5479. χαρά (chara)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5479. χαρά (chara) — 59 Occurrences

Matthew 2:10 N-AFS
GRK: ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
NAS: exceedingly with great joy.
KJV: with exceeding great joy.
INT: star they rejoiced [with] joy great exceedingly

Matthew 13:20 N-GFS
GRK: εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
NAS: and immediately receives it with joy;
KJV: anon with joy receiveth it;
INT: immediately with joy receives it

Matthew 13:44 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει
NAS: and hid [again]; and from joy over it he goes
KJV: and for joy thereof goeth
INT: for the joy of it goes

Matthew 25:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: enter thou into the joy of thy lord.
INT: into the joy of the master

Matthew 25:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: enter thou into the joy of thy lord.
INT: into the joy of the master

Matthew 28:8 N-GFS
GRK: φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον
NAS: and great joy and ran
KJV: and great joy; and did run to bring
INT: fear and joy great they ran

Mark 4:16 N-GFS
GRK: εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
NAS: immediately receive it with joy;
KJV: it with gladness;
INT: immediately with joy receive it

Luke 1:14 N-NFS
GRK: καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ
NAS: You will have joy and gladness,
KJV: thou shalt have joy and gladness;
INT: And he will be joy to you and

Luke 2:10 N-AFS
GRK: εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις
NAS: of great joy which
KJV: of great joy, which
INT: I bring good news to you [of] joy great which

Luke 8:13 N-GFS
GRK: ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν
NAS: the word with joy; and these
KJV: the word with joy; and these
INT: they hear with joy receive the

Luke 10:17 N-GFS
GRK: δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε
NAS: returned with joy, saying,
KJV: returned again with joy, saying, Lord,
INT: two with joy saying Lord

Luke 15:7 N-NFS
GRK: ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ
NAS: you that in the same way, there will be [more] joy in heaven
KJV: that likewise joy shall be in
INT: that thus joy in

Luke 15:10 N-NFS
GRK: ὑμῖν γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν
NAS: I tell you, there is joy in the presence
KJV: there is joy in the presence
INT: to you there is joy before the

Luke 24:41 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων
NAS: [it] because of their joy and amazement,
KJV: believed not for joy, and wondered,
INT: for the joy and were wondering

Luke 24:52 N-GFS
GRK: Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης
NAS: to Jerusalem with great joy,
KJV: with great joy:
INT: Jerusalem with joy great

John 3:29 N-DFS
GRK: ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ
NAS: him, rejoices greatly because
KJV: rejoiceth greatly because
INT: hears him with joy rejoices because of

John 3:29 N-NFS
GRK: οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
NAS: this joy of mine
KJV: this my joy therefore is fulfilled.
INT: then the joy of me

John 15:11 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
NAS: to you so that My joy may be in you, and [that] your joy
KJV: that my joy might remain in
INT: that joy my

John 15:11 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
NAS: that My joy may be in you, and [that] your joy may be made full.
KJV: and [that] your joy might be full.
INT: and the joy of you might be full

John 16:20 N-AFS
GRK: ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
NAS: will be turned into joy.
KJV: shall be turned into joy.
INT: of you to joy will turn

John 16:21 N-AFS
GRK: διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη
NAS: because of the joy that a child
KJV: the anguish, for joy that a man
INT: on account of the joy that has been born

John 16:22 N-AFS
GRK: καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς
NAS: [will] take your joy away
KJV: and your joy no man taketh
INT: and the joy of you no one

John 16:24 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ
NAS: so that your joy may be made full.
KJV: that your joy may be full.
INT: that the joy of you might be

John 17:13 N-AFS
GRK: ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν
NAS: that they may have My joy made full
KJV: they might have my joy fulfilled in
INT: they might have joy my

Acts 8:8 N-NFS
GRK: δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ
NAS: there was much rejoicing in that city.
KJV: there was great joy in that
INT: moreover great joy in the

Acts 12:14 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν
NAS: because of her joy she did not open
KJV: the gate for gladness, but ran in,
INT: from joy not she opened

Acts 13:52 N-GFS
GRK: μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος
NAS: were continually filled with joy and with the Holy
KJV: were filled with joy, and
INT: [the] disciples were filled with joy and [the] Spirit

Acts 15:3 N-AFS
GRK: καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν
NAS: great joy to all
KJV: great joy unto all
INT: And they caused joy great to all

Romans 14:17 N-NFS
GRK: εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι
NAS: and peace and joy in the Holy
KJV: peace, and joy in the Holy
INT: peace and joy in [the] Spirit

Romans 15:13 N-GFS
GRK: ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης
NAS: you with all joy and peace
KJV: you with all joy and peace
INT: you with all joy and peace

