to the

1 Timothy 6:20 N-VMS
GRK: Τιμόθεε τὴν παραθήκην
NAS: O Timothy, guard
KJV: O Timothy, keep
INT: O Timothy the deposit committed [to you]

2 Timothy 1:2 N-DMS
GRK: Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ
NAS: To Timothy, my beloved son:
KJV: To Timothy, [my] dearly beloved son:
INT: to Timothy [my] beloved child

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: Jesus, and Timothy our brother,
KJV: and Timothy [our] brother,
INT: Jesus and Timothy the brother

Hebrews 13:23 N-AMS
GRK: ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον μεθ'
NAS: that our brother Timothy has been released,
KJV: that [our] brother Timothy is set at liberty;
INT: brother of us Timothy has been released with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page