τινὰ
Englishman's Concordance
τινὰ (tina) — 44 Occurrences

Matthew 8:28 IPro-AMS
GRK: μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ
NAS: violent that no one could pass
KJV: so that no man might pass
INT: not was able any one to pass by

Mark 9:38 IPro-AMS
GRK: Διδάσκαλε εἴδομέν τινα ἐν τῷ
NAS: we saw someone casting
KJV: Master, we saw one casting out devils
INT: Teacher we saw someone in the

Mark 15:21 IPro-AMS
GRK: ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον
KJV: And they compel one Simon a Cyrenian,
INT: they compel passing by one Simon of Cyrene

Luke 8:51 IPro-ANP
GRK: ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ
NAS: He did not allow anyone to enter
INT: he did allow to go in anyone with him

Luke 9:49 IPro-AMS
GRK: Ἐπιστάτα εἴδομέν τινα ἐν τῷ
NAS: we saw someone casting
KJV: Master, we saw one casting out devils
INT: Master we saw someone in the

Luke 10:38 IPro-AFS
GRK: εἰς κώμην τινά γυνὴ δέ
KJV: entered into a certain village: and
INT: into a village certain a woman moreover

Luke 17:12 IPro-AFS
GRK: αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν
KJV: into a certain village,
INT: of him into a certain village met

Luke 21:2 IPro-AFS
GRK: εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν
KJV: he saw also a certain poor widow
INT: he saw moreover a certain widow poor

Luke 23:19 IPro-AFS
GRK: διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν
KJV: (Who for a certain sedition made
INT: on account of insurrection a certain having been made in

Luke 23:26 IPro-AMS
GRK: ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον
NAS: they seized a man, Simon
KJV: they laid hold upon one Simon,
INT: having laid hold on Simon a certain of Cyrene coming

John 13:20 IPro-AMS
GRK: λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ
INT: receives anyhow any I shall send me

Acts 5:36 IPro-AMS
GRK: λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν ᾧ
NAS: up, claiming to be somebody, and a group
KJV: to be somebody; to whom
INT: affirming to be somebody himself to whom

Acts 7:24 IPro-AMS
GRK: καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο
NAS: And when he saw one [of them] being treated unjustly,
KJV: seeing one [of them] suffer wrong,
INT: and having seen a certain one being wronged he defended [him]

Acts 8:9 IPro-AMS
GRK: λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
KJV: that himself was some great one:
INT: saying to be some himself great one

Acts 9:33 IPro-AMS
GRK: ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν
KJV: there he found a certain man named
INT: there a man certain by name Aeneas

Acts 10:5 IPro-AMS
GRK: μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται
NAS: and send for a man [named] Simon,
INT: send for Simon a man who is called

Acts 13:6 IPro-AMS
GRK: εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην
KJV: they found a certain sorcerer,
INT: they found a fellow a certain magician a false prophet

Acts 16:16 IPro-AFS
GRK: προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα
KJV: to prayer, a certain damsel possessed
INT: [place of] prayer a girl certain having a spirit

Acts 17:20 IPro-ANP
GRK: ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς
NAS: For you are bringing some strange things
KJV: thou bringest certain strange things
INT: strange things indeed some you bring to

Acts 18:2 IPro-AMS
GRK: καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι
KJV: And found a certain Jew named
INT: and having found a certain Jew by name

Acts 18:23 IPro-AMS
GRK: ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν διερχόμενος
NAS: And having spent some time
KJV: after he had spent some time
INT: having stayed time some he went forth passing through

Acts 19:38 IPro-AMS
GRK: ἔχουσι πρός τινα λόγον ἀγοραῖοι
NAS: against any man, the courts
KJV: against any man, the law
INT: have against anyone a matter courts

Acts 24:12 IPro-AMS
GRK: με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ
NAS: me carrying on a discussion with anyone or
KJV: with any man, neither
INT: me with anyone reasoning or

Acts 25:16 IPro-AMS
GRK: Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν
NAS: to hand over any man
KJV: of the Romans to deliver any man to
INT: with Romans to give up any man before

Acts 25:19 IPro-ANP
GRK: ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς
NAS: but they [simply] had some points of disagreement
KJV: But had certain questions against
INT: questions moreover certain concerning the

Acts 27:8 IPro-AMS
GRK: εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς
KJV: came unto a place which is called
INT: to a place certain called Fair

Acts 27:26 IPro-AFS
GRK: νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς
NAS: run aground on a certain island.
KJV: be cast upon a certain island.
INT: island however a certain must we

Acts 27:27 IPro-AFS
GRK: ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν
NAS: that they were approaching some land.
KJV: that they drew near to some country;
INT: sailors neared some them land

Acts 27:39 IPro-AMS
GRK: κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα
KJV: they discovered a certain creek
INT: bay however a certain they noticed having

Romans 1:13 IPro-AMS
GRK: δεῦρο ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ
NAS: so that I may obtain some fruit among
KJV: that I might have some fruit among
INT: present that some fruit I might have

Romans 15:26 IPro-AFS
GRK: Ἀχαία κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς
KJV: to make a certain contribution
INT: Achaia a contribution certain to make for

1 Corinthians 1:16 IPro-AMS
GRK: οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
NAS: whether I baptized any other.
INT: I know if any other I baptized

1 Corinthians 5:1 IPro-AFS
GRK: ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς
NAS: the Gentiles, that someone has
KJV: that one should have
INT: so as wife one of the father

1 Corinthians 9:12 IPro-AFS
GRK: ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν
INT: that not any hindrance we should give

1 Corinthians 16:7 IPro-AMS
GRK: γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς
NAS: to remain with you for some time,
KJV: I trust to tarry a while with you,
INT: however a time certain to remain with

2 Corinthians 12:17 IPro-AMS
GRK: μή τινα ὧν ἀπέσταλκα
NAS: of you through any of those whom
KJV: of you by any of them whom
INT: not Any of whom I have sent

Colossians 3:13 IPro-AMS
GRK: τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν
KJV: a quarrel against any: even as Christ
INT: any against any should have a complaint

1 Thessalonians 2:9 IPro-AMS
GRK: μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν
NAS: as not to be a burden to any of you, we proclaimed
KJV: be chargeable unto any of you,
INT: not to burden anyone of you we proclaimed

2 Thessalonians 3:8 IPro-AMS
GRK: μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν
INT: not to be burdensome to anyone of you

Hebrews 4:7 IPro-AFS
GRK: πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν
NAS: He again fixes a certain day, Today,
KJV: he limiteth a certain day,
INT: again a certain he determines day

Hebrews 5:12 IPro-NNP
GRK: διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα
INT: of [one] to teach you what [are] the principles

James 1:18 IPro-AFS
GRK: ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ
NAS: so that we would be a kind of first fruits
KJV: should be a kind of firstfruits
INT: us first-fruits a sort of of his

James 5:12 IPro-AMS
GRK: μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον ἤτω
NAS: by earth or with any other oath;
KJV: neither by any other
INT: nor other any oath let be

2 Peter 3:16 IPro-NNP
GRK: ἐστὶν δυσνόητά τινα ἃ οἱ
NAS: in which are some things hard to understand,
KJV: are some things hard to be understood,
INT: are hard to be understand some things which the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page