τι
Englishman's Concordance
τι (ti) — 95 Occurrences

Matthew 5:23 IPro-ANS
GRK: σου ἔχει τι κατὰ σοῦ
NAS: has something against
KJV: brother hath ought against thee;
INT: of you has something against you

Matthew 18:28 IPro-ANS
GRK: Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
INT: Pay if any you owe

Matthew 20:20 IPro-ANS
GRK: καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ' αὐτοῦ
KJV: desiring a certain thing
INT: and asking something from him

Matthew 21:3 IPro-ANS
GRK: ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι
NAS: says anything to you, you shall say,
KJV: say ought unto you,
INT: to you say anything you will say

Mark 8:23 IPro-ANS
GRK: αὐτόν Εἴ τι βλέπεις
NAS: him, Do you see anything?
INT: him if anything you see

Mark 9:22 IPro-ANS
GRK: ἀλλ' εἴ τι δύνῃ βοήθησον
NAS: You can do anything, take pity
INT: but if anything you are able [to do] help

Mark 11:13 IPro-ANS
GRK: εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν
NAS: He would find anything on it; and when He came
KJV: he might find any thing thereon:
INT: if perhaps anything he will find on

Mark 11:25 IPro-ANS
GRK: ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά
NAS: if you have anything against anyone,
KJV: ought against any: that your
INT: forgive if anything you have against

Mark 13:15 IPro-ANS
GRK: μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ
NAS: in to get anything out of his house;
KJV: [therein], to take any thing out of
INT: nor go in any thing to take out of

Mark 16:18 IPro-ANS
GRK: κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ
NAS: they drink any deadly
KJV: any deadly thing, it shall not hurt
INT: and if deadly anything they drink no

Luke 7:40 IPro-ANS
GRK: ἔχω σοί τι εἰπεῖν ὁ
NAS: I have something to say
KJV: I have somewhat to say
INT: I have to you something to say

Luke 11:36 IPro-ANS
GRK: ἔχον μέρος τι σκοτεινόν ἔσται
INT: having part any dark it will be

Luke 11:54 IPro-ANS
GRK: αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ
NAS: Him to catch [Him] in something He might say.
KJV: seeking to catch something out of his
INT: him to catch in something out of the

Luke 12:4 IPro-ANS
GRK: ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι
INT: are able more abundantly anything to do

Luke 19:8 IPro-ANS
GRK: εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι
NAS: anyone of anything, I will give back
INT: if of anyone anything I defrauded I restore

Luke 23:8 IPro-ANS
GRK: καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν
NAS: to see some sign
KJV: to have seen some miracle
INT: and he was hoping some sign to see

Luke 24:41 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε
NAS: to them, Have you anything here
KJV: Have ye here any meat?
INT: to them Have you anything eatable here

John 1:46 IPro-NNS
GRK: Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι
KJV: Can there any good thing
INT: Nazareth can any good thing be

John 5:14 IPro-NNS
GRK: χεῖρόν σοί τι γένηται
INT: worse to you something happens

John 5:19 IPro-ANS
GRK: ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν
NAS: unless [it is] something He sees
KJV: himself, but what he seeth the Father
INT: if not anything he might see the

John 6:7 Ipro-ANS
GRK: ἕκαστος βραχὺ τι λάβῃ
INT: each little some might receive

John 6:12 IPro-ANS
GRK: ἵνα μή τι ἀπόληται
INT: that nothing anything might be lost

John 7:4 IPro-ANS
GRK: οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ
NAS: does anything in secret
KJV: [that] doeth any thing in
INT: no one indeed anything in secret

John 13:29 IPro-ANS
GRK: πτωχοῖς ἵνα τι δῷ
NAS: that he should give something to the poor.
KJV: he should give something to the poor.
INT: poor that something he should give

John 14:14 IPro-ANS
GRK: ἐάν τι αἰτήσητέ με
NAS: you ask Me anything in My name,
KJV: If ye shall ask any thing in my
INT: If anything you ask me

John 16:23 IPro-ANS
GRK: ὑμῖν ἄν τι αἰτήσητε τὸν
NAS: you will not question Me about anything. Truly,
INT: to you anyhow whatever you might ask the

John 21:5 IPro-ANS
GRK: Παιδία μή τι προσφάγιον ἔχετε
NAS: you do not have any fish,
INT: Children not any food have you

Acts 3:5 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν
NAS: to receive something from them.
KJV: to receive something of
INT: to them expecting something from them

Acts 4:32 IPro-ANS
GRK: οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων
NAS: [of them] claimed that anything belonging
KJV: any [of them] that ought of the things which he
INT: not one anything of that which possessed

Acts 5:2 IPro-ANS
GRK: ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς
KJV: brought a certain part,
INT: having brought portion a certain at the

Acts 8:36 IPro-ANS
GRK: ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ καί
NAS: they came to some water;
KJV: they came unto a certain water: and
INT: they came upon some water and

Acts 10:11 IPro-ANS
GRK: καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
KJV: and a certain vessel
INT: descending a vessel certain as a sheet

