5185. τυφλός (tuphlos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5185. τυφλός (tuphlos) — 50 Occurrences

Matthew 9:27 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ
NAS: two blind men followed
KJV: thence, two blind men followed him,
INT: him two blind [men] crying and

Matthew 9:28 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ τυφλοί καὶ λέγει
NAS: the house, the blind men came
KJV: the house, the blind men came
INT: to him the blind [men] and says

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ
NAS: [the] BLIND RECEIVE SIGHT
KJV: The blind receive their sight, and
INT: blind receive sight and

Matthew 12:22 Adj-AMS
GRK: αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός
NAS: a demon-possessed man [who was] blind and mute
KJV: one possessed with a devil, blind, and
INT: to him one possessed by a demon blind and mute

Matthew 15:14 Adj-NMP
GRK: ἄφετε αὐτούς τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί
NAS: Let them alone; they are blind guides
KJV: they be blind leaders
INT: Leave them blind they are guides

Matthew 15:14 Adj-GMP
GRK: εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν τυφλὸς δὲ
INT: they are guides blind Blind moreover

Matthew 15:14 Adj-NMS
GRK: ὁδηγοί τυφλῶν τυφλὸς δὲ τυφλὸν
NAS: guides of the blind. And if
KJV: blind leaders of the blind. And if
INT: guides blind Blind moreover blind

Matthew 15:14 Adj-AMS
GRK: τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ
NAS: And if a blind man guides
KJV: And if the blind lead the blind,
INT: Blind moreover blind if lead

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: χωλούς κυλλούς τυφλούς κωφούς καὶ
NAS: crippled, blind, mute,
KJV: lame, blind, dumb,
INT: lame crippled blind mute and

Matthew 15:31 Adj-AMP
GRK: περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας καὶ
NAS: walking, and the blind seeing;
KJV: to walk, and the blind to see: and
INT: walking and blind seeing and

Matthew 20:30 Adj-NMP
GRK: ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ
NAS: And two blind men sitting by the road,
KJV: two blind men sitting
INT: behold two blind [men] sitting beside

Matthew 21:14 Adj-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ
NAS: And [the] blind and [the] lame came
KJV: And the blind and the lame
INT: came to him blind and lame

Matthew 23:16 Adj-VMP
GRK: ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες
NAS: Woe to you, blind guides, who say,
KJV: Woe unto you, [ye] blind guides, which
INT: to you guides blind who say

Matthew 23:17 Adj-VMP
GRK: μωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ
NAS: You fools and blind men! Which
KJV: [Ye] fools and blind: for whether
INT: fools and blind which indeed

Matthew 23:19 Adj-VMP
GRK: τυφλοί τί γὰρ
NAS: You blind men, which
KJV: [Ye] fools and blind: for whether
INT: You blind men which indeed

Matthew 23:24 Adj-VMP
GRK: ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διυλίζοντες
NAS: You blind guides, who strain
KJV: [Ye] blind guides, which strain at
INT: Guides blind those who filter out

Matthew 23:26 Adj-VMS
GRK: Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον πρῶτον
NAS: You blind Pharisee, first
KJV: [Thou] blind Pharisee, cleanse
INT: Pharisee blind cleanse first

Mark 8:22 Adj-AMS
GRK: φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν
NAS: And they brought a blind man to Jesus and implored
KJV: they bring a blind man unto him,
INT: they bring to him a blind [man] and implore

Mark 8:23 Adj-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν
NAS: Taking the blind man by the hand,
KJV: he took the blind man by the hand,
INT: hand of the blind [man] he led forth him

Mark 10:46 Adj-NMS
GRK: Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο
NAS: crowd, a blind beggar
KJV: number of people, blind Bartimaeus,
INT: of Timaeus Bartimaeus blind beggar was sitting

Mark 10:49 Adj-AMS
GRK: φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ
NAS: they called the blind man, saying
KJV: they call the blind man, saying
INT: they call the blind [man] saying to him

Mark 10:51 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ
NAS: Me to do for you? And the blind man said
KJV: The blind man said
INT: moreover [the] blind [man] said to him

Luke 4:18 Adj-DMP
GRK: ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν ἀποστεῖλαι
NAS: AND RECOVERY OF SIGHT TO THE BLIND, TO SET
KJV: recovering of sight to the blind, to set
INT: deliverance and to [the] blind recovery of sight to send forth

Luke 6:39 Adj-NMS
GRK: Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν
NAS: a parable to them: A blind man
KJV: Can the blind lead the blind?
INT: not Is able a blind [man] a blind [man] to lead

