τινι
Englishman's Concordance
τινι (tini) — 14 Occurrences

Matthew 18:12 IPro-DMS
GRK: ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν
NAS: do you think? If any man has
INT: If there should be to any man a hundred

Mark 8:26 Ipro-DMS
GRK: Μηδὲ εἴπης τινὶ ἐν τῇ
KJV: nor tell [it] to any in the town.
INT: nor may tell [it] to any one in the

Luke 7:41 IPro-DMS
GRK: ἦσαν δανιστῇ τινί ὁ εἷς
KJV: There was a certain creditor
INT: there were to a creditor certain the one

Luke 11:1 IPro-DMS
GRK: ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον ὡς
NAS: Jesus was praying in a certain place,
KJV: praying in a certain place, when
INT: in a place a certain praying when

Luke 12:15 IPro-DMS
GRK: τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ
NAS: for not [even] when one has an abundance
KJV: for a man's life
INT: the abundance to anyone the life

Luke 18:2 IPro-DFS
GRK: ἦν ἔν τινι πόλει τὸν
KJV: a city a judge, which feared
INT: there was in certain a city

Acts 5:15 IPro-DMS
GRK: σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν
NAS: might fall on any one of them.
KJV: might overshadow some of them.
INT: shadow might overshadow someone of them

Acts 9:43 IPro-DMS
GRK: Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
KJV: Joppa with one Simon a tanner.
INT: Joppa with a certain Simon a tanner

Acts 10:6 IPro-DMS
GRK: ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
KJV: lodgeth with one Simon a tanner,
INT: lodges with a certain Simon a tanner

Acts 21:16 IPro-DMS
GRK: ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ
KJV: with them one Mnason
INT: we might lodge Mnason a certain a Cypriot an old

Galatians 6:1 IPro-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι ὑμεῖς
NAS: is caught in any trespass,
KJV: be overtaken in a fault, ye
INT: a man in some offense you

Colossians 2:23 IPro-DFS
GRK: ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν
KJV: not in any honour to
INT: in honor a certain for satisfaction

1 Thessalonians 5:15 IPro-DMS
GRK: ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ ἀλλὰ
NAS: one repays another with evil for evil,
INT: for evil to anyone give but

Hebrews 3:12 IPro-DMS
GRK: ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία
NAS: brethren, that there not be in any one of you an evil,
KJV: there be in any of you an evil
INT: will be in anyone of you a heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page