Acts 11:5 IPro-NNS
GRK: καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
KJV: a vision, A certain vessel
INT: descending a vessel certain like a sheet

Acts 17:21 IPro-ANS
GRK: ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν
NAS: or hearing something new.)
KJV: or to hear some new thing.)
INT: than to tell something and to hear

Acts 17:21 IPro-ANS
GRK: ἢ ἀκούειν τι καινότερον
INT: and to hear something newer

Acts 18:14 IPro-NNS
GRK: ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα
NAS: If it were a matter of wrong
KJV: If it were a matter of wrong or
INT: it was unrighteousness some or criminality

Acts 19:32 IPro-NNS
GRK: οὖν ἄλλο τι ἔκραζον ἦν
KJV: cried one thing, and some another:
INT: Therefore some thing were crying out was

Acts 19:39 IPro-ANS
GRK: εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε
NAS: you want anything beyond
KJV: ye enquire any thing concerning
INT: if moreover anything beyond this you inquire

Acts 21:34 IPro-ANS
GRK: δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν
KJV: cried one thing, some another,
INT: moreover another [or] one thing were crying out in

Acts 21:37 IPro-ANS
GRK: μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ
NAS: I say something to you? And he said,
INT: to me to say something to you

Acts 23:17 IPro-ANS
GRK: γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
NAS: for he has something to report
KJV: he hath a certain thing to tell
INT: for to report something to him

Acts 23:18 IPro-ANS
GRK: σέ ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι
NAS: to you since he has something to tell
KJV: who hath something to say
INT: you having something to say to you

Acts 23:20 IPro-ANS
GRK: ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι
NAS: to inquire somewhat more thoroughly
KJV: enquire somewhat of
INT: as being about something more earnestly to inquire

Acts 24:19 IPro-ANS
GRK: κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς
NAS: they should have anything against
INT: to accuse if anything they may have against

Acts 25:5 IPro-NNS
GRK: συνκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν
NAS: there with me, and if there is anything wrong
INT: having gone down too if anything is in

Acts 25:8 IPro-ANS
GRK: εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
KJV: have I offended any thing at all.
INT: against Ceasar [in] anything sinned I

Acts 25:11 IPro-ANS
GRK: θανάτου πέπραχά τι οὐ παραιτοῦμαι
NAS: and have committed anything worthy
KJV: have committed any thing worthy
INT: of death have done anything not I do refuse

Acts 25:26 IPro-ANS
GRK: οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ
KJV: certain thing to write
INT: whom definite anything to write to

Acts 26:26 Ipro-ANS
GRK: γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ
INT: indeed him any of these things [are] not

Acts 26:31 Ipro-ANS
GRK: δεσμῶν ἄξιον τι πράσσει ὁ
INT: of chains worthy anything does the

Acts 27:16 IPro-ANS
GRK: νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον
KJV: running under a certain island
INT: island moreover a certain having been leeward called

Acts 28:3 IPro-ANS
GRK: Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ
INT: Paul of sticks a quantity and

Acts 28:19 IPro-ANS
GRK: μου ἔχων τι κατηγορεῖν
NAS: not that I had any accusation against
KJV: that I had ought to accuse my
INT: of me having anything to lay against

Acts 28:21 IPro-ANS
GRK: ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ
NAS: or spoken anything bad about
KJV: or spake any harm of
INT: or said anything concerning you

Romans 1:11 IPro-ANS
GRK: ὑμᾶς ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα
NAS: that I may impart some spiritual
KJV: unto you some spiritual
INT: you that some I might impart gift

Romans 9:11 IPro-ANS
GRK: μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ
NAS: born and had not done anything good or
KJV: neither having done any good or
INT: nor having done anything good or

Romans 14:14 IPro-ANS
GRK: τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι
NAS: but to him who thinks anything to be unclean,
KJV: to him that esteemeth any thing to be
INT: to him who reckons anything unclean to be

Romans 15:18 IPro-ANS
GRK: γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν
NAS: to speak of anything except
KJV: to speak of any of those things which
INT: indeed will I dare anything to speak of what

1 Corinthians 2:2 IPro-ANS
GRK: γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν
KJV: not to know any thing among you,
INT: indeed I decided anything to know among

1 Corinthians 3:7 IPro-NNS
GRK: φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ
NAS: the one who waters is anything, but God
KJV: he that planteth any thing, neither
INT: plants is anything nor he that

1 Corinthians 4:5 IPro-ANS
GRK: πρὸ καιροῦ τι κρίνετε ἕως
INT: before [the] time anything judge until

1 Corinthians 8:2 IPro-ANS
GRK: δοκεῖ ἐγνωκέναι τι οὔπω ἔγνω
NAS: that he knows anything, he has not yet
INT: thinks to have known anything not yet he has yet known

1 Corinthians 10:19 IPro-NNS
GRK: ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν ἢ
NAS: That a thing sacrificed to idols is anything, or
KJV: the idol is any thing, or that
INT: that what is sacrificed to an idol anything is or

1 Corinthians 10:19 IPro-NNS
GRK: ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν
NAS: or that an idol is anything?
KJV: is any thing?
INT: that an idol anything is