Luke 6:39 Adj-AMS
GRK: δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν οὐχὶ
NAS: to them: A blind man cannot
KJV: lead the blind? shall they
INT: Is able a blind [man] a blind [man] to lead not

Luke 7:21 Adj-DMP
GRK: πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο
NAS: sight to many [who were] blind.
KJV: unto many [that were] blind he gave
INT: evil and to blind many he granted

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: καὶ ἠκούσατε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ
NAS: and heard: [the] BLIND RECEIVE SIGHT,
KJV: how that the blind see,
INT: and heard blind receive sight lame

Luke 14:13 Adj-AMP
GRK: ἀναπείρους χωλούς τυφλούς
NAS: [the] lame, [the] blind,
KJV: the maimed, the lame, the blind:
INT: the crippled the lame the blind

Luke 14:21 Adj-AMP
GRK: ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς
NAS: and crippled and blind and lame.'
KJV: the halt, and the blind.
INT: crippled and blind and lame

Luke 18:35 Adj-NMS
GRK: εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο
NAS: Jericho, a blind man was sitting
KJV: Jericho, a certain blind man sat by
INT: to Jericho a blind [man] certain sat

John 5:3 Adj-GMP
GRK: τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν
NAS: who were sick, blind, lame,
KJV: of impotent folk, of blind, halt,
INT: of those who were sick blind lame paralyzed

John 9:1 Adj-AMS
GRK: εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς
NAS: by, He saw a man blind from birth.
KJV: a man which was blind from
INT: he saw a man blind from birth

John 9:2 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ
NAS: that he would be born blind?
KJV: that he was born blind?
INT: of him that blind he should be born

John 9:13 Adj-AMS
GRK: τόν ποτε τυφλόν
NAS: the man who was formerly blind.
KJV: him that aforetime was blind.
INT: who once [was] blind

John 9:17 Adj-DMS
GRK: οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν Τί
NAS: they said to the blind man again,
KJV: They say unto the blind man again,
INT: Therefore to the blind [man] again what

John 9:18 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν
NAS: [it] of him, that he had been blind and had received
KJV: he had been blind, and
INT: that he was blind and received sight

John 9:19 Adj-NMS
GRK: λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς
NAS: you say was born blind? Then how
KJV: say was born blind? how then
INT: say that blind he was born how

John 9:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
NAS: and that he was born blind;
KJV: that he was born blind:
INT: and that blind he was born

John 9:24 Adj-NMS
GRK: ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν
NAS: had been blind, and said
KJV: that was blind, and said
INT: who had been blind and said

John 9:25 Adj-NMS
GRK: οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι
NAS: I do know, that though I was blind, now
KJV: that, whereas I was blind, now I see.
INT: I know that blind being now

John 9:32 Adj-GMS
GRK: τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
NAS: the eyes of a person born
KJV: the eyes of one that was born blind.
INT: anyone [the] eyes of [one] blind having been born

John 9:39 Adj-NMP
GRK: οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
NAS: who see may become blind.
KJV: might be made blind.
INT: they that see blind might become

John 9:40 Adj-NMP
GRK: καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν
NAS: and said to Him, We are not blind too,
KJV: Are we blind also?
INT: Also we blind are

John 9:41 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ
NAS: to them, If you were blind, you would have
KJV: If ye were blind, ye should have
INT: Jesus If blind you were not

John 10:21 Adj-GMP
GRK: δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι
NAS: open the eyes of the blind, can he?
KJV: open the eyes of the blind?
INT: A demon is able of [the] blind [the] eyes to open

John 11:37 Adj-GMS
GRK: ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα
NAS: the eyes of the blind man,
KJV: the eyes of the blind, have caused
INT: eyes of the blind [man] to have caused that

Acts 13:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων
NAS: of the Lord is upon you, and you will be blind and not see
KJV: and thou shalt be blind, not seeing
INT: and you will be blind not seeing

Romans 2:19 Adj-GMP
GRK: ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν φῶς τῶν
NAS: are a guide to the blind, a light
KJV: a guide of the blind, a light
INT: a guide are named of [the] blind a light of those

2 Peter 1:9 Adj-NMS
GRK: πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν μυωπάζων
NAS: these [qualities] is blind [or] short-sighted,
KJV: is blind, and cannot see afar off,
INT: are present these things blind he is short sighted

Revelation 3:17 Adj-NMS
GRK: πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός
NAS: and poor and blind and naked,
KJV: poor, and blind, and naked:
INT: poor and blind and naked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page