Romans 15:32 N-DFS
GRK: ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς
NAS: that I may come to you in joy by the will
KJV: you with joy by the will
INT: that in joy having come to

2 Corinthians 1:24 N-GFS
GRK: ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν τῇ
NAS: but are workers with you for your joy; for in your faith
KJV: helpers of your joy: for by faith
INT: are of the joy of you in the

2 Corinthians 2:3 N-NFS
GRK: ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν
NAS: in you all that my joy would be [the joy] of you all.
KJV: that my joy is [the joy] of you
INT: my joy of all you

2 Corinthians 7:4 N-DFS
GRK: ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ
NAS: I am overflowing with joy in all
KJV: I am exceeding joyful in
INT: I overabound with joy at all

2 Corinthians 7:13 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου ὅτι
NAS: more for the joy of Titus,
KJV: joyed we for the joy of Titus, because
INT: at the joy of Titus because

2 Corinthians 8:2 N-GFS
GRK: περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ
NAS: their abundance of joy and their deep
KJV: the abundance of their joy and their
INT: abundance of the joy of them and

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: ἐστιν ἀγάπη χαρά εἰρήνη μακροθυμία
NAS: is love, joy, peace,
KJV: is love, joy, peace, longsuffering,
INT: is love joy peace patience

Philippians 1:4 N-GFS
GRK: ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν
NAS: prayer with joy in my every
KJV: request with joy,
INT: of you with joy the supplication

Philippians 1:25 N-AFS
GRK: προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως
NAS: for your progress and joy in the faith,
KJV: furtherance and joy of faith;
INT: progress and joy of the faith

Philippians 2:2 N-AFS
GRK: μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ
NAS: make my joy complete
KJV: my joy, that
INT: my joy that the

Philippians 2:29 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ τοὺς
NAS: with all joy, and hold
KJV: with all gladness; and hold
INT: with all joy and

Philippians 4:1 N-NFS
GRK: καὶ ἐπιπόθητοι χαρὰ καὶ στέφανός
NAS: whom I long [to see], my joy and crown,
KJV: longed for, my joy and crown,
INT: and longed for joy and crown

Colossians 1:11 N-GFS
GRK: μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς
NAS: steadfastness and patience; joyously
KJV: longsuffering with joyfulness;
INT: patience with joy

1 Thessalonians 1:6 N-GFS
GRK: πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
NAS: tribulation with the joy of the Holy
KJV: with joy of the Holy
INT: much with joy of [the] Spirit Holy

1 Thessalonians 2:19 N-NFS
GRK: ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος
NAS: is our hope or joy or crown
KJV: hope, or joy, or crown
INT: hope or joy or crown

1 Thessalonians 2:20 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χαρά
NAS: For you are our glory and joy.
KJV: glory and joy.
INT: and the joy

1 Thessalonians 3:9 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν
NAS: for all the joy with which
KJV: for all the joy wherewith we joy
INT: all the joy that we rejoice

2 Timothy 1:4 N-GFS
GRK: δακρύων ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ
NAS: so that I may be filled with joy.
KJV: that I may be filled with joy;
INT: tears that with joy I might be filled

Philemon 1:7 N-AFS
GRK: χαρὰν γὰρ πολλὴν
NAS: much joy and comfort
INT: joy indeed great

Hebrews 10:34 N-GFS
GRK: ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες
NAS: and accepted joyfully the seizure
INT: of you with joy you received knowing

Hebrews 12:2 N-GFS
GRK: προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν
NAS: who for the joy set before
KJV: for the joy that was set before
INT: lying before him joy endured [the] cross

Hebrews 12:11 N-GFS
GRK: οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ
NAS: seems not to be joyful, but sorrowful;
KJV: seemeth to be joyous, but grievous:
INT: not seems of joy to be but

Hebrews 13:17 N-GFS
GRK: ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
NAS: this with joy and not with grief,
KJV: it with joy, and not
INT: that with joy this they might do

James 1:2 N-AFS
GRK: Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί
NAS: Consider it all joy, my brethren, when
KJV: count it all joy when ye fall
INT: All joy esteem [it] brothers

James 4:9 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν
NAS: into mourning and your joy to gloom.
KJV: mourning, and [your] joy to heaviness.
INT: and the joy to gloom

1 Peter 1:8 N-DFS
GRK: δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ
NAS: in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible
KJV: ye rejoice with joy unspeakable
INT: moreover you exult with joy unspeakable and

1 John 1:4 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ
NAS: so that our joy may be made complete.
KJV: that your joy may be full.
INT: that the joy of us might be

2 John 1:12 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη
NAS: so that your joy may be made full.
KJV: that our joy may be full.
INT: that the joy of us might be complete

3 John 1:4 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχω χαράν ἵνα ἀκούω
INT: not I have joy that I should hear of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page