1 Corinthians 10:31 IPro-ANS
GRK: πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε πάντα
NAS: drink or whatever you do, do
KJV: drink, or whatsoever ye do, do
INT: you drink or anything you do all things

1 Corinthians 11:18 IPro-ANS
GRK: καὶ μέρος τι πιστεύω
KJV: I partly believe it.
INT: and part it I believe

1 Corinthians 14:35 IPro-NNS
GRK: εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν
NAS: to learn anything, let them ask
KJV: learn any thing, let them ask
INT: if moreover anything to learn they wish

2 Corinthians 2:10 IPro-ANS
GRK: ᾧ δέ τι χαρίζεσθε κἀγώ
NAS: But one whom you forgive
KJV: ye forgive any thing, I
INT: to whom moreover anything you forgive and I

2 Corinthians 2:10 IPro-ANS
GRK: κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι δι'
NAS: you forgive anything, I [forgive] also; for indeed
INT: I have forgiven if anything I have forgiven [is] for sake of

2 Corinthians 3:5 IPro-ANS
GRK: ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ
NAS: to consider anything as [coming] from ourselves,
KJV: ourselves to think any thing as of
INT: we are to reckon anything as of

2 Corinthians 7:14 IPro-NNS
GRK: ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ
NAS: For if in anything I have boasted
INT: Because if anything to him about

2 Corinthians 10:8 IPro-ANS
GRK: γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ
NAS: if I boast somewhat further about
KJV: though I should boast somewhat more of
INT: indeed more abundantly somewhat I should boast concerning

2 Corinthians 11:1 IPro-ANS
GRK: μου μικρόν τι ἀφροσύνης ἀλλὰ
INT: me a little any in foolishness but

2 Corinthians 11:16 IPro-ANS
GRK: κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι
KJV: I may boast myself a little.
INT: I also little a might boast

2 Corinthians 12:6 IPro-ANS
GRK: ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ
INT: or hears anyone of me

2 Corinthians 13:8 IPro-ANS
GRK: γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς
INT: indeed have we power any against the

Galatians 2:6 IPro-NNS
GRK: δοκούντων εἶναί τι ὁποῖοί ποτε
NAS: But from those who were of high reputation
KJV: to be somewhat, (whatsoever
INT: reputed to be something what kind formerly

Galatians 5:6 IPro-ANS
GRK: οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε
NAS: means anything, but faith
KJV: availeth any thing, nor
INT: neither circumcision any is of force nor

Galatians 6:3 IPro-NNS
GRK: τις εἶναί τι μηδὲν ὤν
NAS: thinks he is something when he is nothing,
INT: anyone to be something nothing being

Galatians 6:15 IPro-ANS
GRK: γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε
NAS: is circumcision anything, nor
KJV: availeth any thing, nor
INT: indeed circumcision anything is nor

Ephesians 5:27 IPro-ANS
GRK: ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων
NAS: or any such thing;
KJV: wrinkle, or any such thing; but
INT: wrinkle or any of the such things

Ephesians 6:8 IPro-ANS
GRK: ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν
INT: each if whatever might have done good

Philippians 2:1 IPro-NNS
GRK: Χριστῷ εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης
NAS: if there is any consolation
INT: Christ if any comfort of love

Philippians 3:15 IPro-ANS
GRK: καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε
NAS: and if in anything you have
INT: and if [in] anything differently you are minded

1 Thessalonians 1:8 IPro-ANS
GRK: ἡμᾶς λαλεῖν τι
NAS: need to say anything.
KJV: not to speak any thing.
INT: for us to have to say anything

1 Timothy 1:10 IPro-NNS
GRK: καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ
INT: and if anything other this

1 Timothy 6:7 IPro-ANS
GRK: οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα
NAS: take anything out of it either.
INT: neither to carry out anything are we able

Philemon 1:18 IPro-ANS
GRK: εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε
NAS: he has wronged you in any way or
KJV: or oweth [thee] ought, put that
INT: if moreover anything he wronged you

Hebrews 2:7 IPro-ANS
GRK: αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους
INT: him little some than [the] angels

Hebrews 2:9 IPro-ANS
GRK: δὲ βραχύ τι παρ' ἀγγέλους
INT: however little some than [the] angels

Hebrews 8:3 IPro-ANS
GRK: ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον
NAS: have something to offer.
KJV: that this man have somewhat also to
INT: necessary to have something also [for] this one

Hebrews 11:40 IPro-ANS
GRK: ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου ἵνα
NAS: had provided something better
KJV: some better thing for us,
INT: us better something having foreseen that

James 1:7 IPro-ANS
GRK: ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ
NAS: that he will receive anything from the Lord,
KJV: he shall receive any thing of
INT: that he will receive anything from the

1 John 5:14 IPro-ANS
GRK: ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ
NAS: we ask anything according
KJV: if we ask any thing according to his
INT: that if anything we might ask according to

3 John 1:9 IPro-ANS
GRK: Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: I wrote something to the church;
INT: I wrote something to the church

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page